EIOPA opublikuje raport o ubezpieczeniu spłaty zadłużenia

EIOPA opublikuje raport o ubezpieczeniu spłaty zadłużenia

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikuje raport, opisujący działanie organów nadzorczych z krajów Unii Europejskiej w stosunku do produktów ubezpieczenia spłaty zadłużenia. EIOPA zorganizowała we Frankfurcie nad Menem warsztaty poświęcone tej problematyce, w których udział wziął także EUROFINAS, europejski reprezentant przemysłu finansowego.

ZJAWISKO MISSELLINGU W EUROPIE

Uzasadnieniem merytorycznym do zorganizowania warsztatów stała się opinia EIOPA po dokonanym przeglądzie praktyk biznesowych odniesieniu do ubezpieczenia spłaty zadłużenia (payment protection insurance – PPI) na rynkach Francji, Irlandii, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Holandii. W opinii autorów tego przeglądu w większości badanych krajów produkty PPI były dystrybuowane nieprawidłowo i, że stosowano zjawisko missellingu, wprowadzając klientów w błąd twierdzeniem, że jego nabycie wraz z usługą finansową jest obowiązkowe.

Warsztaty EIOPA wpisują się w trwającą obecnie na poziomie Unii Europejskiej dyskusję na temat projektowanej Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego 2. W styczniu Komisja Monetarna i Gospodarcza Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła Raport zawierający propozycję treści nowej Dyrektywy, która prezentuje zupełnie nowe, odmienne od dotychczasowego, podejście do kwestii dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.

DYREKTYWA W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Projekt Dyrektywy IMD 2 obejmuje wszystkie etapy dystrybucji ubezpieczeń przez pośredników ubezpieczeniowych – powiedział Marcin Czugan, dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF. – Projekt wprowadza obowiązek rejestracji pośredników ubezpieczeniowych i uproszczoną procedurę deklaracji tych przedsiębiorców, którzy dystrybuują produkty ubezpieczeniowe wyłącznie jako działalność dodatkowa. Ponadto projekt stanowi, iż Państwa członkowskie mogą ustanowić obowiązek ujawniania przez pośredników ubezpieczeniowych wysokości prowizji otrzymywanej przez pośrednika od zakładu ubezpieczeń – dodał Mecenas Czugan. – KPF uważa, taka informacja jest irrelewantna dla konsumenta, którego przede wszystkim interesuje suma ubezpieczenia i wysokość jego składki. Te informacje determinują wybór konsumenta co do skorzystania z produktu ubezpieczeniowego, a nie wysokość prowizji otrzymywanej przez pośrednika w relacji do zakładu ubezpieczeń – przekonuje Czugan.

Głównym celem warsztatów EIOPA było dokonanie przez ten organ oraz odpowiednie nadzorcze władze krajów członkowskich analizy dotychczasowych doświadczeń rynkowych w zakresie dystrybucji ubezpieczeń PPI. Dyskutowano też o dobrych praktykach nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń w całej Unii Europejskiej. Warsztaty odbywały się w bardzo ważnym dla Polski okresie budowania przez polski nadzór, Komisję Nadzoru Finansowego, Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, której projekt do konsultacji Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 27 grudnia 2013 r. (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce bierze aktywny udział w konsultacji projektu, sformułowała stanowisko do projektu).

Warsztaty stanowiły dobrą okazję by przedstawić EIOPA punkt widzenia przemysłu finansowego na kwestie dystrybucji produktów PPI, roli jakie one pełnią w zabezpieczeniu spłaty kredytu. Podczas spotkania analizowano także działania poszczególnych nadzorców w Państwach członkowskich w odniesieniu do zdiagnozowanych nieprawidłowości na rynku produktów PPI.

EIOPA ZAPOWIADA POWSTANIE RAPORTU

EIOPA zapowiedziała publikację raportu, który podsumuje działania organów nadzorczych państw członkowskich w odniesieniu do produktów PPI. Raport powinien zostać przyjęty w czerwcu 2014 r. na posiedzeniu Rady Organów Nadzorczych EIOPA. Czy zapoczątkuje on jakiekolwiek działania regulacyjne w tym obszarze na poziomie europejskim? Na razie nie wiadomo, jakkolwiek warto zauważyć, że obecnie już dystrybutorzy produktów PPI muszą przestrzegać szeregu regulacji szczegółowych, zarówno europejskich, jak i przepisów krajowych. Ważne, aby w tym zakresie jakakolwiek nowa regulacja uwzględniała ryzyko przeregulowania rynku – stwierdził Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF. Podczas spotkania EIOPA co prawda wspomniała, że jest miejsce na działania nadzorcze, jednocześnie jednak wskazano, że Komitet Wspólny Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) pracuje nad dobrymi praktykami w zakresie sprzedaży wiązanej, które również obejmą produkty PPI. Stąd EIOPA nie podjęła jeszcze decyzji co do ewentualnych działań tego organu w kwestii dystrybucji produktów ubezpieczenia spłaty zadłużenia.