Akcja informacyjna dotycząca programu etycznego KPF

Akcja informacyjna dotycząca programu etycznego KPF

W dniach 12, 25 i 26 kwietnia br. w Warszawie odbyły się spotkania z przedstawicielami organizacji chroniących interesy konsumentów, przeprowadzone w ramach wpisanej w zakres inicjatyw strategicznych KPF akcji informacyjnej, dotyczącej programu etycznego naszej organizacji. Reprezentanci KPF prezentowali podczas nich założenia programu, w tym jego filary: Zasady Dobrych Praktyk, procedury ich monitorowania, audyt etyczny, a także kompetencje organów statutowych, tj. Rzecznika Etyki i Komisji Etyki.

Gospodarzem pierwszego spotkania, które odbyło się w dniu 12 kwietnia, był Paweł Rokicki – Prezes Zarządu Fundacji Konsumentów. W tym samym dniu odbyło się spotkanie z udziałem Małgorzaty Rothert – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, Przewodniczącej Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 25 kwietnia, w Biurze Rzecznika Finansowego. Uczestniczyły w nim Izabela Dąbrowska-Antoniak – Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego oraz Pani Katarzyna Szwedo-Mackiewicz – Zastępca Dyrektora tego Wydziału. Czwarte spotkanie obyło się w Biurze UOKiK w dniu 26 kwietnia br.

Podczas spotkania z Prezesem Pawłem Rokickim omawiano kierunki współpracy między organami odpowiedzialnymi za program etyczny KPF a Fundacją Konsumentów. Należy tu przede wszystkim wskazać przekazywanie przez FK informacji dotyczącej zagregowanej liczby skarg wpływających do FK na Członków KPF (na potrzeby audytu etycznego, w tym przede wszystkim audytu wstępnego), a także przekazywanie skarg konkretnych konsumentów w przypadku uzyskania ich zgody lub przynajmniej informowanie o takiej możliwości przez Infolinię Konsumencką FK.

Podczas spotkania z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów – p. Małgorzatą Rothert podsumowano dotychczasową współpracę. Ponadto Agnieszka Nowakowska, radca prawny w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów, została uhonorowana przez KPF wyróżnieniem „Ambasador Zasad Dobrych Praktyk”. Podczas spotkania podjęto wstępne ustalenia dotyczące organizacji warsztatów dla rzeczników konsumentów w różnych miastach w Polsce, prowadzonych przez członków Komisji Etyki i Rzecznika Etyki KPF, pod patronatem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie i przy ewentualnej z nim współpracy. Dyskutowano również na temat możliwości przekazywania do Komisji Etyki KPF zanonimizowanych skarg konsumentów przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w przypadku braku uzyskania zgody konsumenta na przekazanie sprawy do KPF.

Podczas spotkania z Biurem Rzecznika Finansowego omówiono możliwości współpracy z KPF. Biuro zaoferowało współpracę wsparcie w zakresie przekazywania zbiorczych statystycznych informacji, dotyczących praktyk Członków KPF, które w ocenie Rzecznika mogą stanowić naruszenia ZDP. Rzecznik Finansowy zaoferował również gotowość udostępniania informacji o liczbie spraw z udziałem Członków KPF, skierowanych przez Biuro Rzecznika Finansowego do KNF, UOKiK oraz Prokuratury. Na potrzeby kształtowania zakresu merytorycznego formularza ankiety do audytu etycznego, w tym również audytu wstępnego, Biuro Rzecznika zadeklarowało, że przekazywane będą informacje o przedmiocie praktyki i ilości spraw wszczętych i zakończonych przed Rzecznikiem Finansowym.

Podczas spotkania w UOKIK zaprezentowano program etyczny KPF oraz informacje dotyczące spraw o naruszenie ZDP, jakie były prowadzone w Komisji Etyki w ostatnich kilku latach. Obecni na spotkaniu przedstawiciele UOKIK, pod przewodnictwem Wiceprezes Doroty Karczewskiej, doceniając działania KPF w tym zakresie i ich wyjątkowość na rynku, z dużym uznaniem przyjęli prezentowane informacje. Przedmiotem dyskusji były także podejmowane w KPF prace dotyczące Zasad Dobrych Praktyk, przekazanych do konsultacji UOKIK. W efekcie spotkania podjęto m.in. ustalenia dotyczące wsparcia UOKIK dla planowanych przez KPF spotkań z regionalnymi delegaturami rzeczników konsumentów oraz robocze uzgodnienia dotyczące przekazanych UOKIK do konsultacji Zasad Dobrych Praktyk.

Podczas spotkań KPF reprezentowali: Andrzej Roter – Prezes Zarządu KPF, Krzysztof Sołkiewicz – Przewodniczący Komisji Etyki, dr Dominik Stanny – Rzecznik Etyki, Monika Domachowska – Specjalistka ds. Obsługi Prawnej KPF oraz Adam Parfiniewicz – Członek Rady Konferencji (udział w spotkaniach z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Warszawie oraz UOKiK).

W ramach akcji informacyjnej dotyczącej programu etycznego KPF planowane są dalsze przedsięwzięcia, m.in. spotkanie z Krajową Radą Rzeczników Konsumentów w Warszawie w dniu 13 czerwca br. oraz udział w corocznym zjeździe Federacji Konsumentów w Gdańsku w dniu 14 czerwca br.