Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Dynamiczne zmiany w prawie w minionych miesiącach wymagały niezwykle intensywnej pracy Departamentu Prawno-Legislacyjnego ZPF. Związek brał aktywny udział w procesach legislacyjnych dotyczących tzw. tarcz antykryzysowych (od wprowadzenia stanu epidemicznego do chwili obecnej – 5 aktów rangi ustawowej, liczne rozporządzenia i stanowiska urzędów nadzoru). ZPF wspiera także swoich Członków w praktycznym wdrażaniu rozwiązań zawartych w tarczach antykryzysowych. W tym celu powołany został dedykowany Zespół roboczy, który podczas prac zdalnych (telekonferencje, korespondencja e-mail) analizuje nowe przepisy, wyjaśnia pojawiające się wątpliwości i opracowuje rekomendacje interpretacyjne. Działalność Zespołu dotychczas skupia się wokół problematyki kredytu konsumenckiego, w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

—————————

Sfinalizowano konsultacje zainicjowane przez Komisję Europejską związane z kształtowaniem cyfrowej przyszłości Europy, tj.: Europejskiej Strategii w zakresie danych (European Strategy for data) oraz Białej Księgi w przedmiocie europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji (White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust). Jednocześnie zainicjowane zostały konsultacje projektu stanowiska KNF ws. świadczenia usługi robo-doradztwa, a także konsultacje projektu RTS w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation), do udziału w których serdecznie zachęcamy.

—————————

ZPF przekazał Ministerstwu Finansów stanowisko w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które określać będzie m.in. szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia. W dniu 26 maja br. wzięliśmy udział w przeprowadzonej on-line konferencji uzgodnieniowej, podczas której zarówno Ministerstwo, jak I KNF podzielili część z naszych uwag.

—————————

Przekazaliśmy Zespołowi roboczemu KNF ds. rozwoju innowacji finansowych listę barier, które ograniczają rozwój FinTech w Polsce. Do drugiej tury usuwania barier zgłoszono łącznie 194 propozycje barier, nad którymi pracuje pięć podgrup – systemowa, bankowa, kapitałowa, tożsamości cyfrowej i AML oraz konsumencka i przetwarzania danych. ZPF jest członkiem wszystkich podgrup, a ich prace toczą się obecnie zdalnie (poprzez telekonferencje).

—————————

W związku z wejściem w życie w dniu 12 czerwca 2020 r. nowelizacji dyrektywy IDD, która podwyższa minimalną sumę gwarancyjną z tytułu ubezpieczenia OC pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, Ministerstwo Finansów prowadziło prace nad zmianą odpowiednich rozporządzeń. W Dzienniku Ustaw opublikowane już zostało rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

—————————

W marcu br. do zaopiniowania został przekazany nam projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która implementować ma do polskiego porządku prawnego dyrektywę (UE) 2018/843, czyli tzw. AML V. ZPF przekazał Ministerstwu Finansów nasze stanowisko w tej sprawie. Niedawno zakończyły się też konsultacje prowadzone przez EBA dot. czynników ryzyka, które należy uwzględnić, oraz środków, które należy podjąć, w sytuacjach, w których właściwe są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta. W dniu 15 kwietnia br. KNF wydał zaś stanowisko dotyczące dobrych praktyk w zakresie dokonywania przez instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi KNF, prawidłowej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.