Dyrektywa o kredycie konsumenckim przedmiotem prac Komisji Europejskiej

Dyrektywa o kredycie konsumenckim przedmiotem prac Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zainicjowała właśnie społeczne konsultacje w przedmiocie przeglądu dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (tzw. dyrektywa CCD). Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych bierze aktywny udział w tych konsultacjach, prezentując stanowisko polskiego rynku finansowego.

Dyrektywa o kredycie konsumenckim, uchwalona w kwietniu 2008 r., miała zostać zaimplementowana w państwach członkowskich UE do dnia 12 maja 2010 r. W Polsce ustawa o kredycie konsumenckim, stanowiąca implementację Dyrektywy, została uchwalona w dniu 12 maja 2011 r., a weszła w życie 18 grudnia 2011 r. Sama Dyrektywa zawiera zobowiązanie dla Komisji Europejskiej przeprowadzania – co pięć lat – przeglądu jej postanowień. Pierwszy przegląd Dyrektywy, dokonany w 2013 r., nie zakończył się dokonaniem jej zmian. Aktualnie rozpoczął się drugi przegląd, który z dużym prawdopodobieństwem zakończy się nowelizacją tego aktu prawnego.

Komisja Europejska wskazuje, że dążąc do pogłębienia sprawiedliwego rynku jednolitego, pracuje nad ułatwieniem konsumentom dostępu do dobrej jakości usług finansowych oferowanych poza ich państwem członkowskim. Ponadto od 2008 r. rynek w znacznym stopniu ewoluował, a także przyjęto kilka innych aktów prawnych UE w różnych dziedzinach – również istotnych z punktu widzenia kredytów konsumenckich – takich jak: kredyty hipoteczne, ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy usługi płatnicze. To podstawowe czynniki, które mogą wpłynąć na zmianę treści Dyrektywy.

Celem rozpoczętych konsultacji jest zatem ocena czy – w świetle powyższych okoliczności – Dyrektywa jest nadal adekwatna do aktualnej sytuacji na rynku pożyczek konsumenckich, biorąc pod uwagę jej znaczenie, skuteczność, efektywność i spójność. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja co do ewentualnej nowelizacji CCD lub podjęcia innych kroków regulacyjnych. Sam przegląd dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania Dyrektywy.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, należąca do EUROFINAS, aktualnie zbiera uwagi na temat materii regulowanej w CCD od wszystkich zainteresowanych tą regulacją Członków KPF celem opracowania stanowiska, które zostanie zaprezentowane organom europejskiej administracji.

Zbieramy opinie od naszych Członków w sprawie ich doświadczeń w praktycznym stosowaniu Dyrektywy o kredycie konsumenckim i wydanej na podstawie jej implementacji do naszego porządku prawnego ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim – powiedział mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF oraz członek Komitetu Prawnego europejskiej organizacji kredytowej EUROFINAS. – W każdym procesie konsultacyjnym istotne jest, aby zaprezentować aspekty praktyczne istotne dla stron zobowiązanych do stosowania danej regulacji. Nie inaczej jest w przypadku kredytu konsumenckiego. Przez blisko sześć lat stosowania polskiej ustawy o kredycie konsumenckim jako przedstawiciele kredytodawców posiadamy już wystarczające doświadczenie, by ocenić skuteczność i aktualność regulacji unijnej, która zunifikowała sposób dystrybucji kredytu konsumenckiego w państwach UE.

Kolejnym etapem – po zebraniu uwag do kwietnia 2019 r. od interesariuszy z wszystkich krajów – będzie podsumowanie konsultacji i ewentualny wniosek o zmianę postanowień Dyrektywy do Parlamentu Europejskiego i Rady. Wówczas rozpocznie się unijny proces ustawodawczy, w którym konsultowane będą propozycje zmian konkretnych zapisów Dyrektywy. Przez cały proces ustawodawczy KPF będzie aktywnie uczestniczyć, prezentując punkt widzenia polskiego przemysłu finansowego.

Kształt tej dyrektywy ma kapitalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów i całego obszaru w Unii Europejskiej, którego niezwykle ważnym czynnikiem jest konsumpcja, w znacznym stopniu moderowana kredytem. To, obok potrzeby poprawy ochrony praw konsumentów i kredytobiorców, ważny motyw do zaangażowania środowiska samorządowego przedsiębiorców z rynku usług finansowych. Uzyskanie w tym obszarze równowagi pozycji stron: kredytobiorców i kredytodawców może się okazać ważnym źródłem dla zrównoważonego rozwoju również polskiej gospodarki.