Brunch Podatkowy dla Branży Windykacyjnej 2018

Brunch Podatkowy dla Branży Windykacyjnej 2018

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Crido Taxand serdecznie zapraszają na Brunch Podatkowy dla Branży Windykacyjnej 2018.

Termin warsztatów: 19 września 2018 r ., godz. 9.30–14.30

Miejsce spotkania: WARSZAWA

REJESTRACJA

Warsztaty są dostępne tylko dla Członków KPF.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formułę wydarzenia.

Rejestracja jest otwarta do wyczerpania limitu miejsc lub do 12 września 2018 r.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Regulamin
1.Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
2.Warunkiem udziału w Warsztatach jest:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Bank Zachodni WBK S.A. 20 Oddział w Gdańsku, numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Warsztatach wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Warsztatach otrzyma wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami Fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Warsztatach upływa 12 września 2018 r.
f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa przed wystawieniem Faktury VAT, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
g. Po wystawieniu Faktury VAT jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.

Regulamin

Kontakt:
Sandra Smętek
Manager Projektów
tel. 58 302 92 05
email: ssmetek@zpf.pl