Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Do 28 marca br. trwa tzw. okres stand-still w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, w związku z którym zgłosiliśmy Komisji Europejskiej nasze stanowisko. Postulujemy w nim w szczególności jego przedłużenie do 12 miesięcy z uwagi na prace nad nową dyrektywą CCD II. Jednocześnie do Sejmu wniesiono senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Oba powyższe projekty będą najprawdopodobniej rozpatrywane łącznie w najbliższych miesiącach.

—————————

Tempa nabierają unijne prace nad dyrektywą CCD II. Swoje stanowiska uzgadniają Komisje ECON i IMCO (obu ZPF przekazał już swoje uwagi) oraz Rada Europejska. Wszelkie uwagi w przedmiocie tego ostatniego dokumentu bardzo prosimy kierować do nas do dnia 25 marca br. W tym zakresie angażujemy się również w intensywne prace i analizy prowadzone przez Eurofinas.

­­­­­­­­­­­­­­­­—————————

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiadają prace nad projektem ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Do chwili obecnej nie został jednak opublikowany ani sam projekt ustawy, ani nawet jego oficjalne założenia. Niezależnie od powyższego prowadzimy już rozmowy z głównymi interesariuszami. Dodatkowo aktywnie pracujemy nad założeniami implementacyjnymi Dyrektywy NPL do prawa krajowego.

————————

Analizujemy projekt ustawy z o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych, który przewiduje m.in. realizację postulatu ZPF dotyczącego zniesienia umownego zakazu cesji. Krytycznie oceniona przez nas pierwotna propozycja legislacyjna w tym przedmiocie (zawarta w projekcie nowelizacji KPC) została istotnie uproszczona. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi do niniejszego projektu nadesłane do dnia 1 kwietnia br.

———————-

Cały czas nie ukończono rządowego etapu prac nad projektem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Komisja Europejska już wystosowała formalne zarzuty w związku z brakiem wdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy w tym przedmiocie. Weryfikacja projektu ustawy przez rządową Komisję prawniczą zaplanowana jest na ostatnie dni marca br. Następnie można spodziewać się przyjęcia projektu przez Radę Ministrów i skierowania go do Sejmu.

——————–

Trwają prace nad istotną nowelizacją Kodeksu pracy, odnośnie którego przedstawiono dwa projekty ustaw. Pierwszy dotyczy implementacji unijnych przepisów ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, który przewiduje m.in. liczne zmiany przepisów w zakresie urlopu rodzicielskiego. Drugi projekt obejmuje zaś materię pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników.

——————–

W IV kwartale br. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy o działalności lombardowej, która ma kompleksowo uregulować ten segment rynku. Ustawa określać będzie m.in. warunki wykonywania tej działalności (m.in. wymóg rejestracji w KNF), zasady i tryb zawierania umów pożyczek lombardowych (w tym dotyczące maksymalnych kosztów pozaodsetkowych), czy obowiązki przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową i skutków ich uchybienia (dotyczące np. zasad wyceny i sprzedaży zastawionych przedmiotów).