Fintech w nowych obszarach

Według badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, zrealizowanego w czwartym kwartale 2015 roku na zlecenie Krajowego Rejestru Długów oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, spośród wszystkich przedsiębiorstw w Polsce najdłużej na zapłatę czekają mikro przedsiębiorcy – przeciętnie są to 3 miesiące i 24 dni. Również odsetek przeterminowanych faktur najwyższy jest w mikroprzedsiębiorstwach i wynosi 22%[1]. Jak wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej z 2015 r., aż 92% firm ogółem postrzega nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów, jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej[2].

Biorąc pod uwagę powyższe statystyki zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie ankietowe wśród mikro przedsiębiorców, mające na celu poznanie ich potrzeb w zakresie skrócenia terminów płatności wystawianych faktur – powiedział Piotr Strzelecki, Prezes Zarządu Brutto Sp. z o.o. Badanie zostało zrealizowane we współpracy z jednym z wiodących systemów do fakturowania online. Klientów serwisu zaproszono do udziału w badaniu w okresie od 6 lipca do 29 sierpnia 2016 r.

Wyniki badania pokazały, iż aż 62% mikro przedsiębiorców ma potrzebę skrócenia terminów płatności wystawianych faktur sprzedaży. Dotychczas z usług faktoringu korzystało jedynie 4% ankietowanych. Najczęściej, jako przyczynę niekorzystania z faktoringu ankietowani wskazywali brak świadomości, iż takie usługi istnieją, brak możliwości skorzystania z usługi całkowicie on-line za sprawą kilku kliknięć, czasochłonny proces uruchomienia usługi, konieczność uzyskania zgody na cesję wierzytelności od nabywcy wskazanego na fakturze, niewygodny proces uruchomienia usługi (konieczność spotkań z przedstawicielami firmy faktoringowej), złożony proces korzystania z usług. Tymczasem, aż 71% badanych zadeklarowało, iż byłoby zainteresowanych skorzystaniem z usługi faktoringu polegającej na otrzymaniu od podmiotu finansującego zapłaty za wystawione faktury w kilkanaście minut po złożeniu prostego wniosku on­line, bez potrzeby wypełniania papierowej dokumentacji i przygotowywania dokumentów finansowych firmy. Większość z tych osób (50% ogółu badanych) potwierdziło, iż byłoby skłonnych zapłacić 3% wartości faktury za przyspieszenie jej płatności faktury o 30 dni.

Powyższe dane wskazują, iż na rynku istnieje nisza rynkowa, polegająca na braku prostej, dostępnej dla mikro przedsiębiorców usługi faktoringowej, z której mogliby oni skorzystać za pośrednictwem internetu i która szybko i wygodnie pozwoliłaby uporać się z zatorami płatniczymi.

[1] http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2016/PORTFEL-NALEZNOSCI-POLSKICH-PRZEDSIEBIORSTW—STYCZEN-2016

[2] https://www.big.pl/download/raporty/2015_11_raportbig.pdf

 

Źródło: Brutto Sp. z o.o.