Kilkadziesiąt lat służby na rzecz etycznego biznesu

Kilkadziesiąt lat służby na rzecz etycznego biznesu

17 października 2016 r. świętowano Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Wojciecha Gasparskiego – jednego z polskich prekursorów prakseologii, teorii systemów, naukoznawstwa, organizacji i zarządzania oraz etyki życia gospodarczego. W uroczystości, podczas której przypomniano niezwykle bogaty dorobek i liczne zasługi Jubilata, wzięli udział przyjaciele, członkowie rodziny, wychowankowie oraz wieloletni współpracownicy profesora, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Spotkanie, zorganizowane w gmachu głównym Szkoły Głównej Handlowej przez Instytut Zarządzania Wartością SGH, Towarzystwo Naukowe Prakseologii oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, było znakomitą okazją do przypomnienia licznych dokonań szanownego Jubilata na polu naukowym, jak również w zakresie współpracy z przedstawicielami świata biznesu na rzecz szerzenia idei etycznego sposobu działania.

Laudację na cześć profesora wygłosił wieloletni współpracownik prof. Gasparskiego oraz Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii, dr Ryszard Banajski.

Od ponad ćwierćwiecza Profesor Gasparski poświęca najwięcej uwagi etyce biznesu, gospodarce i zarządzaniu. W polskiej gospodarce rynkowej szerzy ideę, polegającą na dodaniu do podwójnego „E”, czyli efektywności i ekonomiczności, trzeciego elementu, jakim jest etyczność – mówił o Jubilacie dr Ryszard Banajski. – Dokonania teoretyczne, organizacyjne i dydaktyczne Profesora Gasparskiego w tym obszarze są naprawdę imponujące.

16_1

– W początkowym okresie działalności KPF, skupiającej różne sektory rynku kredytowego, intensywnie poszukiwaliśmy wspólnego mianownika, jako solidnego fundamentu dla ich integracji i tak potrzebnego dla określenia ich samorządowej tożsamości. Tym fundamentem stały się Zasady Dobrych Praktyk. Ich przyjęcie przez Członków KPF rozpoczęło wieloaspektowy program, dziś nazwany programem etycznym. Program ten stał się źródłem do wzmacniania kondycji etycznej rynku finansowego, reprezentowanego przez KPF – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.  Widocznymi owocami realizacji tego programu, służącego nie tylko Członkom KPF, są: VERBA VERITATIS, czyli największy w Polsce projekt konkursu na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, doktorską z zakresu etyki biznesu, rozwijany z udziałem Prof. Bolesława Roka, współpracownika Profesora Gasparskiego, unikalne badania nad moralnością finansową Polaków, prowadzone także ze współpracownikiem prof. Gasparskiego – prof. Anną Lewicką-Strzałecką, czy też konferencja NIENIEODPOWIEDZIALNI, z liderem tego projektu w osobie Artura Nowaka Gocławskiego i Grupą ANG, a goszcząca kilkuset uczestników z rynku finansowego, zainteresowanych zagadnieniami etyki w rynku finansowej, służby, zrównoważonego rozwoju. Nie da się przecenić tego faktu w 17-letniej historii rozwoju naszej organizacji, iż stało się tak za przyczyną Profesora Wojciecha Gasparskiego – życzliwego i mądrego, a jednocześnie konsekwentnego i wymagającego od nas określonej postawy.

1-kopia

Podziękowania i gratulacje szanownemu Jubilatowi złożyli także m.in. prof. Anna Lewicka-Strzałecka z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; prof. Andrzej Koźmiński – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego; prof. Mirosław Sułek – Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii; prof. Piotr Masiukiewicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Prakseologii; prof. Katarzyna Majchrzak – Wicedyrektor Instytutu Zarządzania Wartością SGH; prof. Aniela Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; dr Grzegorz Szulczewski z Zakładu Filozofii SGH; dr Krzysztof Grabowski – Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego; prof. Andrzej Strzałecki z Katedry Socjologii Instytutu Nauk Społecznych SWPS; dr Andrzej Sztylka – Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Prakseologii; Teresa Hildebrand – doradca Prezesa Związku Banków Polskich; prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego; prof. Aleksandra Kuzior z Politechniki Śląskiej; dr Grażyna Ożarek – sekretarz Zarządu Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz dr Piotr Górny z Akademii Sztuk Wojennych.

7-kopia

Wzruszony Jubilat podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za obecność na uroczystości, która – jak przyznał – jest dla niego ogromnym zaszczytem. W dalszych słowach podziękował nauczycielom i uczonym, których miał okazję spotkać w swoim życiu, a których rady i wskazówki zaważyły na jego dalszej drodze naukowej. Dziękował również osobom, z którymi dane mu było współpracować na przestrzeni wszystkich lat kariery naukowej, w szczególności – współpracownikom z Akademii Leona Koźmińskiego, z którymi tworzył i promował podstawy etyki biznesu, a także współautorom, z którymi stworzył podręcznik akademicki „Biznes, etyka odpowiedzialność”. Słowa podziękowania skierował też do zespołu redakcyjnego czasopisma „Prakseologia” oraz członków licznych komitetów i stowarzyszeń, których był inicjatorem, członkiem, współpracownikiem bądź ekspertem.

Prof. dr hab. Wojciech Gasparski to uczony i mentor, zaangażowany w kwestie niezwykle ważne nie tylko dla środowiska naukowego i biznesowego, ale przede wszystkim dla budowania kondycji etycznej społeczeństwa. Należąc do grona najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki, Profesor Gasparski jest ceniony za podejmowanie w innowacyjny, nowy i inspirujący sposób tematów fundamentalnych dla rozwoju gospodarki i rozwoju społecznego, takich jak kwestia etyki biznesu, zagadnień związanych z prakseologią czy teorią organizacji i zarządzania, jak również społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jako wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Prakseologia” oraz autor licznych prac z zakresu prakseologii, teorii systemów, metodologii projektowania, naukoznawstwa, teorii organizacji i zarządzania oraz etyki biznesu, wprowadził tę ostatnią do polskiego dyskursu filozoficznego i naukowego, organizując liczne konferencje poświęcone tej tematyce. Prowadził też efektywną działalność nakierowaną na integrację środowiska polskich naukowców zajmujących się zagadnieniami etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Profesor Gasparski jest współtwórcą uczelnianych programów etyki biznesu oraz programów budowania infrastruktury etycznej w instytucjach biznesowych. Nie dziwi więc fakt częstego angażowania Profesora jako doradcy i eksperta m.in. przez NPB, ZBP, KNF czy KPF.

10-kopia

Wsparcie oraz wiedza na temat etyki biznesu i idei społecznej odpowiedzialności biznesu, które przekazał i do tej pory przekazuje nam Profesor Gasparski sprawiły, że Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych ma wpływ na polską gospodarkę i jej harmonijny rozwój. Zdobytą wiedzą dzielimy się z rodzimymi przedsiębiorcami, w których zaszczepiamy poszanowanie zasad etycznych w relacjach z ich klientami i kontrahentami. Profesorowi Gasparskiemu pragnę podziękować także za wkład, który wniósł w szkolnictwo wyższe. Jego programy badawcze i setki publikacji na temat etyki życia gospodarczego z pewnością budują w młodych ludziach poczucie uczciwego zachowania w biznesie. Część z nich to przyszli przedsiębiorcy, którzy za chwilę sami będą musieli sprawdzić się w roli prowadzących własny interes. Wiedza zdobyta dzięki Profesorowi z pewnością będzie dla nich jedną z ważniejszych wartości nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym – dodaje Adam Łącki, Prezes Zarządu KRD BIG S.A., Wiceprzewodniczący Komitetu KPF.

5-kopia