Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącym między innymi uregulowania pracy zdalnej, w tym jej definicji, zasad udzielania, określenia wzajemnych uprawnień i obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie jej organizacji, kierowania oraz wykonywania. Nadto, projekt zawiera regulacje dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Podczas 1. czytania spodziewamy się skierowania projektu do dalszej analizy do komisji sejmowej. Dodatkowo, planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów drugiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) dotyczący implementacji unijnych przepisów ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów zaplanowany został na II kwartał 2022 r.

—————————

Trwają prace w Sejmie nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Projektowane zmiany dotyczą kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz rachunku bankowego, a ich celem jest zwiększenie skuteczności sądowej i administracyjnej egzekucji należności innych niż alimentacyjne. Oczekujemy aktualnie na kontynuację 1. czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

—————————

14 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, po wcześniejszym przyjęciu przez Sejm poprawek zarekomendowanych przez Senat. Ustawa ogłoszona w Dzienniku Ustaw po okresie vacatio legis wynoszącym 14 dni, co do zasady, wejdzie w życie.

—————————

Trwają konsultacje EBA w sprawie Standardów dotyczących RTS (Regulacyjne Standardy Techniczne) w zakresie formularzy danych przy sprzedaży wierzytelności na podstawie art. 16 Dyrektywy NPL, które docelowo mają być używane jednolicie w całej UE, gdy dojdzie do sprzedaży wierzytelności podlegającej Dyrektywie NPL. Czekamy na Państwa odpowiedzi projektu dokumentu RTS do dnia 1 sierpnia 2022 r. Po tym terminie wypracujemy stanowisko ZPF, który wyślemy do EBA.

—————————

Podczas lipcowego posiedzenia plenarnego Sejmu będzie miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2425), który dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów.

—————————

Do Sejmu trafił również rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Projektowana regulacja ma przede wszystkim na celu implementację dyrektywy UE 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. dyrektywa Omnibus). Aktualnie zbieramy uwagi do projektu do dnia 21 lipca 2022 r.

—————————

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie projektu Objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT, których celem jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów dotyczących grup VAT. W ramach aktualnych konsultacji podatkowych Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących przedmiotowego dokumentu. Na wszelkie Państwa uwagi czekamy do dnia 26 lipca 2022 r., które następnie zbiorczo przekażemy Ministerstwu Finansów jako stanowisko ZPF.

—————————

Do Senatu wpłynął, wniesiony przez grupę senatorów, projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki 754). Projekt ustawy, wg projektodawców, ma na celu wzmocnienie nadzoru nad systemem finansowym poprzez wydłużenie terminu przedawnienia roszczenia konsumenta o naprawienie szkody wynikającej z czynności podmiotu rynku finansowego podlegającego nadzorowi, zmiany regulacji dotyczącej właściwości miejscowej dotyczącej roszczenia wynikającego z czynności podmiotu rynku finansowego podlegającego nadzorowi oraz zmiany w opłacie sądowej w sprawach o roszczenia wynikające z czynności podmiotu rynku finansowego podlegającego nadzorowi. Projekt ustawy został obecnie skierowany do prac w komisjach senackich.