Dyrektywa hipoteczna przyjęta przez Parlament Europejski

Dyrektywa hipoteczna przyjęta przez Parlament Europejski

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jako aktywny członek europejskiej organizacji Eurofinas (European Federation of Finance House Associations), na bieżąco na poziomie europejskim monitoruje przebieg procesów legislacyjnych regulacji istotnych dla przemysłu finansowego w naszym kraju.

W dniu 10 grudnia 2013 r., Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie akceptacji projektu Dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, tak zwanej Dyrektywy hipotecznej. Dla formalnego przyjęcia Dyrektywy niezbędna będzie już tylko akceptacja ze strony Rady Unii Europejskiej. Decyzji Rady można się spodziewać pod koniec tego roku.

Dyrektywa miała być formalnie zaakceptowana przez Parlament Europejski w dniu 10 września 2013r., lecz wówczas Parlament skorzystał z procedury określonej w art. 57 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Daje ona prawo temu organowi do odroczenia głosowania, w przypadku gdy Komisja poinformuje, iż nie zamierza przyjąć wszystkich poprawek Parlamentu. W czasie odroczenia głosowania, na tym etapie, możliwe były jedynie złożone przez właściwą komisję Parlamentu Europejskiego poprawki mające na celu osiągnięcie kompromisu z Komisją. Wczoraj ten kompromis został osiągnięty.

Dyrektywa hipoteczna to kompleksowy akt prawny regulujący kwestie umów o kredyt udzielany konsumentom i zabezpieczonych hipoteką albo innym porównywalnym zabezpieczeniem. Budowa Dyrektywy jest podobna do konstrukcji Dyrektywy z dnia 23 kwietnia 2008r. nr 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki i w wielu miejscach odsyła, zwłaszcza w kontekście definicji wskaźników finansowych, do tej Dyrektywy. Dyrektywa hipoteczna zawiera szczegółowe przepisy dotyczące każdego etapu kontaktu kredytodawcy i pośrednika kredytowego z konsumentem – etapu przedkontraktowego, kontraktowego i zakończenia stosunku prawnego.

Obecnie oczekujemy ostatecznego przyjęcia tekstu Dyrektywy, który nie powinien się różnić od tego, przyjętego w treści Rezolucji Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa hipoteczna to akt prawny, którego implementacja będzie miała bardzo duże znaczenie dla całego rynku finansowego. Oprócz kompleksowego podejścia do umów kredytu hipotecznego, regulacja wprowadza m.in. obowiązek rejestracji pośredników kredytowych w rejestrze prowadzonym przez odpowiednie władze nadzorcze – komentuje Marcin Czugan, Radca Prawny KPF.

Dyrektywa wejdzie w życie po dwudziestu dniach od opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycje Dyrektywy, co oznacza, iż krajowi ustawodawcy będą zobowiązani do wdrożenia przepisów Dyrektywy na początku 2016 r. (przy założeniu, że Rada Unii Europejskiej pod koniec tego roku przyjmie projekt).

KPF na prośbę KNF już w 2008 r. przygotował założenia do formuły rejestracji i nadzoru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego, przedstawiając konkretne rozwiązania, także w zakresie wymogów rejestracyjnych. Nadzór miał wówczas być sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, a weryfikacja kompetencji miała być przedmiotem kompetencji organizacji samorządowych, choć pod miękkim nadzorem również KNF. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych będzie brała aktywny udział w pracach nad implementacją Dyrektywy, w tym także w zakresie rejestracji i nadzoru nad pośrednikami kredytowymi – powiedział Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

 

Kontakt: Marcin Czugan, Radca Prawny KPF, mczugan@zpf.pl