Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

5 kwietnia br. sejmowe Komisje Finansów Publicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęły projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie z licznymi poprawkami o charakterze merytorycznym oraz legislacyjnym. Aktualnie toczy się dalsza dyskusja w przedmiocie oceny zgodności projektu z prawem UE, w szczególności potrzeby ponownej notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej (z powodu zmian jakie zaszły w trakcie I czytania).

—————————

Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej przekazaliśmy nasze drugie stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w którym podnieśliśmy wątpliwości związane m.in. ze wspólną procedurą wewnętrzną zgłaszania naruszeń prawa w ramach grupy kapitałowej, anonimowym dokonywaniem zgłoszeń czy przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów i osób, których dotyczy zgłoszenie.

—————————

Analizujemy projekt nowego Prawa o ustroju sądów powszechnych, który został przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości do publicznych konsultacji. Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim modyfikację struktury sądów polegającą na odejściu od aktualnego modelu trójszczeblowego (sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe) na rzecz modelu dwuszczeblowego (sądy okręgowe i regionalne) oraz likwidację dotychczasowych wydziałów i zastąpienie ich izbami.

—————————

Przekazaliśmy Ministerstwu Rozwoju i Technologii nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w którym podziękowaliśmy na uwzględnienie naszego wielokrotnie zgłaszanego postulatu dotyczącego wprowadzenia nieważności umownych zakazów cesji wierzytelności. Ponadto zgłosiliśmy dodatkowe postulaty poprawiające sytuację przedsiębiorców, m.in. w zakresie zniesienia zakazu zbywania roszczenia o rekompensatę przewidzianą przedmiotową ustawą.

—————————

Wraz z innymi organizacjami pracodawców wystosowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa UOKiK pismo, w którym wyrażamy zaniepokojenie aktualną treścią procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. W obecnym brzmieniu projekt ustawy stwarza bowiem ryzyko ograniczenia prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym. Wspólnie proponujemy przy tym konkretne rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

—————————

Minister Cyfryzacji przekazał nam do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który przewiduje m.in., że dostawcy usług płatniczych oraz instytucje pożyczkowe uzyskają możliwość weryfikacji zgodności fotografii w okazywanym przez klienta dowodzie osobistym z fotografią przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych, a bankom i SKOKom udostępniane będą z rejestru PESEL (odpłatnie) dane o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych ich klientów wydanych na skutek zmiany dowodu osobistego.

—————————

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował kompleksowy raport w sprawie pożyczek pozabankowych, w którym przedstawia się przede wszystkim: najnowsze trendy i zmiany rynkowe w zakresie udzielania pożyczek przez podmioty niebankowe, w tym dotyczące FinTech i BigTech, czy analizy różnorodnych modeli biznesowych i ich reżim prawny, w tym dotyczące crowdfundingu, BNPL, leasingu, faktoringu, a także opis ryzyk i obaw nadzorczych wraz z konkretnymi propozycjami ich rozwiązania.

—————————

W życie weszła ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która zawiera częściowe uchylenie przepisów wprowadzonych tzw. tarczami antykryzysowymi, ograniczających egzekucję, tj. dotyczących zakazu wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz zakazu licytacji lokalu mieszkalnego. Przepisy te weszły w życie w dniu 15 kwietnia br., z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.

—————————

12 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych przede wszystkim poprzez wprowadzenie do niego tzw. Prawa holdingowe (prawa grup spółek). Nowe przepisy zaczną obowiązywać od dnia 13 października br. i znajdą zastosowanie do spółek kapitałowych, które zdecydują się dobrowolnie na ich stosowanie (nie mają charakteru obligatoryjnego).