Cross-selling pod nadzorem

Cross-selling pod nadzorem

Trzy unijne instytucje nadzoru nad rynkiem finansowym, tzw. ESAs (European Supervisory Authorities), czyli ESMA (European Securities and Markets Authority), EBA (European Banking Authority) oraz EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) prowadzą obecnie konsultacje dokumentu określającego wytyczne (guidelines) dotyczące finansowych produktów łączonych (tzw. cross-selling), takich jak na przykład kredyt z polisą ubezpieczeniową lub polisa ubezpieczeniowa z funduszem inwestycyjnym.

Celem konsultacji jest wypracowanie jednolitych dla całego rynku finansowego zasad nadzoru nad instytucjami oferującymi tak zestawiane ze sobą produkty.

Z jednej strony ujednolicenie reguł zmierza do wzmocnienia poziomu ochrony konsumentów, poprzez wymagania stawiane instytucjom finansowym, które powinny działać profesjonalnie, czyli uczciwie i rzetelnie, mając na uwadze interes swoich klientów. Z drugiej strony, dokument ten wyznaczy instytucjom nadzorującym rynek finansowy zasady sprawowania tego nadzoru oraz obszary, które wymagają szczególnej troski ze względu na złożoność produktów oferowanych przez instytucje finansowe. Produkty łączone stanowią znaczący udział w pakiecie produktów finansowych oferowanych konsumentom w Polsce przez instytucje finansowe, działające w różnych sektorach rynku. Instytucje finansowe będące Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, zobowiązują się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk KPF, które także określają zasady profesjonalnego oferowania produktów finansowych, z uwzględnieniem interesu konsumentów, co w dużej mierze pokrywa się z celami dokumentu poddanego konsultacjom przez ESAs.

Dokument stanowi między innymi, że firmy działają z poszanowaniem „słusznego interesu konsumentów” i nie nadużywają swojej dominującej pozycji, wynikającej z kwalifikacji ich pracowników. Nie są to jedynie „martwe” zalecenia, bo o obowiązku stosowania się do niego przypomina między innymi coroczny audyt etyczny, przeprowadzany przez Członków KPF. Dziesięcioletnie bez mała doświadczenie KPF w tym obszarze uświadamia nam, jak istotne znaczenie posiada właśnie procedowany przez ESMA dokument – zauważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. KPF bierze aktywny udział w tym procesie, zarówno bezpośrednio przy udziale swoich Członków, jak również poprzez uczestnictwo w analizach, prowadzonych przez ekspertów europejskiej organizacji samorządowej przemysłu kredytowego – EUROFINAS, której KPF jest członkiem.

W kontekście trwających konsultacji ważnym jest postulowanie, aby powstające wytyczne uwzględniały brzmienie już istniejących lub projektowanych aktów prawnych o charakterze sektorowym. Trzeba bowiem wyraźnie zaznaczyć, iż kilka bardzo ważnych aktów unijnych już obecnie obejmuje zagadnienie sprzedaży produktów łączonych. Dzieje się tak w przypadku Dyrektywy hipotecznej (MCD), Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych 2 (MiFID 2), czy projektowanej Dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym 2 (IMD 2). Ustalenie korelacji pomiędzy powyższymi regulacjami, a wytycznymi jest niezwykle istotne dla całego przemysłu kredytowego –mówi mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF i jednocześnie Przewodniczący Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS.

W pracach nad tym bardzo ważnym dokumentem aktywnie bierze udział również Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego, dr Krzysztof Grabowski, który jest członkiem Securities and Markets Stakeholder Group, oficjalnego ciała doradczego ESMA. Dr Grabowski może więc także bezpośrednio na tym forum przedstawiać propozycje i uwagi zgłaszane przez KPF.

Interesariusze i organizacje branżowe mają czas na zgłaszanie swoich uwag do dokumentu konsultacyjnego. Termin upływa z dniem 22 marca.