Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Minione tygodnie to wyjątkowo intensywny czas dla Departamentu Prawno-Legislacyjnego ZPF. Prowadzimy konsultacje projektów ustaw, analizy nowych przepisów, rekomendacje interpretacyjne i wiele innych działań na rzecz branży finansowej i Członków ZPF. Poniżej krótkie podsumowanie dokonań zespołu w ostatnim kwartale.

Jesteśmy w trakcie tworzenia stanowiska ZPF w przedmiocie postulowanych przez Członków ZPF rekomendacji zmian przepisów prawa z wielu obszarów rynku finansowego, które wkrótce przekażemy Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii licząc na pochylenie się nad tymi postulatami.

__________________________

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki (tzw. dyrektywa CCD) oparte o wyniki przeglądu dyrektywy z 2019 r. i wnioski wyciągnięte ze stosowania dyrektywy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wskazuje się w nim, m.in. że rozważyć należy zmianę niektórych definicji i doprecyzowanie przepisów, poprawę przejrzystości udzielanych konsumentom informacji oraz ujednolicenie przepisów w niektórych obszarach (np. odnośnie oceny zdolności kredytowej). Aspekty te zostaną wzięte pod uwagę przy przeglądzie dyrektywy planowanym na drugi kwartał 2021 r.

__________________________

W związku z nadchodzącym nowym rokiem podatkowym, w tym obszarze toczy się kilka procesów legislacyjnych, w których bierzemy aktywny udział. Mowa o ustawie o zmianie ustawy o CIT, dotyczącej wprowadzenia tzw. podatku estońskiego oraz ustawie o zmianie wszystkich ustaw dotyczących podatków dochodowych w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego (w tym w odniesieniu do spółek komandytowych), które aktualnie są przedmiotem prac Senatu. Ponadto Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. nowelizacji ustawy o VAT, zwierający tzw. pakiet Slim VAT. Z kolei czwarty projekt (będący aktualnie w toku konsultacji publicznych) dotyczy implementacji unijnego Pakietu VAT e-commerce.

__________________________

Przedłożyliśmy Ministerstwu Sprawiedliwości nasze stanowisko w sprawie projektu zmian w Kodeksie cywilnym w zakresie nowelizacji instytucji wyzysku, wskazując w szczególności na nieprecyzyjność zaproponowanych przepisów i ryzyko ich istotnego nadużywania, ze szkodą dla wielu przedsiębiorców i całej gospodarki. Czekamy aktualnie na ustosunkowanie się Ministerstwa do naszych uwag i postulatów.

__________________________

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości planuje nowelizację KPC, dotyczącą postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom, a w konsekwencji także rozszerzenie ochrony konsumenta na gruncie prawa materialnego (gł. w związku z wyrokami TSUE ws. Profi Credit Polska). Zmiany te dotyczą m.in. obowiązku dołączenia do pozwu umowy zabezpieczonej wekslem wraz z załącznikami, jeżeli dłużnikiem jest konsument, wydłużenie terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty (w każdej sprawie) do miesiąca, czy rozszerzenie ograniczenia przenoszenia weksli w obrocie konsumenckim. Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

__________________________

Pomimo pierwotnego braku jednomyślności, Rada Ministrów finalnie przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, który przewiduje przejęcie dotychczasowych zadań Rzecznika Finansowego przez Prezesa UOKiK. Jednocześnie postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić wyznaczony Koordynator działający przy Prezesie UOKiK.

__________________________

Co więcej, Prezes UOKiK przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w którym przewiduje się nadanie UOKiK nowych uprawnień w kilku obszarach, tj.: 1) możliwość pozyskania potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych oraz informacji o rachunkach bankowych, 2) możliwość zakupu towarów i usług, z zastosowaniem ukrytej lub przybranej tożsamości (tzw. „zakup testowy”), 3) możliwość przeprowadzenia u przedsiębiorcy przeszukania pomieszczeń i rzeczy; 4) możliwość nakazania przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy, usunięcia treści, ograniczenia dostępu lub wyłączenia interfejsu internetowego, a nawet usunięcia domeny internetowej.

__________________________

Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych, do której Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek. Będą one rozpatrywane podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu. Oznaczać będzie to zakończenie procesu legislacyjnego tej niezwykle istotnej i rozbudowanej regulacji, której wdrożenie rozłożono aż na 9 lat (ostatnie przepisy ustawy wejdą w życie w dniu 1 października 2029 r.).

__________________________

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, którego nadrzędnym celem jest ułatwienie transgranicznego funkcjonowania platform crowdfundingowych. Rozporządzenie stosować należy w całości i bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od dnia 10 listopada 2021 r.