Jubileuszowe Walne Zebranie Członków KPF

Jubileuszowe Walne Zebranie Członków KPF

Za nami jubileuszowe, XX Walne Zebranie Członków KPF. Wśród omówionych zagadnień, poza sprawozdaniami Zarządu, Rady oraz Komisji Etyki KPF i przedstawieniem planu działań na rok 2019, znalazły się zmiany nazwy organizacji oraz treści niektórych ksiąg Zasad Dobrych Praktyk, a także wybór składu Komisji Etyki KPF na nową kadencję.

Prezentacji sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania planu działalności za rok 2018 dokonał Zarząd KPF w składzie Andrzej Roter (Prezes Zarządu) oraz Marcin Czugan (Wiceprezes Zarządu).

Minęło 20 lat odkąd powstała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Historię i dorobek naszej organizacji tworzyli i tworzą jej Członkowie, dlatego tak ważnym elementem była i jest dla nas integracja reprezentowanego przez nas środowiska – stwierdził Andrzej Roter. – Źródłem ubiegłorocznych osiągnięć KPF jest również realizacja strategii przyjętej podczas XIX Walnego Zebrania Członków KPF w 2018 r., której filary to: silne relacje samorządowe i nowa odsłona programu etycznego, a także wzmocnienie roli KPF jako strony społecznej procesu legislacji, komunikacji i edukacji samorządowej. Tę strategię będziemy kontynuować także w bieżącym roku.

Sprawozdanie Rady Konferencji z działalności tego organu statutowego za rok 2018 przedstawił Przewodniczący Rady – Artur Nowak-Gocławski.

Rok 2018 był bardzo pracowity dla Rady KPF. W żadnym z poprzednich lat nie pracowaliśmy jako Rada tak blisko z Zarządem i pracownikami Biura KPF. Zależy nam bowiem na tym, by KPF była organizacją reprezentującą interesy swych Członków, ale przede wszystkim żeby była organizacją, która zmienia rzeczywistość, a my, Członkowie, żebyśmy byli dumni z tego, że działamy w branży finansowej. Chcemy, by KPF – jako organizacja niezwykle wymagająca – mobilizowała nas do dalszego, ciągłego działania w zgodzie z etyką i miała odwagę w działaniu, by nadążać za zmieniającymi się realiami rynkowymi – powiedział Artur Nowak-Gocławski.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Komisji Etyki za rok 2018, które zaprezentował jej Przewodniczący – Krzysztof Sołkiewicz, a także udzieliło absolutorium Członkom Komisji Etyki za rok 2018. Odbyły się również dyskusja i głosowania w sprawie liczebności składu Członków Komisji Etyki oraz w sprawie wyboru składu Komisji Etyki na nową kadencję 2019-2021.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie propozycji zmiany, a następnie dyskusja i głosowanie w sprawie zmiany w Statucie KPF dotyczącej zmiany nazwy organizacji. Walne Zebranie opowiedziało się za zmianą nazwy organizacji z Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców na Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej, tj. związku pracodawców. Związek będzie mógł również używać w obrocie skrótu „ZPF”.

Wiele uwagi poświęcono także przedstawionym propozycjom zmian i uzupełnieniom Zasad Dobrych Praktyk, stanowiącym efekt prac nad rozwojem standardów postępowania w obszarach, w których działają Członkowie KPF. W wyniku dyskusji i głosowania Walnego Zebrania przyjęto propozycję zmiany księgi I, nakładającą na Członków KPF obowiązek dołożenia należytej staranności w zapewnieniu stosowania ZDP przez podmioty działające na ich zlecenie, w ich imieniu i na ich rzecz w zakresie prowadzonej przez nich działalności finansowej. Zmieniono także brzmienie Księgi III, regulującej praktyki windykacyjne firm zrzeszonych w KPF; Księgi IV dla biur informacji gospodarczej oraz Księgi VII, dotyczącej prowadzenia internetowych giełd wierzytelności.