Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Badanie Portfel należności polskich przedsiębiorstw rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach (bezpośrednio), a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa (pośrednio). Badanie prowadzone jest w oparciu o kwestionariusz ankietowy przygotowany specjalnie na potrzeby tego projektu i umożliwiający cykliczne porównania między okresami w następujących obszarach:

 • oceny i prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce,
 • oceny i prognozy portfela należności w polskich firmach,
 • identyfikacji skali problemu nieterminowej obsługi zobowiązań w przedsiębiorstwach w Polsce,
 • określenia struktury terminowej przeterminowanych należności polskich przedsiębiorstw,
 • identyfikacji barier wynikających z nieterminowej obsługi zobowiązań,
 • określenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na skutek występowania zatorów płatniczych.

Raport z badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw zawiera opis:

 • ogólnej sytuacji gospodarczej od strony popytu i podaży,
 • czynników makroekonomicznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw,
 • sytuacji poszczególnych grup przedsiębiorstw, w szczególności:
 • sytuację w wybranych województwach mających znaczącą reprezentację w próbie,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych,
 • sytuację w grupach przedsiębiorstw ze względu na obszar działalności – branżę,
 • metodyki prowadzonego badania wraz ze wzorem kwestionariusza ankietowego.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: III kwartał 2019 (październik 2019)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl

 

Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF

 

 



NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – październik 2019

INP wyniósł 86,4 (wzrost z 85,7)

 

Po osiągnięciu w styczniu 2018 r. historycznego szczytu na poziomie 92,1 punktu, w kolejnych badaniach wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) oscylowała wokół 90 punktów, a od października 2018 r. notowała spadki w kierunku poziomu 85 punktów. Badanie przeprowadzone w październiku 2019 r. (za trzeci kwartał br.) wskazuje na pierwszy od lipca 2018 r. wzrost wartości INP. W trzecim kwartale wartość INP była o 0,7 punktu wyższa od wartości z poprzedniego kwartału i wynosiła 86,4 punktów.

W kontekście historycznym, wartość INP znajduje się poniżej średniej długoterminowej liczonej od 2009 r., która to wynosi 87,5 punktu. Z perspektywy krótkookresowej, tj. za ostatnie trzy lata, dla którego to okresu średnia wynosi 89,6 punktów, sytuacja jest jeszcze bardziej pesymistyczna.

Do zaobserwowanego wzrostu INP w ostatnim kwartale przyczyniły się: spadek udziału nieuregulowanych w terminie należności w portfelach przedsiębiorstw oraz skrócenie średniego okresu przeterminowania opóźnionych płatności. Jednocześnie należy podkreślić, że w przeciwnym kierunku działa wzrost udziału firm, w których problem z brakiem terminowości klientów występuje i narasta oraz przyrost pesymizmu w tym obszarze w perspektywie nadchodzącego kwartału.

INP jest wskaźnikiem złożonym składającym się z sześciu komponentów. Na jego spadek przełożył się wzrost średniego udziału nieterminowych należności w portfelach firm oraz wydłużenie średniego okresu przeterminowania. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnący odsetek przedsiębiorstw, dla których nieuregulowane w terminie należności stanowią barierę w prowadzeniu działalności.

 


2019 2018 2017
III kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017