Sytuacja na rynku Consumer Finance

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU:  II kwartał 2020

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@zpf.pl

 

Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – II kwartał 2020

Barometr Rynku Consumer Finance  wyniósł 46,0 (spadek z 60,7)

W II kwartale 2020 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) uległa znaczącemu pogorszeniu drugi kwartał z rzędu. Skala spadku była największa w historii, tj. ok 15 p.p., po również ogromnym spadku w poprzednim badaniu (tj. ok. 11 p.p.). Łącznie w ciągu dwóch kwartałów BRCF zmniejszył się aż o ok. 26 p.p. W czasie poprzedniego kryzysu 2007–2008 spadek barometru BRCF trwał ponad 4 lata i spadek w początkowym okresie nie był tak gwałtowny. Wówczas też startowaliśmy z wartości ponad 70 p.p., a skończyło się na ok. 40 p.p. w 2012 r. Obecnie wystarczyły tylko dwa kwartały, aby zbliżyć się do „dna” wywołanego poprzednim kryzysem.

Spadek BRCF jest pod wpływem pogorszających się ocen gospodarstw domowych odnośnie do sytuacji makroekonomicznej i własnej sytuacji finansowej. Gwałtownie załamały się oczekiwania gospodarstw domowych co do przyszłej sytuacji gospodarczej, wzrosły obawy co do bezrobocia. Oceny w tym zakresie są najgorsze w historii badania. W konsekwencji pogorszyły się również oceny własnej sytuacji finansowej. Łącznie składowa związana z otoczeniem makroekonomicznym wpłynęła na pogorszenie BRCF o ok. 13 pp.

Zmalała też znacząco składowa barometru związana z poważnymi wydatkami finansowanymi w dużym stopniu kredytem. Prawdopodobieństwo dokonania poważnych wydatków zmniejszyło się we wszystkich grupach. W największym stopniu pesymizm dotknął wydatków na dobra trwałego użytku i wydatków na remont mieszkania. Plany co do zakupu samochodu też mocno zostały zredukowane. Zmniejszyła się również skłonność do finansowania tych wydatków z kredytu. Łącznie ta składowa negatywnie wpłynęła na BARCF, na ok. -7,6 p.p.

Czynniki demograficzne oddziałują negatywnie i biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, ta tendencja będzie utrzymana przez bardzo długi okres (ok. 0,5 p.p. kwartalnie). Spadek wskazań barometru został częściowo skompensowany przez składową mierzącą bieżące wykluczenie z rynku CF. Jednak ta składowa opiera się na danych bieżących i nie uwzględnia tego, że gospodarstwa domowe prognozują obniżenie jakości obsługi zobowiązań.

Ogromny spadek barometru wskazuje na możliwe, znaczące ograniczenie popytu na usługi rynku consumer finance w nadchodzących miesiącach

O Nowym Barometrze Rynku Consumer Finance

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.


2020 2019 2018 2017 2016 2015
II kwartał 2020
I kwartał 2020
IV kwartał 2019
III kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015

016


20