Audyt etyczny i statutowy obowiązek

Audyt etyczny i statutowy obowiązek

Zbliża się ku końcowi proces audytu etycznego za 2015 rok, prowadzony przez Komisję Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk KPF (ZDP) wszyscy Członkowie KPF są zobowiązani do corocznego poddania się takiemu audytowi, aby potwierdzić, że konsekwentnie stosują te Zasady w swojej codziennej działalności gospodarczej.

Proces audytu rozpoczyna etap szczegółowego przeglądu własnych praktyk biznesowych, dokonywanego przez przedsiębiorstwa finansowe zrzeszone w KPF. Efektem takiej weryfikacji zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk, obowiązującymi w KPF, jest odpowiedzialne wypełnienie specjalnych formularzy, opracowanych przez Komisję Etyki KPF. Formularze te są dostosowane do profilu działalności w poszczególnych sektorach rynku finansowego, zgodnie ze strukturą Zasad Dobrych Praktyk (ZDP). Obejmuje ona zarówno zasady ogólne, zawarte w księdze pierwszej ZDP, które obowiązują wszystkich Członków KPF, jak i zasady szczegółowe. Te ostatnie są dedykowane poszczególnym sektorom, reprezentowanym przez KPF, w tym szerokorozumianego rynku kredytowego (banki, pośrednicy i doradcy kredytowi, instytucje pożyczkowe), zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą oraz odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym.

W kolejnym etapie specjalny zespół działający w ramach Komisji Etyki sprawdza, czy wszystkie odpowiedzi, objęte formularzem audytu, zostały w pełni udzielone, a także weryfikuje ich zgodność z Zasadami. W razie pytań lub wątpliwości Komisja Etyki zwraca się o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. – Taki sposób organizacji tego procesu ułatwia członkom KPF przeprowadzenie kompleksowej analizy działalności, nie tylko pod kątem zgodności wewnętrznych regulacji z Zasadami Dobrych Praktyk, lecz także – co jest jeszcze bardziej istotne – sposobu ich realizacji w ciągu całego roku. Pytania w formularzach audytu są bowiem tak skonstruowane, by umożliwić systematyczny, krok po kroku, przegląd wszystkich istotnych obszarów działalności, szczególnie tych, które odnoszą się do relacji z klientami instytucji finansowych. Sprzyja to doskonaleniu postaw etycznych oraz budowaniu zaufania konsumentów do przedsiębiorstw zrzeszonych w KPF.  – wyjaśnia dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

W ostatnim etapie procesu audytu, Komisja Etyki podejmuje stosowną uchwałę, przyznającą Certyfikat audytu etycznego. Staje się tak jednak tylko wtedy, gdy formularz audytu zostanie pozytywnie zweryfikowany. Bieżący proces audytowania umożliwia Członkowi KPF uzyskanie certyfikatu audytu etycznego za 2015 r., potwierdzającego, że należy on do grona Członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania wynikające z przyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Certyfikat ten zachowuje ważność do końca marca 2017 r. Przyjęta w KPF procedura audytu, wypracowana w roku 2006 przy udziale Profesora Wojciecha Gasparskiego, niekwestionowany Autorytet z obszaru etyki biznesu, wymaga pełnego zaangażowania Członków KPF oraz Komisji Etyki.

Takie głębokie zaangażowanie obu stron tej procedury przyczynia się do wzrostu znaczenia certyfikatu audytu etycznego. Jego posiadanie stanowi potwierdzenie złożonych na etapie dołączania do społeczności samorządowej KPF deklaracji o kierowaniu się w swojej działalności wysokimi standardami etycznymi – ocenia Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki KPF.

Jestem głęboko przekonany, że coroczna realizacja obowiązku audytu etycznego w samorządowym gronie Członków KPF przyczynia się do wzmocnienia zaufania wobec nich nie tylko wśród  ich klientów, lecz także partnerów biznesowych. Buduje to potencjał współpracy, a w konsekwencji wzmacnia kapitał społeczny rynku finansowego. Polski rynek finansowy, ale i polska gospodarka wciąż bardzo tego potrzebuje – podsumowuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.