GUS i KPF wznawiają merytoryczną współpracę

GUS i KPF wznawiają merytoryczną współpracę

Główny Urząd Statystyczny i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych podjęły na nowo współpracę nad kształtem kwestionariusza ankiety, wykorzystywanej aktualnie do badania rynku pośrednictwa kredytowego w Polsce. Projekt tego badania realizowany jest przez GUS od 2006 roku jako efekt wspólnej inicjatywy GUS i KPF – organizacji samorządowej, reprezentującej kilka sektorów rynku kredytowego w Polsce. Dynamiczny rozwój sektora pośrednictwa kredytowego i sektora instytucji pożyczkowych, objętych tym badaniem oraz zmiany zachodzące na tym rynku w okresie ostatnich kilku lat spowodowały, iż w zgodnym przekonaniu obu inicjatorów badania, potrzebne są, dostosowujące do tych zmian, modyfikacje w metodologii przedmiotowego badania.

KPF, która jako organizacja ekspercka w obszarze opracowywania i publikacji raportów, także dotyczących sektora pośrednictwa i branży pożyczkowej, może się pochwalić znaczącym dorobkiem, i podzielić się swoimi doświadczeniami z tą zasłużoną instytucją państwową.

Od 2006 roku GUS przeprowadza badanie „Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego”, z którego raport jako jedyny kompleksowo opisuje strukturę i dynamikę tego rynku, jakkolwiek, co należy podkreślić, poprzez dane łączne, pozyskiwane przez GUS z dwóch sektorów – pośrednictwa i pożyczkowego. Natomiast w 2014 roku, KPF po raz pierwszy przygotowała i opublikowała własne opracowanie „Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce”, do którego dane zebrano od Członków KPF z tej branży. Jednocześnie od 2012 roku, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w cyklu półrocznym publikuje raport z badania „Sektor firm pożyczkowych w Polsce”. Oba raporty, opracowywane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, traktując każdą z branż z osobna, pokazują inne, choć komplementarne względem siebie, fragmenty rynku kredytowego. Jeszcze do niedawna zatem brakowało opracowań, które wyraźnie rozgraniczałyby obydwa sektory.

Zanim pojawiły się raporty KPF, właściwie wyłącznie dzięki Głównemu Urzędowi Statystycznemu możliwe było ukazanie ewolucji i uchwycenie dynamiki rynku kredytowego z punktu widzenia sytuacji na rynku pośrednictwa kredytowego i pożyczkowego. – Jednak w opracowaniach tej powszechnie szanowanej instytucji podział ten do tej pory nie był dobitnie podkreślany, co staje się przesłanką projektowanych, merytorycznych zmian oraz o co postuluje KPF i firmy członkowskie z zainteresowanych branż, skupione w KPF – zauważa dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Druga propozycja KPF zmierza do rozszerzenia zakresu badania GUS o produkty nie kredytowe, tj. ubezpieczeniowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, leasing i faktoring. To postulat wynikający z rzeczywistego charakteru działalności pośredników, nie ograniczającej się wyłącznie do sprzedaży kredytów, ale również szerzej pojętego doradztwa finansowego. – Fakt, że GUS może skorzystać z naszych rekomendacji, traktujemy jako duże wyróżnienie i zarazem docenienie roli KPF jako organizacji eksperckiej i samorządowej w obu sektorach rynku kredytowego: pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz pożyczkowym. Te ważne sektory rynku kredytowego, reprezentowanego przez KPF, zasługują na szczegółowe, bardzo merytoryczne, kompleksowe i pełne opisanie. GUS, w realizacji tego celu, jest znakomitym i sprawdzonym partnerem, dlatego ponownie, chętnie podzielimy się z tą instytucją naszymi eksperckimi i merytorycznymi doświadczeniami – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Współpraca Głównego Urzędu Statystycznego z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w zakresie przygotowywania metodologicznego badań wybranych segmentów rynku finansowego zasługuje na szczególne podkreślenie. – Wiedza merytoryczna oraz znajomość rynku przez ekspertów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych pozwala na dopracowanie i dostosowanie zakresu badań do zmian zachodzących na rynku finansowym. W wyniku intensyfikacji współpracy nastąpi ulepszenie formularza wykorzystywanego do badań przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych, co pozwoli na spełnienie oczekiwań osób zainteresowanych danymi i analizami tego rynku – deklaruje Mirosław Błażej, Dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów GUS.

Cykliczne badanie „Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego”, realizowane przez GUS ma duże znaczenie dla pełnego i rzetelnego opisu tego rynku, dynamiki zmian, jakim podlega wskutek zmieniającego się otoczenia prawnego i instytucjonalnego. Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, skupiającej największe podmioty z sektorów pośrednictwa finansowego i pożyczkowego, szczególnie zależy na tym, aby to badanie kontynuowane w formule, która przyniesie wiedzę o tym rynku, dobrze służyło jego wszystkim interesariuszom.