CESSIO – laur dla najwyższej jakości

CESSIO – laur dla najwyższej jakości

W parze z dynamicznym rozwojem rynku zarządzania wierzytelnościami idzie doskonalenie organizacji ich obsługi. W proces ten wpisuje się także idea honorowania przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych laurem CESSIO wierzycieli pierwotnych, których jakość organizacji przetargów na sprzedaż wierzytelności zostały najwyżej ocenione, kreując wysokie standardy w tym obszarze praktyki biznesowej. CESSIO to jednocześnie barometr rosnącego zaufania pomiędzy uczestnikami procesów przetargowych, budującego solidne podstawy współpracy wierzycieli pierwotnych i wtórnych. Laureatów kolejnej edycji CESSIO poznamy podczas V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2014 roku w Warszawie.

WYRÓŻNIENIE DLA WIERZYCIELI PIERWOTNYCH

CESSIO to bardzo cenne wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za ich profesjonalizm, ale jednocześnie narzędzie, przy pomocy którego praktycy branży mogą dokonać oceny jakości zrealizowanych przez tych pierwszych przetargów na sprzedaż wierzytelności firmom zarządzającym wierzytelnościami.

Laur CESSIO został pomyślany przez KPF jako przedsięwzięcie, mające za zadanie stymulować dalszy rozwój sektora zarządzania wierzytelnościami, wspierając i utrwalając dobrą koniunkturę w innych sektorach gospodarki. – Ten projekt ma kapitalne znaczenie dla budowania zaufania pomiędzy sektorami usług finansowych, takimi jak bankowy i zarządzania wierzytelnościami, stanowiąc bardzo ważny czynnik rozwoju całej polskiej gospodarki. Wypracowywanie i doskonalenie standardów w tym obszarze to wspólna ambicja organizacji samorządowych i ważna rekomendacja merytoryczna ZBP – ocenił dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich i Członek Kapituły CESSIO.

Dynamiczny rozwój sektora leasingowego, osiągany dzięki dojrzałej ofercie, skierowanej dziś praktycznie do wszystkich sektorów gospodarki polskiej, wymaga zwrócenia uwagi na kolejne obszary, które są w stanie wspomóc i utrwalić ten wzrost. Stąd ponowne już zaangażowanie naszej organizacji w projekt CESSIO – stwierdził Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, także członek Kapituły.

Podmioty, zarządzające wierzytelnościami są uprawnione do opiniowania przetargów, w których uczestniczyły w okresie od lipca 2013 do końca czerwca 2014 roku. Przy ocenie brane są pod uwagę cztery zasadnicze kryteria: organizacja przetargu, wycena wierzytelności, projekt umowy sprzedaży i obsługa posprzedażowa. Patrząc szerzej – istotną rolę przy kwalifikowaniu danej transakcji odgrywają takie cechy jak jej przejrzystość i kompletność.

Firmy zarządzające wierzytelnościami – za pośrednictwem ankiety on-line – będą mogły głosować na spółki, organizujące przetargi na zbycie należności, m.in. banki, firmy faktoringowe, leasingowe czy operatorów telekomunikacyjnych. Głosowanie rozpocznie się w trzeciej dekadzie września. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: sektora finansowego i pozafinansowego.

Rosnący dynamicznie sektor zarządzania wierzytelnościami, który obrazuje choćby porównanie salda obsługiwanych przez Członków KPF wierzytelności w ostatnich czterech latach – na koniec roku 2010 i 2013 to odpowiednio 21 miliardów PLN i 51 miliardów PLN – jest naturalnym potwierdzeniem również wzrastającego zaufania pomiędzy uczestnikami tego rynku, a jednocześnie zapowiedzią dobrej koniunktury w gospodarce. Osiągnięta faza rozwoju tego sektora rynku wymaga wsparcia ze strony organizacji samorządowych tego rynku. Stąd tak cenne i ważne jest współdziałanie takich organizacji jak ZBP, ZPL, KPF w tym projekcie – powiedział Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

BANKI I TELEKOM WŚRÓD LAUREATÓW

W 2013 roku najlepiej zrealizowane przetargi na sprzedaż portfeli wierzytelności zorganizowano po raz pierwszy. W gronie laureatów znalazły się wówczas Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania merytoryczny sprawuje firma doradcza KPMG. – Jestem bardzo rad z przyjęcia przez KPMG obowiązku merytorycznego nadzoru nad przebiegiem realizacji całego projektu CESSIO, dzięki czemu projekt ten zyskuje zaangażowanie znakomitych doradców, a w konsekwencji efektywną realizację stawianych przez CESSIO celów – podsumował Roter.

Pomysłodawcą i organizatorem CESSIO jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych jako związek pracodawców, skupiająca zarówno wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych, w tym liderów biznesowych tego sektora usług finansowych zarządzania wierzytelnościami.

Laureaci drugiej edycji CESSIO zostaną wyróżnieni podczas V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, największego projektu międzybranżowego, który KPF zaplanowała na 26 i 27 listopada w warszawskim Hotelu Marriott. Projekt ten gromadzi kadrę zarządzającą wielu sektorów gospodarki, w tym wierzycieli pierwotnych i wtórnych, w roku 2013 wzięło w nim udział blisko 200 przedstawicieli różnych branż.