EBA dokonuje rewizji wytycznych w sprawie tzw. powiązanych klientów

EBA dokonuje rewizji wytycznych w sprawie tzw. powiązanych klientów

W związku z przyjęciem w połowie 2013 r. Rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. Rozporządzenie CRR), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) podjął decyzję o dokonaniu rewizji swoich wytycznych z 2009 r. dotyczących regulacji tzw. dużych ekspozycji. Chodzi o maksymalne wolumeny ekspozycji, jakie – z uwagi na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem – mogą być stosowane wobec partnerów zewnętrznych oraz nieodłączny element tego zagadnienia, czyli kwestię tzw. powiązanych klientów, mającą niebagatelne znaczenie dla oceny ryzyka strat wynikającego ze sprzedaży danego produktu.

Opublikowany przez EBA dokument konsultacyjny zawiera propozycje zmian dotychczasowych rozwiązań. Opierają się one m.in. na wyjaśnieniu i upraktycznieniu definicji pojęcia ,,grupa powiązanych klientów’’, zawartego w Rozporządzeniu CRR. Należy również pamiętać, że według wspomnianego Rozporządzenia, ekspozycję instytucji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów uznaje się za dużą, jeżeli jej wartość jest równa lub wyższa niż 10% wartości uznanego kapitału tej instytucji.

Nadmierna koncentracja ekspozycji wobec pojedynczego klienta lub grupy powiązanych klientów powoduje znaczący wzrost ryzyka – wskazuje Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF i Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS. – Powiązanie, o którym mowa w dokumencie konsultacyjnym, może zaś polegać na sprawowaniu bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad innym podmiotem lub na istnieniu stosunku związania gospodarczego (wzajemnego lub jednostronnego), np. poprzez łańcuch dostaw czy uzależnienie od dużego klienta. Prawidłowe rozpoznanie powiązania jest niezwykle istotne, gdyż powstanie problemów finansowych u jednego z powiązanych podmiotów, w szczególności trudności ze spłatą zobowiązań, może oznaczać wystąpienie analogicznych problemów u podmiotów powiązanych.

Wydaniem wspomnianego dokumentu konsultacyjnego, EBA zainicjował społeczne konsultacje, które potrwają do 26 października br. Do tego czasu do Urzędu można zgłaszać wszelkie komentarze oraz odpowiedzi na postawione przez niego pytania. Dotyczą one m.in. stanów faktycznych, które świadczą o istnieniu powiązań gospodarczych, sytuacji, gdy istnienie stosunku kontroli nie prowadzi do powstania tzw. jednego ryzyka bądź alternatywnych rozwiązań dotyczących ekspozycji wobec podmiotów publicznych.

Dzięki uczestnictwu w konsultacjach społecznych dotyczących tak istotnych dla sektora bankowego kwestii, głos Członków KPF jest słyszalny u europejskich regulatorów, co nie pozostaje bez wpływu na kształt stanowionego prawa – dodaje mec. Czugan. – Projekt nowych wytycznych EBA w przedmiocie powiązanych klientów jest  bardzo ważny dla sektora bankowego. Modyfikuje bowiem wiele dotychczasowych zasad, np. kwestie związane z wystąpieniem jednego ryzyka, czy wskaźniki oceny zależności ekonomicznej. Wspólnie z naszym europejskim partnerem samorządowym EUROFINAS będziemy wypracowywać najlepsze rekomendacje dla EBA. W tym też celu już we wrześniu planujemy zorganizować w Brukseli wraz z EUROFINAS spotkanie, podczas którego wraz z Członkami z innych krajów UE będziemy wymieniać się spostrzeżeniami na temat tych konsultacji.