Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

ZPF uczestniczył aktywnie w konsultacjach projektu ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, która zakłada wprowadzenie możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji, zwiększenie ilości rozpraw odbywanych w formie odmiejscowionej, czy zmiany w zakresie doręczeń korespondencji sądowej. Co istotne, w toku prac senackich niemalże wszystkie nasze postulaty znalazły odzwierciedlenie w poprawkach Senatu, zaś liczne zostały także pozytywnie zaopiniowane przez sejmową komisję je rozpatrującą. W dalszej kolejności będziemy zabiegać o wprowadzenie technicznych usprawnień w korzystaniu z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

—————————

Przekazaliśmy Ministerstwu Sprawiedliwości nasze stanowisko także w sprawie innego projektu dotyczącego nowelizacji KPC – tym razem przewidującego szersze wprowadzenie mediacji do procedury cywilnej. Wskazujemy w nim m.in., że o ile idea zachęcania stron do zawierania ugód jest słuszna, o tyle wprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów do wszelkich rodzajów spraw gospodarczych nie wydaje się uzasadnione. Jednocześnie krytycznie oceniliśmy wprowadzanie do Kodeksu cywilnego normy nakazującej przedsiębiorcom umawianie się na przeprowadzenie mediacji przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, co przeczyłoby zwłaszcza zasadzie dobrowolności postępowań mediacyjnych.

—————————

Kontynuowane są prace legislacyjne dotyczące uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), którego początek funkcjonowania zostanie najpewniej przesunięty na dzień 1 grudnia 2021 r. W związku z tym trwają intensywne prace zarówno nad nowelizacją samej ustawy o KRZ, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego i przepisów wykonawczych, w tym dostosowaniem Regulaminu urzędowania sądów powszechnych do wykorzystania w tych postępowaniach systemów teleinformatycznych, jak i nad czysto technicznym wdrożeniem przedmiotowego systemu. Z uwagi na istotność tej materii, ZPF angażuje się w konsultacje wszystkich projektów aktów prawnych z tym związanych.

—————————

W marcu br., odpowiadając na zaproszenie Ministerstwa Finansów, wzięliśmy udział w konsultacjach podatkowych w przedmiocie interpretacji pojęcia usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi dla celów opodatkowania VAT, przedkładając nasze oficjalne stanowisko w sprawie. Reprezentując największe podmioty branży sekurytyzacyjnej, ZPF wyraził nadzieję, że jakiekolwiek dalsze kroki będące efektem konsultacji, uwzględniać będą powszechną praktykę rynkową, przepisy prawodawstwa unijnego, a także dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które szczegółowo przybliżyliśmy.

—————————

W ostatnim czasie zakończyły się dwa istotne procesy legislacyjne. W dniu 1 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych, która wdraża przepisy pakietu CRD/CRR, zaś w dniu 8 kwietnia 2021 r. podpisana została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapewniająca implementację dyrektywy AML V.

—————————

UKNF dokonał aktualizacji sekcji Q&A w sprawie stosowania Komunikatu KNF z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Zostały w niej uwzględnione również objaśnienia adresujące wątpliwości zgłoszone przez ZPF. W przypadku kolejnych pytań dotyczących Komunikatu – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

—————————

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o dowodach osobistych. Z jednej strony, zakłada się m.in. uzupełnienie ich warstwy elektronicznej o nową cechę biometryczną, tj. odciski palców, których podbieranie odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu (w związku z czym znosi się możliwość złożenia wniosku przez Internet), z drugiej zaś – m.in. zapewnienie możliwości wnioskowania o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

—————————

Ministerstwu Finansów przedłożyliśmy nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, która zapewnić ma stosowanie w porządku krajowym unijnego rozporządzenia w tym przedmiocie. Poza przekazaniem projektodawcy merytorycznych uwag i postulatów zmian projektu ustawy, przedstawiliśmy także wypracowane przez platformy crowdfundingowe zrzeszone w ZPF pierwsze w Polsce kompleksowe Zasady Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych.

—————————

W bieżącym tygodniu Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dostosowujący polskie prawo do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności po wyrokach TSUE (w tym w sprawach polskich dotyczących postępowań nakazowych z weksla). ZPF włączy się w niniejszy proces legislacyjny także na etapie parlamentarnym.

—————————

Aktualnie analizujemy przekazany nam do zaopiniowania przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który – zgodnie z jego uzasadnieniem – ma wprowadzić odpowiednie i permanentne uregulowania prawne dotyczące pracy zdalnej.