Czy pośrednicy finansowi stawiają interes klienta ponad własne zyski?

Czy pośrednicy finansowi stawiają interes klienta ponad własne zyski?

Debata oksfordzka z udziałem ekspertów – przedstawicieli regulatora i świata nauki, organizacji samorządu bankowego oraz sektora pośrednictwa finansowego i bankowego – odbędzie się 4 października 2016 r., w ramach organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych II Kongresu Pośrednictwa Finansowego. Zaproszeni goście zaprezentują swoje argumenty potwierdzające lub zaprzeczające tezie dotyczącej tego, czy pośrednicy finansowi stawiają interes klienta ponad własne zyski.  

Stawiając tak sformułowaną tezę organizatorzy Kongresu chcą przede wszystkim pobudzić potrzebę pogłębionej dyskusji nad znaczeniem, celami, rolą i zadaniami, jakie wykonuje, ale i jakie stoją przed sektorem pośredników finansowych dziś, w tak szybko zmieniającym się krajobrazie rynku finansowego. Wnioski z tej debaty będą zapewne ważnym sygnałem oraz wskazówką do oceny praktyk biznesowych, kondycji etycznej, a także jakości usług świadczonych przez sektor pośrednictwa finansowego.

Tezę o stawianiu interesu klienta ponad własne zyski podzielają i argumenty na jej rzecz prezentować będą:

 • Bartosz Chytła – Wiceprezes Zarządu NEST Banku
 • Krzysztof Opaliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines S.A.
 • Andrzej Reterski – Prezes Zarządu Domu Finansowego QS
 • Przemysław Guberow – Prezes Zarządu Open Finance.

W gronie oponentów znajdą się:

 • Iwona Torzewska – Dyrektor Departamentu Ochrony Klientów KNF
 • Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Krzysztof Podgórski – Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
 • Piotr Oniszczuk – Prezes Zarządu Unilink Cash sp. z o.o.

Zmagania uczestników debaty obserwować i komentować będzie Loża Mędrców, w składzie której znajdą się znakomici przedstawiciele świata nauki polskiej: prof. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr Dorota Podedworna–Tarnowska ze Szkoły Głównej Handlowej oraz dr Krzysztof Waliszewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zdaniem uczestnika planowanej debaty, przedstawiciela Loży Mędrców – dra Krzysztofa Waliszewskiego, adiunkta w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pośrednictwo finansowe w Polsce przez lata dynamicznego rozwoju, który przebiegał równolegle do transformacji ustrojowej i gospodarczej, wypracowało sobie silną pozycję na rynku detalicznych usług finansowych. Obecnie nie sposób wyobrazić sobie tego rynku bez pośredników finansowych.

Rosnące znaczenie usług pośrednictwa finansowego dla realizacji celów biznesowych dostawców produktów finansowych dla konsumentów, ujawniane w badaniach realizowanych przez KPF organizację samorządową reprezentującą także ten sektor jest nie tylko potwierdzeniem rosnącej kultury korporacyjnej branży, coraz lepiej odpowiadającej na wymagania stawiane pośrednikom przez banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe czy instytucje pożyczkowe. To jednocześnie duże zobowiązanie do dalszego doskonalenia praktyk biznesowych i budowania sprawnych, w tym samorządowych, mechanizmów do ich poprawy, monitorowania i eliminacji takich, które obniżają poziom zaufania i wprost szkodzą wizerunkowi rynku – dodaje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Dyskusja na temat nadrzędnych wartości w sektorze pośrednictwa finansowego jest więc ważna zarówno dla przedstawicieli praktyki gospodarczej, jak i świata nauki, szczególnie w kontekście toczącej się dyskusji na temat nieetycznych praktyk części podmiotów, kreujących opinię o całej branży, a także wpływających na erozję zaufania do pośredników finansowych i perspektyw rozwoju tego sektora w przyszłości.

Wzrost potrzeb finansowych konsumentów i ich świadomości finansowej, a także przeobrażenia rynku consumer finance i zmienność jego otoczenia regulacyjnego, z silnym akcentem na zwiększanie poziomu ochrony konsumenta usług finansowych, jak również kodyfikacja norm etycznych pośredników finansowych i audyt etyczny jako wyraz samoregulacji rynku, wymuszają przeobrażenie modeli biznesowych pośredników sprzedażowych. Chodzi o zmianę z orientacji sprzedażowej w kierunku orientacji doradczej, w której potrzeby klienta i ich zaspokojenie oraz długoterminowe relacje są przedkładane ponad jednorazowe zyski z prowizji od dostawców produktów finansowych – podsumowuje dr Waliszewski. Zmiana ta wpisuje się również w coraz częściej realizowaną przez sektor pośrednictwa finansowego strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Debata oksfordzka w ramach II Kongresu Pośrednictwa Finansowego ma dać odpowiedź na pytanie, na jakim etapie jest powyższa zmiana w Polsce – czy pośrednicy finansowi przedkładają potrzeby klientów ponad własne zyski, czy jest wręcz odwrotnie.

***

O Kongresie

Organizowany przez KPF Kongres Pośrednictwa Finansowego to dziś największe, cykliczne wydarzenie dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce, które w 2015 roku zgromadziło prawie 200 uczestników. Kongres jest miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju oraz praktykach biznesowych sektora, a także platformą wymiany najlepszych doświadczeń, zbudowaną w ten sposób, by wpływała na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora.

Kongres skupia środowiska kadry zarządzającej firm doradztwa i pośrednictwa finansowego, banków, firm ubezpieczeniowych i instytucji pożyczkowych. Dla praktyków gospodarczych wielu sektorów rynku finansowego, oprócz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pośrednikami finansowymi, Kongres Pośrednictwa Finansowego stanowi okazję do utrwalenia już istniejących lub nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

 Podczas II edycji Kongresu odbędą się sesje:

 • Czynniki rozwoju rynku finansowego w Polsce
 • Wpływ nowych regulacji na sektor pośrednictwa finansowego
 • Co dalej z pośrednictwem finansowo–ubezpieczeniowym?
 • „Pośrednicy finansowi stawiają interes klienta ponad własne zyski” – Debata Oksfordzka

Data i miejsce wydarzenia: 4 października 2016 r., Hotel Marriott w Warszawie

Patronat honorowy nad Kongresem objęli Komisja Nadzoru Finansowego oraz Związek Polskiego Leasingu, zaś partnerstwo merytoryczne – Gazeta Ubezpieczeniowa. Partnerami projektu są ponadto: Aasa Polska S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Dom Finansowy QS S.A., Fines S.A., Unilink Cash Sp. z o.o. oraz Dom Kredytowy Notus S.A. Patronat medialny sprawują: Nienieodpowiedzialni.pl, Miesięcznik BANK, alebank.pl, franczyzabanku.pl, pożyczkaportal.pl, Banking Magazine, Bliżej biznesu.