Wydawnictwa edukacyjne

 • Przewodnik po postępowaniu egzekucyjnym

 • „Przewodnik po postępowaniu egzekucyjnym” powstał we współpracy KPF z Krajową Radą Komorniczą. To wspólne przedsięwzięcie dwóch organizacji samorządowych ma charakter edukacyjny i ma zniwelować niedostatki wiedzy o procesie egzekucyjnym jego bezpośrednim uczestnikom, zarówno dłużnikom jak i wierzycielom. Przewodnik w prosty i przystępny sposób przedstawia prawa i obowiązki stron procesu egzekucyjnego, z uwzględnieniem zmian prawnych, które mają wejść w życie we wrześniu 2016 r. Cel, jaki przyświeca inicjatorom projektu to pomoc zarówno wierzycielowi jak i dłużnikowi do tego, jak mogą oni sobie poradzić w tej trudnej sytuacji, zapewne dla obu stron. Ważnym przesłaniem Przewodnika jest to, iż na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, obie strony mogą dążyć i podejmować próby polubownego rozwiązania problemu nieuregulowanych zobowiązań.

  Materiał powstał w zespole roboczym składającym się z przedstawicieli Członków KPF oraz KRK. Debiut Przewodnika miał miejsce podczas III Międzynarodowej Konsumenckiej  Konferencji Naukowej "Ochrona Konsumenta na Rynku Usług" w Katowicach. Dystrybuowany jest przez obie organizacje samorządowe, a zaproszenie do udziału w akcji edukacyjnej, której narzędziem jest Poradnik będzie wysłane do najważniejszych interesariuszy rynku finansów konsumenckich.

  POBIERZ PRZEWODNIK

 • Poradnik dla niewypłacalnych konsumentów

 • „Poradnik dla niewypłacalnych Konsumentów. Jak dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką” powstał w Komisji Etyki przy KPF przy współpracy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Krajowej Izby Syndyków.

  Treść publikacji była konsultowana z najważniejszymi wysokimi Urzędami w Polsce, których opinia w sprawach dotyczących ochrony konsumentów w Polsce, czy w obszarze legislacji konsumenckiej, jest bardzo istotna.

  Poradnik ten w wersji drukowanej został przekazany w łącznej liczbie ponad 10 000 sztuk do placówek Rzeczników Konsumentów, oddziałów Federacji Konsumentów oraz Biur Porad Obywatelskich w całej Polsce. Ponadto Poradnik ten został wyróżniony przez uznaną organizację, promującą w Polsce Zasady Odpowiedzialnego Biznesu, to jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poprzez umieszczenie go w dorocznym, prestiżowym raporcie “Dobre Praktyki 2010”.

  POBIERZ PORADNIK

 • Przewodnik po profesjonalnej windykacji

 • Przewodnik przygotowany został przez członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Motywacją do przygotowania była brytyjska publikacja dotycząca nierzetelnych praktyk windykacyjnych. Katalog nierzetelnych praktyk stanowił podstawę, wokół której stworzono cały przewodnik, stanowiący syntetyczne kompendium wiedzy o szeroko rozumianej działalności windykacyjnej, prowadzonej przez podmioty sprzedające usługi i produkty masowe lub podmioty, świadczące na ich rzecz usługi windykacyjne.

  Przewodnik może zostać wykorzystany do osiągania istotnych celów społecznych i edukacyjnych, gdyż radzi konsumentom jak postępować, aby uniknąć zadłużenia, wskazuje korzyści płynące ze skutecznej windykacji, mówi o odpowiedzialności spoczywającej tak na wierzycielu jaki i na dłużniku. Przede wszystkim jednak wskazuje działania windykacyjne, które są nieetyczne. Katalog nierzetelnych praktyk stanowić może podstawę do zbudowania zestawienie działań pozytywnych, wyróżniających profesjonalne firmy windykacyjne. Dzięki temu odzyskiwanie należności może stać się działaniem na rzecz dobra wspólnego.

  Przewodnik może być narzędziem służącym zarówno profesjonalistom zajmującym się ochroną praw konsumentów jak i samym konsumentom. Zawarty w nim katalog nierzetelnych praktyk stanowi proste narzędzie do oceny działań prowadzonych przez osoby i podmioty zajmujące się odzyskiwaniem należności. Pozwala na zweryfikowanie, które z nich profesjonalnie podchodzą do prowadzonej działalności, które zaś nie.

  Konsumentowi dokument ten ma pomóc w podjęciu właściwej decyzji, co do kroków, jakie powinien podjąć w sytuacji gdy wszczęto wobec niego czynności windykacyjne.

  Przedsiębiorcom przewodnik wskaże, które z prowadzonych przez siebie działań, w celu odzyskania należności, są nie tylko zgodne z prawem, ale co ważniejsze także z dobrymi praktykami. Przewodnik może służyć pomocą przy wyborze odpowiedniej firmy, której zleca się odzyskanie należności. W oczach dłużnika profesjonalizm firmy windykacyjnej w bezpośredni sposób przekłada się na postrzeganie wierzyciela.

  Celem twórców przewodnika jest stworzenie dokumentu akceptowanego i rozpowszechnianego przez jak najszersze grono uczestników rynku finansowego. Aby to osiągnąć przeprowadzone zostały konsultacje, w którym udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców, podmiotów reprezentujących organizacje konsumenckie, instytucje państwowe oraz świat nauki.

  Wraz z rozwojem rynku finansów detalicznych przewodnik podlegać będzie okresowej weryfikacji, która ma być wynikiem wspólnych doświadczeń przedsiębiorców, konsumentów, i profesjonalistów zajmujących się ochroną ich praw. W tym celu zachęcamy do wyrażania swoich opinii na temat Przewodnika i jego zawartości.

  POBIERZ PRZEWODNIK

 • Ulotka edukacyjna „Co to jest umowa kredytu konsumenckiego”

 • Dnia 18 grudnia 2011 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim(DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), która zastępuje aktualnie obowiązującą Ustawę z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Od tego dnia będziemy zawierać umowy o kredyt konsumencki na nowych zasadach.

  W związku z wejściem nowej ustawy powstała wspólna Kampania Informacyjna Federacji Konsumentów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Inicjatywa ta ma za zadanie przybliżyć konsumentom zagadnienia związane z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi umów o kredyt konsumencki, co, jak i dlaczego warto sprawdzić, czego mamy się prawo domagać, jakie informacje muszą konsumenci uzyskać od przedsiębiorcy, u którego chcą wziąć kredyt. Jakie przysługują konsumentom prawa, ale też obowiązki. W wyniku współpracy powstała ulotka edukacyjna: Co to jest umowa kredytu konsumenckiego? Czy wiesz jakie masz prawa? Ulotka będzie dystrybuowana wśród klientów Federacji Konsumentów w wersji papierowej w sieci oddziałów terenowych Federacji Konsumentów, a także jest już dostępna w wersji elektronicznej na stronie elektronicznej Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl) oraz KPF. Obie organizacje udostępnią ją wszystkim uczestnikom rynku, którzy wyrażą zainteresowanie udostępnianiem jej swoim klientom/konsumentom.

  W ramach kampanii informacyjnej, w dniu 19 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Konsumentów oraz KPF której celem było wskazanie na potrzebę podejmowania wspólnie przez organizacje konsumenckie i przemysł finansowy działań wzmacniających świadomość prawną konsumentów oraz zaprezentowanie praktycznego efektu współpracy pomiędzy Federacją Konsumentów i Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – ulotki edukacyjnej.

  POBIERZ ULOTKĘ

 • Jak mądrze pożyczać pieniądze?

 • Jednym z zadań stawianych sobie przez KPF jest działalność ukierunkowana na rozwoju świadomości i edukacji konsumenckiej w zakresie wiedzy finansowej i ekonomicznej.

  Przy realizacji tego celu KPF współpracuje z dwiema uznanymi organizacjami konsumenckimi: Federacją Konsumentów oraz Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich. Obecnie, w ramach tej współpracy przygotowywane są ulotki edukacyjne, które mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości konsumentów w zakresie zakupu produktów kredytowych oraz praktyk windykacyjnych.
  Materiały te dystrybuowane będą wśród Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów (publikacja tworzona wspólnie z SKP - dotycząca pożyczania pieniędzy) oraz wśród Klubów Federacji Konsumentów publikacja dotycząca działalności windykacyjnej).

  POBIERZ ULOTKĘ