Crowdfunding w krajach Unii Europejskiej

Crowdfunding w krajach Unii Europejskiej

Rynek finansowy jest świadkiem dynamicznego rozkwitu finansowania społecznościowego, rozumianego jako źródło kapitału dostarczanego przez społeczność wirtualną (społeczeństwo sieci), które w ten sposób wspiera konkretny cel, np. projekt kreatywnego pomysłodawcy. Globalny zasięg Internetu sprawia, że tą metodą możliwe jest finansowanie przedsięwzięć nawet bardzo sporych rozmiarów.

 

Zjawisko to nie uszło uwadze Komisji Europejskiej, która wśród celów postawionych w Planie Działania na rzecz Unii Rynków Kapitałowych (Action Plan for a Capital Markets Union – CMU) z dnia 30 września 2015 r. zawarła skierowane do europejskich przedsiębiorców zapewnienie różnorodnych źródeł pozyskania kapitału, w tym promowanie innowacyjnych form finansowania biznesu – takich jak wspominany crowdfunding.

 

Wraz z publikacją Planu Działania, Komisja zainicjowała proces monitorowania rozwoju sektora crowdfundingu w krajach UE i badania najlepszych praktyk rynkowych w tym obszarze, aby następnie w odpowiednim czasie przenieść je na poziom europejski. Wynikiem tych obserwacji jest opublikowany w dniu 3 maja br. raport. Stwierdza się w nim, że crowdfunding pozostaje stosunkowo niewielką, ale obiecującą i szybko rozwijającą się metodą finansowania różnego typu projektów, w tym biznesowych. Autorzy raportu stawiają nawet tezę, że w dłuższej perspektywie odpowiednio uregulowany crowdfunding ma potencjał, by stać się głównym źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Crowdfunding ma także inne zalety poza dostarczaniem kapitału – zaznacza Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. Warto zwrócić uwagę, że dzięki niemu projektodawca już na wczesnym etapie prac nad danym przedsięwzięciem może zweryfikować czy zyska ono zainteresowanie i poparcie wśród grupy docelowej – może więc służyć niejako do testowania produktu, usługi na rynku. Poza tym crowdfunding może pełnić rolę doskonałego narzędzia marketingowego – sprawdzi się jako instrument służący badaniu potrzeb, wymianie opinii, wskazówek czy działaniom stricte promocyjnym (jako kampania reklamowa) – wylicza zalety crowdfundingu Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

 

We wspomnianym raporcie Komisja Europejska wskazuje, że niektóre państwa członkowskie UE wprowadziły już dedykowane ramy prawne regulujące działalność crowdfundingową, inne zaś znajdują się w fazie ich projektowania. Celem regulacji jest zapewnienie wsparcia dla dalszego rozwoju sektora oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa jego uczestników, w tym zwłaszcza inwestorów. Jednocześnie zaznacza się, że ten rodzaj finansowania jest popularny głównie lokalnie i podlega szybkim przemianom, stąd na tym etapie nie jest jeszcze zasadne, by regulować jego funkcjonowanie na poziomie unijnym. Komisja deklaruje, że będzie na bieżąco obserwować rozwój crowdfundingu i dwa razy w ciągu roku spotykać się z przedstawicielami tego sektora i krajowych regulatorów, a jeżeli zajdzie taka potrzeba niezwłocznie podejmie odpowiednie kroki prawne.

 

Biuro KPF stale monitoruje wszelkie aktywności szeroko rozumianego sektora FinTech, w tym wzrost zaangażowania crowdfundingu w realizację – zwłaszcza poprzez finansowanie – często niezwykle ciekawych inicjatyw biznesowych czy w rozwój innowacyjnych modeli pożyczania kapitału. Z tych względów z uwagą śledzimy sytuację w branży i w razie takiej możliwości włączymy się w ewentualne inicjatywy legislacyjne w tym obszarze. Obecnie wraz z EUROFINAS obserwujemy i przekazujemy Członkom naszej organizacji informacje o pracach Komisji Europejskiej, która powołała specjalny Zespół ds. monitorowania crowdfundingu – wskazuje Mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF.

 

Warto podkreślić, że dzięki omawianej metodzie finansowania w 2015 r. na terenie UE zebrano około 4,2 mld euro. Dla porównania w roku 2014 była to kwota około 1,6 mld euro. Należy pamiętać, że co do zasady (w zależności od rodzaju) crowdfunding nie jest zbiórką publiczną, lecz opiera się na świadczeniu wzajemnym. W 2015 r. z 4,2 mld euro, aż 4,1 mld euro zostało zebranych właśnie z wykorzystaniem modeli crowdfundingowych, które pociągają za sobą ewentualny zwrot finansowy dla wnoszących środki – np. poprzez inwestycje kapitałowe (crowdfunding udziałowy) lub pożyczki (crowdfunding pożyczkowy). Komisja zauważa, że projekty crowdfundingowe były realizowane we wszystkich państwach członkowskich UE, wśród których niepodważalny prym wiedzie Wielka Brytania.