Innowacyjność napędza sektor pożyczkowy

Innowacyjność napędza sektor pożyczkowy

Sektor pożyczkowy napędza dobra koniunktura, większa zdolność konsumentów do zaciągania pożyczek oraz fakt, że najwięksi graczenależą do liderów innowacji na rynku usług finansowych. Popyt na pożyczki spoza sektora bankowego – mówi dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, podsumowując debatę praktyków biznesowych podczas IV Kongresu Sektora Pożyczkowego. Jak dowodzą badania Biura Informacji Kredytowej, innowacyjność branży doceniają przede wszystkim ludzie młodzi, w przedziale wiekowym 18-31 lat, którzy częściej sięgają po pożyczki niż kredyty gotówkowe w bankach.

Według Biura Informacji Kredytowej, w 2014 roku banki udzieliły kredytów konsumpcyjnych (kredyty gotówkowe + kredyty ratalne) o łącznej wartości 77,8 mld PLN, z czego te do 4 000 PLN stanowiły 8,6 mld PLN. Jednocześnie z raportu KPF „Sektor firm pożyczkowych. Lata 2008-2014” wynika, że 13 instytucji niebankowych sprzedało pożyczki o wartości 3,21 mld PLN przy założeniu, że obejmują one 60-80 proc. całego rynku. – W kategoriach biznesowych można mówić o kohabitacji banków i firm pożyczkowych. Paradoksalnie, dynamiczny sektor pożyczkowy uwalnia banki od oferowania kredytów na niskie i nierentowne dla nich kwoty – zauważa dr Bieszki.

WYPOWIEDZI DR M. BIESZKI (DORADCA EKONOMICZNY KPF) I S.GRZELCZAKA (BIK)

Twarde dane przeczą obiegowej opinii, jakoby instytucje pożyczkowe opierały swoją działalność biznesową przede wszystkim na osobach wykluczonych finansowo – ich udział, choć wyższy od średniej dla Unii Europejskiej, systematycznie maleje, podczas gdy rośnie liczba korzystających z produktów pożyczkowych. Na koniec roku 2014 roku przekroczyła ona 1,4 miliona, a jeśli wziąć pod uwagę okres ostatnich pięciu lat, to w ujęciu bezwzględnym przyrost wyniósł 400 tysięcy. Warto zauważyć, że liczba ta rośnie nieprzerwanie od 2009 roku. Z kolei na 2012 datuje się początek współpracy spółek pożyczkowych z Biurem Informacji Kredytowej, od tego czasu wzrasta aktywność firm pożyczkowych nie tylko w BIK, ale we wszystkich funkcjonujących w Polsce rejestrach kredytowych, w tym także w biurach informacji gospodarczej.

Na podstawie baz danych BIK i BIGInfomonitor, 76% klientów instytucji pożyczkowych posiada czynne zobowiązania finansowe w banku, a tylko w przypadku 15% brak historii kredytowej. Dlatego nieprawdziwy jest pogląd, jakoby po pożyczki sięgały osoby, które wpadają lub wpadły w spiralę zadłużenia. Z punktu widzenia strategii prowadzenia biznesu, istotne jest to, że 53% pożyczkobiorców mieści się w przedziale wiekowym 18-31 lat, podczas gdy w odniesieniu do banków ten odsetek oscyluje wokół poziomu 20% – dodaje Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Dynamiczny rozwój segment pożyczek przez Internet sukces zawdzięcza innowacyjnemu podejściu do dystrybucji swoich produktów, ale również wysokiej jakości analizy ryzyka. Jeśli dodamy do tego szybkość i sprawność podejmowanych decyzji o udzieleniu pożyczki, to nie dziwi jego rosnąca popularność w Pokoleniu Y (18-31 lat) – komentuje dr Bieszki.

Motorem rozwoju sektora pożyczkowego jest intensywny wzrost aktywności konkurencji. Kreatywna destrukcja – wypieranie mniej dynamicznie rozwijających się firm poprzez nowe, innowacyjne podmioty. Relatywnie niskie bariery wejścia sprzyjają napływowi podmiotów z nowymi pomysłami które są w stanie stymulować tempo rozwoju całego sektora. Dzięki wykorzystaniu szybko rozwijającej się technologii oraz zmianom wprowadzonym Ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku, sektor pożyczkowy kolejny rok notuje wysoką dynamikę wzrostu. Sektor pożyczkowy dobrze współegzystuje z sektorem bankowym. Elastyczność adaptacyjna oraz dynamika działania pozwalają firmom pożyczkowym na szybkie wypełnianie luk produktowych i zagospodarowanie obszarów nie będących w centrum zainteresowania banków. Niskie kwoty, krótkie okresy oraz szybki proces przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii stały się domeną firm pożyczkowych – uważaMariusz Suchanecki, Dyrektor Zewnętrznych Kanałów Sprzedaży Optima Sp. z o.o.

Dotychczasowe osiągnięcia Polski – poziom 67% PKB średniej UE, wysoki udział sektora prywatnego w tworzeniu wartości dodanej brutto – stwarza sektorowi finansowemu szanse trwałego opartego na innowacjach rozwoju. Transformacja z gospodarki opartej na wysoko wykształconej formalnie sile roboczej o niskich kosztach pracy na gospodarkę opartą na wybranych centrach wzrostu, stosujących innowacyjne rozwiązania pozwoliłaby osiągnąć poziom PKB Włoch, Hiszpanii czy Słowenii. Kontynuacja dzisiejszego modelu wzrostu pozwala nam w najlepszym wypadku osiągnąć poziom PKB per capita Cypru.