Eksperci o Kongresie Regulacje Prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

Eksperci o Kongresie Regulacje Prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

Dostępne na rynku raporty, poświęcone oszacowaniu aktualnej skali zadłużenia w Polsce pokazują, że od wielu już lat rynek zarządzania wierzytelnościami znajduje się w dobrej koniunkturze, przy jednoczesnej nieustannej krytyce mediów czy polityków. Z drugiej zaś strony pogarszające się portfele należności wymagają od wierzycieli, w największym stopniu od banków, które są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa środków finansowych im powierzonych, skuteczności i efektywności w odzyskiwaniu należności. Temu procesowi nie sprzyja podlegająca nieustannym zmianom rzeczywistość legislacyjna, a śledzenie na bieżąco wszystkich zmian, a tym bardziej przewidywanie ich tendencji i kierunków wydaje się być niezwykle trudne, żmudne, a czasami wręcz niemożliwe. Stąd, przy współpracy merytorycznej z Instytutem Allerhanda, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, skupiająca w gronie swoich Członków zarówno wierzycieli pierwotnych i wtórnych, organizuje Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami.  Głównym celem organizatora jest – dzięki znakomitym ekspertom, zaproszonym do udziału w Kongresie – dostarczenie uczestnikom rynku finansowego rzetelnej wiedzy z obszaru nowych rozwiązań legislacyjnych oraz zidentyfikowanie problemów, które wymagałyby interwencji ustawodawcy – powiedział Marcin Czugan Radca Prawny, odpowiadający za merytoryczną stronę tego wydarzenia.

Mecenas Bartosz Groele, Wiceprezes Insytutu Allerhanda dodaje, że Kongres stanowi cenną inicjatywę na rynku krajowym.  Obecnie jest to jedyne doniosłe wydarzenie stawiające sobie za cel omówienie istotnych zagadnień prawnych związanych z procesem windykacyjnym. Co ważne kongres, stawia sobie za zadanie poruszenie zagadnień związanych z podstawowymi obecnie modelami dochodzenia wierzytelności, zwłaszcza z często spotykanym przy roszczeniach masowych (ale nie tylko) elektronicznym postępowaniem upominawczym,  postępowaniem egzekucyjnym na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego (z udziałem komornika), coraz powszechniejszym w naszej rzeczywistości postępowaniu upadłościowym we wszelkich jego odmianach (w tym postępowaniem układowym czy naprawczym). Szczególnie atrakcyjne dla uczestników powinno być ujęcie tych zagadnień w sposób praktyczny – prezentując nie tylko obecnie obowiązujące instytucje, ale również odnosząc się do planowanych zmian przepisów. 

Podczas Kongresu zostaną przedstawione postulaty zmian w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, będące konsekwencją prac Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Efekty prac tego Zespołu oraz  wypracowane przez niego, najistotniejsze rekomendacje, które mają być podstawą reformy prawa upadłościowego i naprawczego będą przedmiotem debaty panelowej, moderowanej przez  Sędziego Janusza Płocha, Przewodniczącego tego, powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ekspertów. Sędzia Płoch dodaje, że dokonana przez Zespół wybitnych ekspertów diagnoza problemów pozwoliła na udzielenie konkretnych i praktycznych wskazówek – co poprawić, aby restrukturyzacja i upadłość likwidacyjna działały lepiej i to nie tylko w dobie kryzysu.

Kinga Rogowska, Członek Zarządu Forum Debitum Sp. z o.o.a jednocześnie moderator Kongresu podkreśla, że niemal wszyscy uczestnicy rynku wierzytelności odczuwają potrzebę dokonania analizy aktualnej sytuacji, wymiany doświadczeń i opinii, a jednocześnie poszukują miejsca dla przedstawienia własnych rekomendacji rozwiązań czy zmian regulacji prawnych w tym obszarze. Jednym z najbardziej interesujących merytorycznie obszarów, a jednocześnie źródeł istotnych problemów, związanych z procesem windykacyjnym i zarządzania wierzytelnościami jest ochrona danych osobowych – i dlatego znakomicie, że Kongres temu obszarowi poświęci swoją uwagę, gromadząc różnych interesariuszy, zainteresowanych tymi przepisami, w tym przedstawiciel GIODO i praktycy biznesowi po stronie wierzycieli i zarządzających wierzytelnościami – dodała Kinga Rogowska. 

W Kongresie wezmą udział najważniejsi interesariusze rynku, w tym gronie Wiceminister Sprawiedliwości Prof. Jacek Gołaczyński, członkowie Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedstawiciele środowiska komorniczego i syndyków. Udział w Kongresie zgłosiło już prawie 80 praktyków rynku zarządzania wierzytelnościami z różnych sektorów gospodarki, w tym zarówno spośród wierzycieli pierwotnych jak i wtórnych. Kongres odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Izby Syndyków oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Patronat Merytoryczny nad wydarzeniem objął Instytut Allerhanda. 

 

Kongres odbędzie się dnia 24 kwietnia 2013 roku w Warszawie.