III Kongres Antyfraudowy

III Kongres Antyfraudowy

III Kongres Antyfraudowy, odbył się dnia 11 października 2012 roku w Warszawie.

Kongres został poświęcony koncepcji współdziałania człowieka i technologii bowiem  zdaniem organizatorów kongresu sukcesem w przeciwdziałaniu nadużyciom jest umiejętne łączenie zdobyczy technologicznych z oddziaływaniem na człowieka. Zaproponowana tematyka skupia się wokół problemu odpowiedzialności kierownictwa instytucji finansowych za obszar nadużyć oraz odpowiedzialności i obowiązków zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem. Z drugiej strony kongres będzie również poruszał kwestie technologii antyfraudowych dostępnych na rynku, ich efektywności i bezpieczeństwa.

Kongres Antyfraudowy poświęcony jest problematyce wyłudzeń na rynku finansowym. Problem ten jest szczególnie ważny dla podmiotów rynku finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w codziennej działalności. Brak usystematyzowanej wiedzy, ciągłe poszukiwanie rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku przez instytucje finansowe, a przede wszystkim wciąż rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów i pracowników, utwierdziły organizatorów Kongresu w przekonaniu o potrzebie organizacji tego typu przedsięwzięcia.

UCZESTNICY

Uczestnikami kongresu są eksperci zajmujący się problematyką wyłudzeń na rynku finansowym;  przedstawiciele instytucji finansowych, w tym: banków, firm pożyczkowych, doradców kredytowych, wierzycieli wtórnych, ubezpieczycieli; przedstawiciele  policji oraz organizacji samorządowych oraz dostawcy  narzędzi informatycznych. 

Zapraszamy do udziału: banki, firmy zarządzające informacją gospodarczą, firmy informatyczne.