EUROFINAS wybrał nowy Zarząd

EUROFINAS wybrał nowy Zarząd

Decyzją Walnego Zgromadzenia EUROFINAS, Andrzej Roter – Prezes Zarządu ZPF oraz Adam Parfiniewicz – Członek Rady ZPF zostali członkami zarządu tej federacji, reprezentującej na forum europejskim instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich. Stanowisko Prezydenta EUROFINAS na kadencję 2019-2021 objął António Menezes Rodrigues (ASFAC), zaś Christina Åhlander (The Association of Norwegian Finance Houses), Umberto Filotto (ASSOFIN) i Françoise Palle-Guillabert (ASF) zostali mianowani na Wiceprzewodniczących Federacji.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie EUROFINAS – organizacji reprezentującej europejski przemysł kredytowy, zrzeszającej 18 organizacji samorządowych z całej Europy i ponad 1200 instytucji finansowych, odbywa się w Budapeszcie, podczas gromadzącej ponad 400 uczestników corocznej Konwencji EUROFINAS i LEASEUROPE. Wydarzenie to uznawane jest za najważniejsze coroczne spotkanie europejskich organizacji działających w obszarze kredytów konsumenckich oraz leasingu oraz wyjątkową platformę spotkań dla wiodących graczy biznesowych, działających w tych sektorach.

Konwencja Generalna EUROFINAS jest znakomitą okazją do wymiany poglądów w gronie praktyków i ekspertów, reprezentujących najważniejsze instytucje sektora kredytowego. Jednak jeszcze ważniejsza jest stała aktywność merytoryczna polskiego sektora finansowego, prezentowanego przez ZPF, w obszarze legislacji europejskiej, możliwa dzięki członkostwu naszej organizacji w Eurofinas, które bardzo sobie cenimy. W ten również sposób ZPF staje się źródłem aktualnej informacji i merytorycznym wsparciem dla swoich Członków – powiedział Adam Parfiniewicz, Członek Rady ZPF.

W towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków EUROFINAS wysokiej, merytorycznej konferencji, uczestniczy kilkudziesięciu prelegentów – głównie praktyków bankowego sektora kredytowego i uznanych firm doradczych. W ciągu dwóch dni debaty (10/11 października) dostarczą oni aktualnej i pożytecznej wiedzy uczestnikom konwencji generalnej z kilkudziesięciu krajów, ważnej z punktu widzenia wysokiej kadry kierowniczej wielu sektorów rynku usług finansowych, w tym banków uniwersalnych, specjalistycznych, niebankowych instytucji kredytowych, współtworzących europejski rynek consumer finance.

Udział w konwencji generalnej Eurofinas pozwala na zyskanie konkretnej inspiracji, weryfikację stosowanych i planowanych do wdrożenia modeli biznesowych oraz weryfikacji założeń do budowanych lub modyfikacji obowiązujących strategii rozwoju. To równie ważne dla organizacji przedsiębiorców, takich jak ZPF, by dobrze rozumieć potrzeby biznesu i dobrze je zaadresować w bieżącej działalności samorządowej – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.