Grono Ambasadorów Zasad Dobrych Praktyk powiększa się

Grono Ambasadorów Zasad Dobrych Praktyk powiększa się

Komisja Etyki, działająca przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przyznała honorowy tytuł Ambasadora Zasad Dobrych Praktyk Pani Agnieszce Nowakowskiej – Radcy Prawnemu w Wydziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. To kolejna osoba, wyróżniona za wsparcie Komisji Etyki w realizacji misji KPF budowania kapitału społecznego na rynku finansowym.

Współpraca KPF ze środowiskiem rzeczników konsumentów polega na skutecznym monitorowaniu praktyk biznesowych. Dla poprawy ochrony praw klienta przedsiębiorstw finansowych rzecznicy zgłaszają przypadki nierzetelnych praktyk, mogących naruszać dobre obyczaje i słuszne interesy konsumenta, a także wskazują konsumentom możliwość zgłaszania wniosków o zbadanie praktyk biznesowych przez Komisję Etyki KPF. Współpraca ta nie byłaby tak owocna, gdyby nie zaangażowanie szerokiego grona osób, wspierających pracę rzeczników – takich jak Pani Agnieszka Nowakowska, która od kilku lat współpracuje z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Warszawie, prowadząc sprawy z zakresu usług finansowych. W przypadku podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę nieuczciwych praktyk rynkowych, naruszających interesy konsumentów, Pani Agnieszka niezwłocznie występuje z inicjatywą podjęcia działań przeciwdziałających takim zjawiskom. W toku negocjacji wykazuje duże zaangażowanie w dążeniu do polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Pani Agnieszka Nowakowska została uhonorowana statuetką i pamiątkowym dyplomem 12 kwietnia br., podczas spotkania przedstawicieli Zarządu KPF i Komisji Etyki KPF z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Warszawie. Spotkanie miało na celu prezentację programu etycznego KPF, w szczególności: organizacji pracy Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, trybu postępowania w sprawach o naruszenie Zasad Dobrych Praktyk przez Członków KPF, sposobu przeprowadzania audytu wstępnego i wewnętrznego oraz kompetencji organów KPF.

Dobre prawo to takie, które jest skutecznie egzekwowane – tylko takie staje się źródłem budowania kapitału społecznego wokół Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), rodzaju umowy społecznej, wzmacniając relacje zaufania między interesariuszami rynku usług finansowych. Jesteśmy wdzięczni środowisku rzeczników konsumentów za zaangażowanie w monitorowanie zgodności praktyk biznesowych i obowiązujących ZDP – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF.