Dobre wyniki i rozwój KRUKA w Europie Zachodniej

KRUK, polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikował wyniki za 2017 rok:

  • Spłaty z własnych portfeli wyniosły 1,4 mld złotych, o 38 proc. więcej niż w poprzednim roku. Ponad połowa spłat pochodziła spoza Polski, z rosnącym udziałem krajów Europy Zachodniej, a przede wszystkim Włoch.
  • Inwestycje w nowe portfele wyniosły 977 mln złotych, za które KRUK nabył 139 portfeli o wartości nominalnej 16,4 mld złotych. Inwestycje spadły o 24 proc. względem 2016 roku. Pomimo bardzo konkurencyjnych cen na rynku polskim, KRUK zainwestował w kraju 275 mln złotych.
  • EBITDA gotówkowa spółki wyniosła 837 mln zł. Była o jedną trzecią wyższa niż w poprzednim roku i obrazuje silną pozycję gotówkową KRUKa.
  • Wynik netto Grupy wyniósł 295 mln złotych, był o 19 proc. wyższy niż w ubiegłym roku i najwyższy w historii KRUKa. W czwartym kwartale, Grupa zanotowała natomiast 4 mln zysku netto, głównie w wyniku negatywnych przeszacowań na portfelu włoskim oraz wzrostu stopy podatkowej.
  • Ze wskaźnikiem zadłużenia netto do kapitałów własnych na poziomie 1,2x – KRUK pozostaje jedną z najmniej zadłużonych spółek, charakteryzując się jednym z najzdrowszych bilansów w całej branży
  • Zarząd KRUKa zaproponował wypłatę 5 zł dywidendy na akcję, czyli w sumie 94 mln złotych.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w mln zł)

2017 2016 zmiana 2017/2016
Przychody 1 055 783 +35%
Spłaty z portfeli własnych 1 369 992 +38%
Inwestycje w portfele 977 1 286 -24%
EBITDA gotówkowa* 837 630 +33%
Zysk netto 295 249 +19%
ROE kroczące 20% 20%
Dług netto/kapitały własne 1,2x 1,1x

(*) – EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych

– Podsumowujemy rok silnego wzrostu na naszych najważniejszych rynkach, czyli w Polsce i Rumunii. Wysokie inwestycje w przeszłości, w połączeniu z unikatową strategią prougodową i wysoką efektywnością operacyjną, przełożyły się na rosnący strumień spłat z portfeli własnych. Na nowych rynkach, czyli we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, wykorzystywaliśmy nasz know-how i dostosowywaliśmy procesy do lokalnych uwarunkowań społeczno-prawnych każdego z krajów –powiedział Piotr Krupa, prezes KRUKa.

Najwyższe spłaty w historii i kolejne inwestycje

Spłaty od klientów KRUKa na portfelach własnych wyniosły w 2017 roku 1,4 mld złotych. To o 38 procent więcej niż poprzednim roku i najwięcej w historii działalności Grupy. Tylko w czwartym kwartale, spłaty wyniosły 375 mln zł.

Równocześnie KRUK dokonał 977 mln złotych inwestycji w nowe portfele wierzytelności o łącznym nominale 16,4 mld złotych. KRUK był aktywny na wszystkich siedmiu rynkach swojej działalności, inwestując najwięcej we Włoszech (29 proc.), w Polsce (ok. 28 proc. nakładów z całego roku) oraz w Rumunii (27 proc.).

KRUK rozwija skrzydła w Europie Zachodniej

Łączne inwestycje we Włoszech w 2017 roku wyniosły 287 mln złotych. W efekcie, wartość bilansowa włoskiego portfela na koniec roku wyniosła ponad pół miliarda złotych. KRUK koncentrował się na budowie silnika operacyjnego.

– Z każdym miesiącem rozwijamy nasze zdolności adaptacyjne. W 2017 roku we Włoszech z sukcesem zakończyliśmy integrację spółki Credit Base, z którą wcześniej współpracowaliśmy w ramach wyceny i obsługi portfeli. W ciągu ostatnich miesięcy dziesięciokrotnie powiększyliśmy nasz zespół. Zatrudniamy 230 osób, z czego ogromna większość to doradcy klientów – również terenowi – i prawnicy. Podpisujemy kolejne ugody, które systematycznie poszerzają strumień wpłat. Kilka miesięcy temu uruchomiliśmy też własny proces sądowy, dzięki któremu samodzielnie obsługujemy sprawy na tym etapie – powiedział Piotr Krupa.

Równocześnie KRUK zainwestował w Hiszpanii 78 mln zł, wspierając rozwój organizacji przejętą w poprzednim roku lokalną spółką.

– Liczba pracowników w Hiszpanii w ciągu roku wzrosła dwukrotnie, do 230 osób. Z sukcesem połączyliśmy się z przejętą w poprzednim roku Grupo Espand. Nasze hiszpańskie struktury i procesy pozwalają obsługiwać wszystkie rodzaje spraw niezabezpieczonych, zarówno konsumenckich, jak i korporacyjnych. Lokalne contact center obsługuje wszystkie dotychczas zakupione portfele, a sieć doradców terenowych liczy ponad 30 osób i pokrywa cztery najważniejsze dla nas regiony kraju – dodał Piotr Krupa.

Zdrowy bilans

KRUK w 2017 roku rozwijał źródła finansowania. Wyemitował dwie serie obligacji w euro o łącznej wartości 168,4 mln zł oraz zwiększył łączną wartość linii kredytowych do 1,7 mld zł, z czego 75 proc. może wykorzystać także w euro. W 3 kwartale KRUK podpisał istotną umowę kredytu rewolwingowego o wysokości 250 mln euro z konsorcjum 4 banków. KRUK może przeznaczyć te środki na inwestycje poza Polską.

– Mamy jedne z najlepszych warunków finansowania dzięki zdrowemu bilansowi. Ze wskaźnikiem długu netto do kapitałów własnych na poziomie 1,2x – jesteśmy jedną z najniżej zadłużonych spółek z branży zarządzania wierzytelnościami. To faworyzuje KRUKa w rozmowach z bankami i inwestorami – dodał Piotr Krupa.

Blisko sto milionów dywidendy

Zarząd KRUKa zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę 5 złotych dywidendy na akcję, czyli łącznie 94 mln zł. Zarząd uzyskał poparcie Rady Nadzorczej do wypłaty w tej wysokości. Będzie to czwarta wypłata dywidendy w historii KRUKa na GPW. Do tej pory, spółka wypłaciła łącznie 98,9 mln zł.

– Niski poziom zadłużenia i silna generacja gotówki sprawiają, że wypłata dywidendy w tej wysokości nie przeszkodzi w realizacji założonych planów inwestycji w nowe portfele. Nasz bilans pozwala dzielić się zyskiem i utrzymywać ambitne tempo wzrostu. Wierzę, że najlepsze spółki giełdowe powinny nie tylko dynamicznie rosnąć, ale również wypłacają dywidendę – dodał Piotr Krupa.