Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Badanie Portfel należności polskich przedsiębiorstw rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach (bezpośrednio), a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa (pośrednio). Badanie prowadzone jest w oparciu o kwestionariusz ankietowy przygotowany specjalnie na potrzeby tego projektu i umożliwiający cykliczne porównania między okresami w następujących obszarach:

 • oceny i prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce,
 • oceny i prognozy portfela należności w polskich firmach,
 • identyfikacji skali problemu nieterminowej obsługi zobowiązań w przedsiębiorstwach w Polsce,
 • określenia struktury terminowej przeterminowanych należności polskich przedsiębiorstw,
 • identyfikacji barier wynikających z nieterminowej obsługi zobowiązań,
 • określenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na skutek występowania zatorów płatniczych.

Raport z badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw zawiera opis:

 • ogólnej sytuacji gospodarczej od strony popytu i podaży,
 • czynników makroekonomicznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw,
 • sytuacji poszczególnych grup przedsiębiorstw, w szczególności:
 • sytuację w wybranych województwach mających znaczącą reprezentację w próbie,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na obszar działalności – branżę,
 • metodyki prowadzonego badania wraz ze wzorem kwestionariusza ankietowego.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: III kwartał 2018 (październik 2018)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – lipiec 2019

Wskaźnik INP wyniósł 85,7 (spadek z 87,0)

 

Po osiągnięciu historycznego szczytu w styczniu 2018 r. na poziomie 92,1 punktu, w kolejnych badaniach wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) oscylowała wokół 90 punktów. Od października 2018 r. znajduje się ona jednak nieustannie poniżej tej wartości. Najnowsze badanie wskazuje na kolejny już zdecydowany spadek wartości INP. W lipcu 2019 r. wartość INP wyniosła 85,7 punktów, co jest najniższą wartością indeksu od lipca 2013 r.

W kontekście historycznym, wartość INP spadła poniżej długoterminowej średniej (tj. liczonej od 2009 r.), która wynosi 87,5 punktu. Z perspektywy krótkookresowej, tj. za ostatnie trzy lata, dla którego to okresu średnia wynosi 90 punktów, sytuacja jest jeszcze bardziej pesymistyczna. Do spadku INP przyczynił się głównie wzrost udziału przeterminowanych należności w portfelach polskich firm oraz wydłużenie średniego okresu przeterminowania nieuregulowanych w terminie należności. Co ciekawe, pomimo tych zmian zmalał udział kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, a które wynikają z niezapłaconych w terminie zobowiązań.

Mimo że według szacunków Narodowego Banku Polskiego wzrost PKB Polski za 2018 r. wyniesie poniżej 5%, a tendencja wyhamowywania dynamiki PKB będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach, to wciąż w najbliższym czasie można spodziewać się korzystnego otoczenia gospodarczego, co potwierdzają m.in. prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego – szczególnie na tle innych państw UE, w których obserwowane są pierwsze sygnały recesji. Taką tezę potwierdzają również dane dotyczące krajowej oraz zagranicznej konsumpcji, które w pierwszym kwartale br. wzrosły odpowiednio o 4,5% i 6%. Z jednej strony przedstawione dane sugerują, że dzięki długookresowej, bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej polskie przedsiębiorstwa radzą sobie z brakiem terminowego regulowania należności przez swoich klientów całkiem dobrze, ale z drugiej strony już od paru kwartałów widoczny jest spadek dynamiki inwestycji.

INP jest wskaźnikiem złożonym składającym się z sześciu komponentów. Na jego spadek przełożył się wzrost średniego udziału nieterminowych należności w portfelach firm oraz wydłużenie średniego okresu przeterminowania. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnący odsetek przedsiębiorstw, dla których nieuregulowane w terminie należności stanowią barierę w prowadzeniu działalności.

 


2019 2018 2017 2016 2015 2014
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015
II kwartał 2015
I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014