Dyrektywa w sprawie rachunków płatniczych ogłoszona w Dzienniku UE

Dyrektywa w sprawie rachunków płatniczych ogłoszona w Dzienniku UE

Oficjalnie w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszono Dyrektywę w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Wcześniej została ona zaakceptowana przez Radę Unii Europejskiej, a w kwietniu 2014 – przy 601 głosach „za” i 21 „przeciwko” Dyrektywę przyjął Parlament Europejski.

Ogłoszenie Dyrektywy, która otrzymała numer 2014/92/WE, zakończyło proces legislacyjny tej istotnej dla systemu finansowego regulacji unijnej. – Dyrektywa ustanawia zasady dotyczące przejrzystości i porównywalności opłat pobieranych od konsumentów w odniesieniu do ich rachunków płatniczych prowadzonych na terytorium Unii, zasady dotyczące przenoszenia rachunków płatniczych w obrębie danego Państwa członkowskiego oraz zasady ułatwiania konsumentom otwierania rachunków płatniczych za granicą – mówi Mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), która wraz z europejską organizacją EUROFINAS uczestniczyła w procesie legislacyjnym tej regulacji.

Celem Dyrektywy jest zapewnienie wszystkim konsumentom dostępu do podstawowego rachunku, realizującego funkcje płatnicze. W procesie legislacyjnym uznano zapewnienie realizacji tego prawa za jedno z najistotniejszych dla zwiększenia poziomu europejskiej integracji poszczególnych rynków krajowych. Co jeszcze istotniejsze, zakładano uzyskanie efektu zmniejszenia skali wykluczenia finansowego. Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby podstawowe rachunki płatnicze nie były oferowane jedynie przez instytucje kredytowe prowadzące rachunki płatnicze wyłącznie z zastosowaniem narzędzi internetowych.

Te same zasady, związane z dostępem do rachunku, mają być zastosowane także wobec konsumentów, którzy nie będąc obywatelami danego kraju członkowskiego, nie mają stałego adresu zamieszkania, ale przebywają legalnie na jego terytorium. Osoby te nierzadko miały ograniczoną możliwość założenia podstawowego rachunku, za pośrednictwem którego mogłyby dokonywać jakichkolwiek płatności. Dyrektywa wprowadza także m.in. obowiązek zapewnienia przez dostawcę usług płatniczych, usługi przeniesienia rachunku, zarówno wewnątrz danego kraju, jak i w przypadku tej samej usługi, ale o charakterze transgranicznym. Usługa ta winna być inicjowana i realizowana przez dostawcę usług płatniczych na wniosek konsumenta.

Dyrektywa dąży również do ujednolicenia na terenie całej UE terminologii usług związanych z rachunkiem płatniczym i podlegających opłacie. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ma do 18 września 2016 r. przedstawić projekt regulacyjnych standardów technicznych, ustanawiających ujednoliconą terminologię Unii dla tych usług, które są wspólne przynajmniej dla większości Państw członkowskich.

Państwa członkowskie są zobowiązane do implementacji Dyrektywy do 18 września 2016 r. – KPF będzie brał aktywny udział w procesie implementacji Dyrektywy, jak również merytoryczny udział w konsultacji projektów regulacyjnych standardów technicznych publikowanych przez EUNB. Istotne jest, aby przy implementacji tego aktu prawnego do naszego porządku prawnego, brać pod uwagę interesy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw finansowych, świadczących usługi objęte zakresem przedmiotowym Dyrektywy – dodaje Czugan.