Badania i publikacje

Raporty niecykliczne

Warszawa, styczeń 2015
dr Piotr Białowolski

Ocena skutków wprowadzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pożyczek konsumenckich – impact assessment

Raport przygotowany w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej w 2014 roku wśród firm pożyczkowych. Poświęcony jest analizie skutków wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek na rynek consumer finance w Polsce, która zgodnie z propozycją Rządu, obejmowała ograniczenie całkowitych kosztów kredytu do 25% całkowitej kwoty kredytu oraz do 30% całkowitej kwoty kredytu przypadające na każdy kolejny rok utrzymywania kredytu/pożyczki.

Warszawa, październik 2013
dr Piotr Białowolski

Wpływ regulacji sektora finansowego w postaci maksymalnej stopy procentowej na rynek finansowy i gospodarkę – ocena ekspercka na podstawie modeli oceny ryzyka

W raporcie podjęto się oszacowania skutków dla gospodarki i rynku kredytowego wprowadzenia ograniczenia wysokości całkowitych kosztów kredytu konsumenckiego do 30%, wynikającego z projektu założeń do zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – prawo bankowe oraz niektórych innych ustawach, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Przeprowadzona w raporcie analiza dowodzi, iż wejście w życie wymienionych założeń miałaby szereg konsekwencji, zarówno dla gospodarki, jak i klientów zarówno sektora bankowego i niebankowego.

Gdańsk, maj 2013
ZPF

Bancassurance w badaniach koniunktury. Lata 2008/2011/2013

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wraz z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH od 2005 roku realizuje projekt badawczy, który pozwala opisywać aktualną sytuację na rynku kredytu detalicznego w Polsce i koniunkturę w tym obszarze na najbliższe kilkanaście miesięcy. Stały zestaw pytań z kwestionariusza ankiety przeprowadzanej na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych, uzupełniany jest o tzw. pytania specjalne. Umożliwia to analizę najbardziej interesujących kwestii, pojawiających się na rynku kredytowym. Jedną z nich jest obszar bancassurance, w nim zaś postawy konsumentów wobec możliwości zaciągania zobowiązań kredytowych pod warunkiem zwiększenia zdolności kredytowej poprzez ubezpieczenie jednego z szeregu istotnych ryzyk. Raport analizuje postawy konsumentów w tym obszarze w trzech różnych latach, w których zadane zostało pytanie specjalne dotyczące obszaru bancassurance: 2008, 2011 i 2013 roku.

Warszawa, sierpień 2012
dr Piotr Białowolski

Rynek firm pożyczkowych w Polsce – charakterystyka sektora i profilu klienta

Raport jest pierwszym w Polsce całościowym, analitycznym opracowaniem na temat rynku firm pożyczkowych. Przedstawia skalę tego segmentu rynku oraz jego wpływu na poziom zadłużenia gospodarstw domowych, zawiera analizę porównawczą z segmentem bankowym i nieformalnym, czyli dotyczącym pożyczek udzielanych przez osoby prywatne, prezentuje charakterystykę pożyczkobiorców – ich potrzeb, skali całościowego zadłużenia oraz poziomów zadłużenia w poszczególnych segmentach rynku.

Warszawa, grudzień 2012
dr Piotr Białowolski

Prognozy rynku kredytów i pożyczek konsumenckich

Kolejna ekspertyza opisująca stan pozabankowego sektora kredytu w Polsce, wykonana na zlecenie KPF w 2012 roku. Celem raportu z jednej strony było dokonanie diagnozy obecnej sytuacji na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem danych pochodzących od gospodarstw domowych. Główny nacisk w niniejszej publikacji został położony jednak na prognozy rynku w średnim horyzoncie czasowym. Jednym z istotnych wniosków pojawiających się w raporcie, jest to, że wbrew powszechnym opiniom, rynek kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych charakteryzuje się wciąż bardzo znaczącym potencjałem wzrostu. Raport porusza również istotną kwestię, jaką jest problem wykluczenia gospodarstw domowych, czyli brak zdolności kredytowej i jej skutki. Autor podjął próbę zdiagnozowania tego zjawiska, a także określenia jego występowania w przyszłości.

Warszawa, październik 2012
dr Alfred Bieć

Rynek rejestrów kredytowych w Polsce

2012 rok jest dziesiątym od stworzenia regulacji prawnej umożliwiającej funkcjonowanie biur informacji gospodarczej (big) oraz piętnastym od uruchomienia bankowego rejestru kredytowego (BIK). Celem raportu jest ocena stanu polskiego systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych, wskazanie jego mocnych stron i głównych słabości, zarysowanie perspektyw oraz kierunków zmian. Generalnie na tle rozwiązań światowych system polskich rejestrów kredytowych prezentuje się dobrze. Są jednak słabości wymagające pilnej reakcji regulatora.