Raporty niecykliczne

Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Gdańsk, grudzień 2020

Raport przygotowany na zlecenie ZPF przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Powstał, aby uwidocznić rolę, jaką firmy windykacyjne odgrywają w ekosystemie społeczno-gospodarczym, wpływając na:
– sektor finansowy (banki i firmy pożyczkowe)
– przedsiębiorstwa (w szczególności podmioty z sektora MŚP)
– konsumentów i ogół całego społeczeństwa.

Raport formułuje główne problemy, z jakimi mierzą się uczestnicy wspomnianego ekosystemu, wyjaśnia zależności występujące między nimi na rynku płatniczym i przede wszystkim – prezentuje rozwiązania oferowane przez sektor windykacji, które są kluczowe w walce z negatywnymi skutkami kryzysu.


Potencjał i zagrożenia związane ze zmianą przepisów dot. doradców kredytowych

Warszawa, styczeń 2017

Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.


 

Skutki wprowadzenia regulacji maksymalnych kosztów kredytu

dr hab. Piotr Białowolski, Warszawa, grudzień 2016

Raport poświęcony jest analizie skutków wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek na rynek consumer finance w Polsce. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 7 grudnia 2016 r.) proponuje wprowadzenie przepisów, które będą miały fundamentalny wpływ na działalność wszystkich sektorów rynku kredytowego w Polsce, w tym banków, SKOK i instytucji pożyczkowych.


Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw emerytów i rencistów

Gdańsk, styczeń 2016

Raport opracowany przez ekspertów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pokazuje m.in. jak polskie gospodarstwa domowe radzą sobie z finansowaniem nagłych, niespodziewanych wydatków.


Aktywność polskich gospodarstw domowych na rynku kart kredytowych

dr Piotr Białowolski, Warszawa, styczeń 2015

Raport porusza problematykę korzystania z kart kredytowych przez polskie gospodarstwa domowe – z jednej strony opisując teoretyczne podstawy korzystania z tego instrumentu przez gospodarstwa domowe, a z drugiej strony, koncentruje się na wynikach badań, opisujących zachowania gospodarstw domowych na rynku kart na przestrzeni sześciu lat. Głównym źródłem danych, które posłużyły autorowi raportu, są wyniki badań KPF i IRG SGH dotyczących zachowań gospodarstw domowych na rynku consumer finance, jako dodatkowe źródło służyły też dane NBP oraz dane Eurostatu, dotyczące rynku kart kredytowych.


Ocena skutków wprowadzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pożyczek konsumenckich – impact assessment

dr Piotr Białowolski, Warszawa, styczeń 2015

Raport przygotowany w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej w 2014 roku wśród firm pożyczkowych. Poświęcony jest analizie skutków wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek na rynek consumer finance w Polsce, która zgodnie z propozycją Rządu, obejmowała ograniczenie całkowitych kosztów kredytu do 25% całkowitej kwoty kredytu oraz do 30% całkowitej kwoty kredytu przypadające na każdy kolejny rok utrzymywania kredytu/pożyczki.


Wpływ regulacji sektora finansowego w postaci maksymalnej stopy procentowej na rynek finansowy i gospodarkę – ocena ekspercka na podstawie modeli oceny ryzyka

dr Piotr Białowolski, Warszawa, październik 2013

W raporcie podjęto się oszacowania skutków dla gospodarki i rynku kredytowego wprowadzenia ograniczenia wysokości całkowitych kosztów kredytu konsumenckiego do 30%, wynikającego z projektu założeń do zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – prawo bankowe oraz niektórych innych ustawach, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Przeprowadzona w raporcie analiza dowodzi, iż wejście w życie wymienionych założeń miałaby szereg konsekwencji, zarówno dla gospodarki, jak i klientów zarówno sektora bankowego i niebankowego.


Bancassurance w badaniach koniunktury. Lata 2008/2011/2013

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wraz z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH od 2005 roku realizuje projekt badawczy, który pozwala opisywać aktualną sytuację na rynku kredytu detalicznego w Polsce i koniunkturę w tym obszarze na najbliższe kilkanaście miesięcy. Stały zestaw pytań z kwestionariusza ankiety przeprowadzanej na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych, uzupełniany jest o tzw. pytania specjalne. Umożliwia to analizę najbardziej interesujących kwestii, pojawiających się na rynku kredytowym. Jedną z nich jest obszar bancassurance, w nim zaś postawy konsumentów wobec możliwości zaciągania zobowiązań kredytowych pod warunkiem zwiększenia zdolności kredytowej poprzez ubezpieczenie jednego z szeregu istotnych ryzyk. Raport analizuje postawy konsumentów w tym obszarze w trzech różnych latach, w których zadane zostało pytanie specjalne dotyczące obszaru bancassurance: 2008, 2011 i 2013 roku.


Rynek firm pożyczkowych w Polsce – charakterystyka sektora i profilu klienta

dr Piotr Białowolski, Warszawa, sierpień 2012

Raport jest pierwszym w Polsce całościowym, analitycznym opracowaniem na temat rynku firm pożyczkowych. Przedstawia skalę tego segmentu rynku oraz jego wpływu na poziom zadłużenia gospodarstw domowych, zawiera analizę porównawczą z segmentem bankowym i nieformalnym, czyli dotyczącym pożyczek udzielanych przez osoby prywatne, prezentuje charakterystykę pożyczkobiorców – ich potrzeb, skali całościowego zadłużenia oraz poziomów zadłużenia w poszczególnych segmentach rynku.


Prognozy rynku kredytów i pożyczek konsumenckich

dr Piotr Białowolski, Warszawa, grudzień 2012

Kolejna ekspertyza opisująca stan pozabankowego sektora kredytu w Polsce, wykonana na zlecenie KPF w 2012 roku. Celem raportu z jednej strony było dokonanie diagnozy obecnej sytuacji na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem danych pochodzących od gospodarstw domowych. Główny nacisk w niniejszej publikacji został położony jednak na prognozy rynku w średnim horyzoncie czasowym. Jednym z istotnych wniosków pojawiających się w raporcie, jest to, że wbrew powszechnym opiniom, rynek kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych charakteryzuje się wciąż bardzo znaczącym potencjałem wzrostu. Raport porusza również istotną kwestię, jaką jest problem wykluczenia gospodarstw domowych, czyli brak zdolności kredytowej i jej skutki. Autor podjął próbę zdiagnozowania tego zjawiska, a także określenia jego występowania w przyszłości.


Rynek rejestrów kredytowych w Polsce

dr Alfred Bieć, Warszawa, październik 2012

2012 rok jest dziesiątym od stworzenia regulacji prawnej umożliwiającej funkcjonowanie biur informacji gospodarczej (big) oraz piętnastym od uruchomienia bankowego rejestru kredytowego (BIK). Celem raportu jest ocena stanu polskiego systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych, wskazanie jego mocnych stron i głównych słabości, zarysowanie perspektyw oraz kierunków zmian. Generalnie na tle rozwiązań światowych system polskich rejestrów kredytowych prezentuje się dobrze. Są jednak słabości wymagające pilnej reakcji regulatora.

 


Popyt gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku i kredyt na finansowanie ich zakupu

Andrzej Roter, Małgorzata Tomczyk, Gdańsk, kwiecień 2012

Raport opracowany we współpracy KPF oraz Żagiel S.A. na temat finansowania dóbr trwałego użytku przez gospodarstwa domowe. Dane, wykorzystane do tego opracowania, pochodził z badań, prowadzonych co kwartał przez KPF i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych w Polsce, prezentowanych w kwartalnych raportach pt. „Sytuacja na rynku consumer finance”. Wspólne opracowanie KPF i ŻAGIEL SA na temat popytu gospodarstw domowych na dobra trwałe i kredyt na finansowanie ich zakupu, stanowi szczegółowe rozwinięcie syntetycznie zaprezentowanych tam danych, w szczególności w odniesieniu do takich obszarów jak: klimat do zakupu dóbr, prognoza ich zakupu, cele oszczędzania, przeznaczenie kredytu. Opracowanie wzbogacone zostało merytorycznie komentarzem eksperckim praktyków biznesowych ŻAGIEL SA.