Sytuacja na rynku Consumer Finance

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU:  IV kwartał 2019

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@zpf.pl

 

Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – IV kwartał 2019

Barometr Rynku Consumer Finance  wyniósł 71,6 (wzrost z 63,2)

 

W IV kwartale 2019 r. wartość Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF) uległa bardzo istotnej poprawie, drugi kwartał z rzędu, do poziomu 71,6 pkt. (z 63,6 pkt. zanotowanych w poprzednim badaniu). Poprawa o ok. 8 pp. w skali kwartału. Skala poprawy Barometru w ostatnich dwóch kwartałach jest pozytywnym zaskoczeniem. Należy też mieć na uwadze, że w ostatnich kwartałach wartość barometru podlegała silnym wahaniom, co było spowodowane w dużym stopniu niepewnością co do spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie (w ostatnim roku wartość barometru spadła nawet poniżej 50 pkt). Trend wzrostowy barometru jest jednak wyraźny i silny. BRCF skonstruowany jest w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku.

W ostatnich miesiącach dynamika kredytu dla gospo-darstw domowych przekroczyła 7% r/r, w tym kredytu konsumpcyjnego osiągnęła poziom 9,5% r/r. Wzrost kredytu konsumpcyjnego jest znacząco większy niż wzrost dochodów gospodarstw domowych i konsumpcji. Jest również szybszy od wzrostu PKB, w konsekwencji czego relacja kredytu konsumpcyjnego do PKB zbliżyła się do 9%.

Płynący z Barometru RCF optymizm (jego wartość jest najwyższa od 2007 r.) wskazuje na potencjalnie wysoką dynamikę wzrostu kredytu konsumpcyjnego.

O Nowym Barometrze Rynku Consumer Finance

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.


2019 2018 2017 2016 2015 2014
IV kwartał 2019
III kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015
IV kwartał 2014
III kwartał 2014
II kwartał 2014
I kwartał 2014

2016

20