Sytuacja na rynku Consumer Finance

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU:  II kwartał 2020

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@zpf.pl

 

Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – III kwartał 2020

Barometr Rynku Consumer Finance  wyniósł 48,9 (wzrost z 46,0)

W III kwartale 2020 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) uległa nieznacznej poprawie, po załamaniu w pierwszych dwóch kwartałach br. Jego wartość poprawiła się o ok. 3 p.p., po załamaniu na skutek kryzysu o ok. 26 p.p. Wartość barometru jest najniższa od 2015 r.

Poprawa barometru wynika między innymi z poprawy ocen w zakresie otoczenia makroekonomicznego i własnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Po gwałtownym spadku w poprzednim kwartale, teraz oczekiwania co do przyszłej sytuacji w gospodarce poprawiły się. Mniej też boimy się bezrobocia. Poprawiły się również oceny przyszłej, własnej sytuacji finansowej. Należy jednak podkreślić, że nastroje są nadal gorsze niż przed kryzysem. Poprawa to również efekt odreagowania skrajnie pesymistycznych ocen z poprzedniego kwartału, kiedy mieliśmy największą skalę obostrzeń. Poprawa to też efekt dominujących informacji medialnych, że gospodarka w przyszłym roku relatywnie mocno odbije. To jednak są jedynie prognozy, które są obarczone ryzykiem rozczarowania. Oceny co do bieżącego stanu gospodarki niestety nie uległy poprawie, pozostały na bardzo niskich poziomach sprzed kwartału. Łącznie składowa związana z otoczeniem makroekonomicznym wpłynęła pozytywnie na wzrost BRCF o ok. 9 p.p.

Poprawiła się również składowa barometru związana z poważnymi wydatkami finansowanymi w dużym stopniu kredytem. Prawdopodobieństwo dokonania poważnych wydatków zwiększyło się we wszystkich grupach. Największe „odbicie” nastrojów było w przypadku wydatków na dobra trwałego użytku oraz wydatki remontowe, nieco mniejsze zanotowano dla wydatków na zakup mieszkania i samochodu. Jednak poprawa nie skompensowała spadków w I półroczu. W przypadku skłonności do skorzystania z kredytu w finansowaniu tych wydatków utrzymują się generalnie tendencje spadkowe. Jedynie w przypadku wydatków remontowych zanotowano lekkie odbicie. Łącznie ta składowa pozytywnie wpłynęła na wzrost BARCF, o ok. 2,6 p.p.

Czynniki demograficzne oddziałują negatywnie i biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, ta tendencja będzie utrzymana przez bardzo długi okres (ok. 0,5 p.p. kwartalnie).

Negatywnie na wartość barometru wpłynęła składowa mierząca bieżące wykluczenie z rynku Consumer Finance (ok. -7 p.p.). Wraz z pogorszeniem sytuacji finansowej oraz zaostrzeniem warunków kredytu skala wykluczenia rośnie, co ujemnie wpływa na popyt na kredyt konsumencki.

Obecna poprawa barometru jest niewielka i jest to raczej efekt „odreagowania” silnie pesymistycznych nastrojów w okresie kulminacji walki z pandemią, a nie trwałe przełamanie, bazujące na twardych fundamentach. Nastroje są nadal pesymistyczne. Sytuacja na rynku consumer finance jednak pozostanie pod wpływem pesymistycznych nastrojów i w zakresie kredytu konsumpcyjnego trendy pozostaną raczej negatywne.

O Nowym Barometrze Rynku Consumer Finance

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.


2020 2019 2018 2017 2016 2015
III kwartał 2020
II kwartał 2020
I kwartał 2020
IV kwartał 2019
III kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015

016


20