Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Minione tygodnie to wyjątkowo intensywny czas dla Departamentu Prawno-Legislacyjnego ZPF. Prowadzimy konsultacje projektów ustaw, analizy nowych przepisów, rekomendacje interpretacyjne i wiele innych działań na rzecz branży finansowej i Członków ZPF. Poniżej krótkie podsumowanie dokonań zespołu w ostatnim kwartale.

Jesteśmy w trakcie tworzenia stanowiska ZPF w przedmiocie postulowanych przez Członków ZPF rekomendacji zmian przepisów prawa z wielu obszarów rynku finansowego, które wkrótce przekażemy Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii licząc na pochylenie się nad tymi postulatami.

—————————

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki (tzw. dyrektywa CCD) oparte o wyniki przeglądu dyrektywy z 2019 r. i wnioski wyciągnięte ze stosowania dyrektywy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wskazuje się w nim, m.in. że rozważyć należy zmianę niektórych definicji i doprecyzowanie przepisów, poprawę przejrzystości udzielanych konsumentom informacji oraz ujednolicenie przepisów w niektórych obszarach (np. odnośnie oceny zdolności kredytowej). Aspekty te zostaną wzięte pod uwagę przy przeglądzie dyrektywy planowanym na drugi kwartał 2021 r.

—————————

W związku z nadchodzącym nowym rokiem podatkowym, w tym obszarze toczy się kilka procesów legislacyjnych, w których bierzemy aktywny udział. Mowa o ustawie o zmianie ustawy o CIT, dotyczącej wprowadzenia tzw. podatku estońskiego oraz ustawie o zmianie wszystkich ustaw dotyczących podatków dochodowych w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego (w tym w odniesieniu do spółek komandytowych), które aktualnie są przedmiotem prac Senatu. Ponadto Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. nowelizacji ustawy o VAT, zwierający tzw. pakiet Slim VAT. Z kolei czwarty projekt (będący aktualnie w toku konsultacji publicznych) dotyczy implementacji unijnego Pakietu VAT e-commerce.

—————————

Przedłożyliśmy Ministerstwu Sprawiedliwości nasze stanowisko w sprawie projektu zmian w Kodeksie cywilnym w zakresie nowelizacji instytucji wyzysku, wskazując w szczególności na nieprecyzyjność zaproponowanych przepisów i ryzyko ich istotnego nadużywania, ze szkodą dla wielu przedsiębiorców i całej gospodarki. Czekamy aktualnie na ustosunkowanie się Ministerstwa do naszych uwag i postulatów.

—————————

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości planuje nowelizację KPC, dotyczącą postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom, a w konsekwencji także rozszerzenie ochrony konsumenta na gruncie prawa materialnego (gł. w związku z wyrokami TSUE ws. Profi Credit Polska). Zmiany te dotyczą m.in. obowiązku dołączenia do pozwu umowy zabezpieczonej wekslem wraz z załącznikami, jeżeli dłużnikiem jest konsument, wydłużenie terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty (w każdej sprawie) do miesiąca, czy rozszerzenie ograniczenia przenoszenia weksli w obrocie konsumenckim. Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

—————————

Pomimo pierwotnego braku jednomyślności, Rada Ministrów finalnie przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, który przewiduje przejęcie dotychczasowych zadań Rzecznika Finansowego przez Prezesa UOKiK. Jednocześnie postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić wyznaczony Koordynator działający przy Prezesie UOKiK.

—————————

Co więcej, Prezes UOKiK przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w którym przewiduje się nadanie UOKiK nowych uprawnień w kilku obszarach, tj.: 1) możliwość pozyskania potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych oraz informacji o rachunkach bankowych, 2) możliwość zakupu towarów i usług, z zastosowaniem ukrytej lub przybranej tożsamości (tzw. „zakup testowy”), 3) możliwość przeprowadzenia u przedsiębiorcy przeszukania pomieszczeń i rzeczy; 4) możliwość nakazania przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy, usunięcia treści, ograniczenia dostępu lub wyłączenia interfejsu internetowego, a nawet usunięcia domeny internetowej.

—————————

Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych, do której Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek. Będą one rozpatrywane podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu. Oznaczać będzie to zakończenie procesu legislacyjnego tej niezwykle istotnej i rozbudowanej regulacji, której wdrożenie rozłożono aż na 9 lat (ostatnie przepisy ustawy wejdą w życie w dniu 1 października 2029 r.).

—————————

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, którego nadrzędnym celem jest ułatwienie transgranicznego funkcjonowania platform crowdfundingowych. Rozporządzenie stosować należy w całości i bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od dnia 10 listopada 2021 r.