Moralność finansowa Polaków

Raport Moralność Finansowa Polaków przedstawia wyniki badań zainicjowanych i prowadzonych przez ZPF od 2016 roku. Celem projektu jest ocena kondycji moralnej Polaków w sferze finansów. Temu bowiem obszarowi poświęca się niewiele uwagi w przestrzeni publicznej, a jak pokazują nasze badania, niski poziom moralności finansowej może mieć istotny wpływ na sytuację na rynku usług finansowych.

 

Partnerami VI edycji projektu są: BIG InfoMonitor S.A., Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Ultimo S.A.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: VI edycja (2021)

POBIERZ RAPORT (VI edycja, 2021)

 


INDEKS AKCEPTACJI NIEETYCZNYCH ZACHOWAŃ FINANSOWYCH 2021

Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych obrazuje i mierzy społeczną akceptację na naruszanie przez konsumentów norm prawnych bądź standardów etycznych. Indeks ten został wyznaczony przez średnią sum odsetków odpowiedzi czasem, często lub zawsze na pytania o możliwość usprawiedliwiania poszczególnych zachowań.

W 2021 roku Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych osiągnął poziom 45,3, co oznacza, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od zasad w blisko połowie badanych sytuacji. Wynik ten wskazuje na bardzo duży zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w obszarze finansów.

Wartość Indeksu Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych w ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się na poziomie przekraczającym dwie piąte i jest zdecydowanie wyższa niż w latach poprzednich (rysunek 4). Wskazuje to na tendencję w kierunku obniżania etycznych standardów konsumentów, której źródeł można upatrywać w społecznym poczuciu rosnących zaburzeń ładu instytucjonalnego w sferze finansów, a w ostatnim czasie, w spowodowanej epidemią niepewności sytuacji finansowej, zarówno poszczególnych gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki. Warto zaznaczyć, że znaczący wzrost indeksu między latami