Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

26 stycznia br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, który został skierowany do dalszych prac w komisjach. Ich rozpoczęcia spodziewamy się w drugiej połowie lutego br. Co istotne, pod koniec 2021 r. Rada Ministrów notyfikowała projekt Komisji Europejskiej, co oznacza, że podlega on 3-miesięcznej procedurze „stand still” (do dnia 28 marca 2022 r.), kiedy to nie może zostać przyjęty przez Parlament. W tym czasie liczymy na pogłębione dyskusje z interesariuszami nad jego założeniami.

—————————

Bierzemy również aktywny udział w procesie legislacyjnym senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. W myśl najnowszej propozycji senatorów, rozważane jest wprowadzenie czterech progów limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, które uzależnione mają być od okresu kredytowania i kwoty kredytu. Z uwagi na prace nad projektem rządowym, senackie komisje tymczasowo zawiesiły swoje prace w tym przedmiocie.

—————————

W dniu 8 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszona została dyrektywa 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów (tzw. dyrektywa NPL), nowelizująca także dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki (CCD) oraz dyrektywę w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (MCD). Prowadzimy intensywne prace nad wypracowaniem założeń jej implementacji do prawa krajowego.

—————————

Pod koniec grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa nowelizująca Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzająca zmiany m.in. w instytucji wyzysku oraz dotyczące nierozpoczynania się lub zawieszania biegu przedawnienia w związku z mediacją i postępowaniem pojednawczym. Zmiany te wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.

—————————

Pomimo iż unijne przepisy dotyczące finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują już od 10 listopada 2021 r., wciąż kontynuowany jest proces legislacyjny nad dostosowaniem do nich prawa krajowego. Niedawno opublikowana – trzecia – wersja projektu ustawy zawiera zmiany dotyczące m.in. składania formularza kluczowych informacji inwestycyjnych w wersji elektronicznych, czy sankcji administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy.

—————————

Podobnie wygląda sytuacja związana z dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która powinna zostać implementowana do dnia 17 grudnia 2021 r., podczas gdy prace legislacyjne w jej przedmiocie są cały czas na bardzo wczesnym etapie. Oczekujemy aktualnie na publikację drugiego projektu ustawy, uwzględniającego uwagi zgłoszone podczas procesu konsultacji i opiniowania.

—————————

W dniach 27–28 stycznia br. uczestniczyliśmy w konferencji uzgodnieniowej w przedmiocie projektu stanowiska UKNF w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach. Prezentowaliśmy na niej wypracowane przez nas postulaty zmian jego zapisów, które w znacznej mierze powinny zostać (chociażby kierunkowo) uwzględnione w finalnej wersji dokumentu.

—————————

Jako członek Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), którego prace koordynuje UKNF, zachęcamy do kierowania do nas opisów barier regulacyjnych i nadzorczych, które hamują rozwój działalności FinTech. Będziemy zabiegać o usunięcie lub przynajmniej ograniczenie. Prosimy o nadsyłanie zidentyfikowanych barier do dnia 25 lutego br.