Aktualności

EUROFINAS wybrał nowy Zarząd

10/10/2019
Decyzją Walnego Zgromadzenia EUROFINAS, Andrzej Roter – Prezes Zarządu ZPF oraz Adam Parfiniewicz – Członek Rady ZPF zostali członkami zarządu tej federacji, reprezentującej na forum europejskim instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich. Stanowisko Prezydenta EUROFINAS na kadencję 2019-2021 objął António Menezes Rodrigues (ASFAC), zaś Christina Åhlander (The Association of Norwegian...

Europejski rynek consumer finance w dobrej formie pomimo malejącej dynamiki

03/04/2019
Na koniec IV kwartału 2018 roku członkowie EUROFINAS – federacji zrzeszającej i reprezentującej na forum europejskim krajowe organizacje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich, zwiększyli wartość nowo udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Choć dla wielu krajów ostatni kwartał minionego roku był...

Kompendium wiedzy o europejskich kodeksach etycznego postępowania

13/07/2018
EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) – organizacja reprezentująca instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich na forum europejskim, wydała kolejną edycję publikacji „National Codes of Conduct for consumer lending”. Broszura opisuje kodeksy postępowania firm świadczących usługi dla konsumentów rynku usług finansowych, przyjęte przez organizacje należące do EUROFINAS, w tym...

2016 rekordowy w zakresie sprzedaży kredytów w Europie

04/07/2017
EUROFINAS*, zrzeszający organizacje reprezentujące instytucje finansowe z 18 krajów Europy, opublikował wyniki osiągnięte przez członków tej organizacji w roku 2016 w zakresie sprzedaży kredytów. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 456,6 mld EUR, co oznacza wzrost o 10,7% w porównaniu z rokiem 2015. Dobrą passę odnotowano we wszystkich kategoriach, szczególnie jeśli chodzi...

FinTech przedmiotem debaty europejskiej

10/03/2017
Sektor FinTech może spodziewać się regulacji prawnych na poziomie europejskim. Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS – związku organizacji działających na europejskim rynku kredytowym, uczestniczy w debacie europejskiej na ten temat, inspirowanej między innymi raportem Członkini Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego – Cory van Nieuwenhuizen, dotyczącym sektora FinTech oraz jego wpływu na przyszłość branży...

Europejskie badanie dotyczące upadłości

19/10/2016
Brak zharmonizowanego podejścia do kwestii niewypłacalności i upadłości na szczeblu Unii Europejskiej uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rynków kapitałowych. Nie ulega wątpliwości, że istotne jest ustalenie odpowiednich ram prawnych w przedmiocie niewypłacalności – zarówno dla inwestorów, wierzycieli, jak i samych dłużników. Aby tak się stało, Komisja Europejska kontynuuje badanie wspólnotowych i...

Silne uwierzytelnianie klienta usług płatniczych w PSD2 – EBA zbiera opinie w sprawie projektu standardów technicznych

13/09/2016
Już za niecałe półtora roku upływa termin implementacji przez państwa członkowskie UE uchwalonej w 2015 r. dyrektywy w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywy PSD2 – ang. Payment Services Directive 2), która zastępuje dotychczasową dyrektywę PSD z 2007 r. W nowej regulacji szczególną wagę przykłada się do kwestii bezpieczeństwa płatności elektronicznych i...

EBA dokonuje rewizji wytycznych w sprawie tzw. powiązanych klientów

23/08/2016
W związku z przyjęciem w połowie 2013 r. Rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. Rozporządzenie CRR), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) podjął decyzję o dokonaniu rewizji swoich wytycznych z 2009 r. dotyczących regulacji tzw. dużych ekspozycji. Chodzi o maksymalne wolumeny ekspozycji, jakie – z uwagi...

Próba ożywienia unijnego rynku sekurytyzacji – pakiet regulacyjny Komisji Europejskiej

01/08/2016
W programie prac Komisji Europejskiej na najbliższy okres wskazano, że w ramach priorytetu rozwijania pogłębionego i sprawiedliwszego rynku wewnętrznego, opartego na wzmocnionej bazie przemysłowej, wdrożone zostaną unijne ramy dotyczące prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji. Sekurytyzacja odnosi się do transakcji, które umożliwiają – najczęściej instytucji kredytowej – refinansowanie pakietu pożyczek lub...

Społeczne konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie innowacyjnych metod przetwarzania danych konsumentów

25/07/2016
Nowe formy przetwarzania danych konsumentów przez działające na rynku finansowym instytucje stały się przedmiotem zainteresowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Dotyczy to w szczególności spółek FinTech, które zmieniają sposób i kierunek ewolucji rynku finansowego. Wprowadzeniem do dalszej debaty w tym przedmiocie jest opublikowany przez EBA dokument, który przedstawia potencjalne ryzyka...