Barometr Consumer Finance wzrósł do 57,6

Barometr Consumer Finance wzrósł do 57,6

Wzrost wskazań Barometru Rynku Consumer Finance ujawnia najnowsza edycja badań KPF – IRG SGH. W I kwartale 2016 roku wynosi on 57,6 pkt, a to oznacza, że w okresie najbliższych 12 miesięcy wzrost na rynku kredytu konsumenckiego może osiągnąć poziom prawie 8%. Wskazuje to więc na dalsze, nieznaczne przyśpieszenie wzrostu rynku consumer finance w Polsce.

W I kwartale 2016 r. Wartość Barometru Rynku Consumer Finance wzrosła z 55,2 do 57,6 punktu. Jest to czwarty kwartał z rzędu, w którym wartość wskaźnika przekracza poziom 50 punktów, a co za tym idzie, zapowiada w perspektywie najbliższych 12 miesięcy wzrost rynku kredytowego. Wzrost zadłużenia konsumpcyjnego, wynikający z aktualnej wartości Barometru CF, jest prognozowany na poziomie prawie 8%. Względem obecnie obserwowanej dynamiki zadłużenia na cele konsumpcyjne (ok. 6% w ujęciu rocznym), oznacza to nieznaczne przyspieszenie.

wykres-20160210a

Oddziaływanie czynników demograficznych od 2007 roku systematycznie przekłada się na pogorszenie wskazań barometru. To jeden z czterech istotnych czynników, silnie oddziaływujących na jego wartość.

– Od 2007 roku coraz większy odsetek gospodarstw domowych na rynku stanowią gospodarstwa domowe osób starszych, zaś udział grup konsumentów najbardziej aktywnych w obszarze zaciągania kredytu konsumenckiego, tj. gospodarstwa domowe z głową w wieku do 44 lat, zaczął się zmniejszać. Dodatkowo, w ostatnim okresie negatywne tendencje w tych obszarach zaczynają przyspieszać – zauważa dr Piotr Białowolski ze Szkoły Głównej Handlowej, współautor badań.

Na podstawie wyników z poprzedniego kwartału oszacowano skalę zjawiska wykluczenia finansowego, mającego również istotny wpływ na poziom wskazań barometru. Jest nim objętych poniżej 20% gospodarstw domowych, co oznacza poprawę sytuacji w tym obszarze. Podobny kierunek zmian zaobserwowano w zakresie popytu na dobra trwałe i ich finansowania. Obecna koniunktura znajduje się na najwyższym od 2011 roku poziomie.
– Pomimo, że skłonność do finansowania większych wydatków za pomocą kredytu wciąż jest na stosunkowo niskim poziomie, to rośnie skłonność do samych zakupów, co powinno sprzyjać wzrostom w obszarze popytu na kredyt konsumencki wskutek większej bazy – dodaje dr Białowolski.

Kolejnej poprawie uległa też ogólna sytuacja w obszarze finansów gospodarstwa domowego i całej gospodarki, co powinno sprzyjać ograniczeniu niepewności przy sięganiu po kredyt. Pozytywne tendencje w tym obszarze trwają od 2012 r., a obecny poziom zaufania jest najwyższy od momentu rozpoczęcia kryzysu w 2008 roku.
– Uwzględniając wskazania Barometru i konfrontując je z sytuacją na rynku kredytów, prognozujemy, że w kolejnych miesiącach rynek kredytu konsumenckiego będzie rósł, zaś tempo wzrostu powinno przyspieszyć. Na taki rozwój sytuacji w głównej mierze powinno wpływać zwiększenie zaufania do gospodarki, co powinno przełożyć się na większą swobodę w sięganiu po kredyt. Po kilku latach kryzysowych odwracają się również tendencje w obszarze zakupów dóbr trwałych – ocenia dr Piotr Białowolski.

Wzrost obciążeń nowymi kosztami, związanymi miedzy innymi ze zmianami w otoczeniu prawnym rynku kredytowego, który w zdecydowanie największym stopniu dotknie sektor bankowy i nadto znaczny poziom niepewności co do sytuacji tego sektora, którego źródłem są propozycje rozwiązań tzw. problemu frankowiczów, mocno wpływają na zmianę polityk kredytowych i strategii zaangażowania na rynku kredytowym. Silnie może je modyfikować również materializujące się ryzyko niskich stóp procentowych.

– W tym dynamicznym, rynkowym kontekście, a jednocześnie w sytuacji obciążenia prognoz dużą skalą niepewności, związanej z ryzykiem legislacyjnym, wskazania Barometru Rynku Consumer Finance, obrazującego zmiany w zapotrzebowaniu gospodarstw domowych na produkty kredytowe, potwierdzają rosnący optymizm co do możliwości i zasadności silniejszego zaangażowania na rynku kredytu konsumenckiego. To dobre wiadomości dla wszystkich sektorów rynku kredytowego – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.