Jesteśmy KPF – budujemy kapitał społeczny na rynku finansowym. Strategia KPF 2020

Jesteśmy KPF – budujemy kapitał społeczny na rynku finansowym. Strategia KPF 2020

XIX Walne Zebranie Członków KPF przyjęło Strategię na lata 2018–2020. Opiera się ona na rekomendacyjnej triadzie interesariuszy, współautorów dokumentu, którzy wskazywali na takie obszary działalności samorządowej, jak legislację i compliance, etykę i odpowiedzialność oraz edukację i komunikację jako wyróżniki dotychczasowej działalności KPF i priorytety na najbliższe jej lata.

Bazą do dyskusji na temat wypracowanej strategii była zorganizowana w 2017 r. sesja Dialogu Społecznego, zorganizowana ze wsparciem firmy doradczej Deloitte. W jej trakcie szerokie grono najważniejszych interesariuszy przedstawiło zarówno oceny samorządowej działalności KPF na rzecz rynku finansowego, jej dorobku w tym obszarze, jak również oczekiwania co do celów i kierunków rozwoju KPF w najbliższej przyszłości. Wnioski z tego spotkania potwierdzano cyklem spotkań branżowych, cyklicznych dyskusji z Radą KPF oraz debat, jakie miały miejsce podczas organizowanych przez KPF kongresów.

Rok 2018 to dla naszej organizacji dziewiętnasty rok działalności samorządowej. W tym okresie KPF stała się organizacją międzybranżową, integrującą i reprezentującą 10 sektorów rynku usług finansowych, skupiającą ponad 100 podmiotów członkowskich. Jest aktywną i zaangażowaną stroną społeczną polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego. To również organizacja ekspercka, o rozpoznawalnym dorobku w zakresie etyki biznesu, prowadzonych badań, realizowanych projektów edukacyjnych – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Ambicje naszego środowiska samorządowego idą jednak zdecydowanie dalej, dlatego na rok przed 20-tą rocznicą swego powstania, KPF potrzebuje nowego impulsu do rozwoju, by jeszcze efektywniej wykorzystać w najbliższej przyszłości potencjał naszej organizacji.

W nowo przyjętej strategii określono sześć celów strategicznych, którymi są: dalsze doskonalenie programu etycznego; doskonalenie współpracy z interesariuszami, w szczególności w obszarze legislacji; wzmocnienie działań edukacyjnych; wzrost identyfikacji samorządowej Członków oraz wzmocnienie prestiżu członkostwa w KPF; wzrost reprezentatywności jako ogólnopolska izba gospodarcza. Ich realizacja ma na celu spełnienie oczekiwań interesariuszy oraz wciąż rosnących wymagań uczestników rynku, w konsekwencji pozwoli efektywniej wypełniać misję budowania kapitału społecznego na rynku finansowym.

Jesteśmy przekonani, że pełne wdrożenie Strategii KPF 2020, przy zaangażowaniu Członków KPF, będzie dobrze służyło realizacji idei dobra wspólnego. Dzięki temu, w sposób jeszcze bardziej prezycyjny, będziemy odpowiadać na oczekiwania naszych interesariuszy i na wyzwania stojące przed szybko zmieniającym się rynkiem finansowym – stwierdza Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

Pełną wersję dokumentu Strategia KPF 2020 znaleźć można: wersja polska TUTAJ, wersja angielska TUTAJ.