Warsztaty: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz konstrukcja nadużycia prawa w VAT

Warsztaty: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz konstrukcja nadużycia prawa w VAT

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz konstrukcja nadużycia prawa w VAT.

Termin warsztatów: 14 listopada 2016 r ., godz. 10.00–14.00

Miejsce spotkania: WARSZAWA

Uczestnicy: Warsztaty dedykowane są bankom, instytucjom pożyczkowym, firmom zarządzającym wierzytelnościami.

AGENDA SPOTKANIA:

Część I: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania / konstrukcja nadużycia prawa
1. Przyczyny wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
2. Przepisy o unikaniu opodatkowania w innych państwach
3. Konstrukcja unikania opodatkowania:
a. przesłanki
b. definicje pojęć
c. wyłączenia zastosowania
d. skutki zastosowania klauzuli
4. Przepisy przejściowe
5. Moc ochronna interpretacji
6. Opinie zabezpieczające
7. Przykłady zagraniczne z zastosowania klauzuli
8. Konstrukcja nadużycia prawa w VAT, z uwzględnieniem orzecznictwa europejskiego
9. Odpowiedzialność karnoskarbowa oraz planowana konfiskata rozszerzona
Część II: Zastosowanie klauzuli w przypadku firm pożyczkowych
1. Uwagi ogólne o sytuacji podatkowej i praktycznych problemach podatkowych firm pożyczkowych
2. Instrumenty pochodne (CDS, opcje, itp.)
3. Spółki osobowe
4. Struktury z funduszami inwestycyjnymi
5. Import usług pośrednictwa finansowego
6. Możliwość ograniczenia ryzyka podatkowego

PROWADZĄCY:

Leszek Tokarski, Partner w Zespole Instytucji Finansowych w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, radca prawny
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym od 1992r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów, kancelariach prawnych, KPMG oraz Deloitte. Począwszy od 2001r., Partner w Deloitte, zarządza Działem Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych. Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe dla banków, zakładów ubezpieczeń, firm leasingowych, oraz innych instytucji finansowych. Specjalizuje się w procesach reorganizacji i restrukturyzacji działalności operacyjnej klientów, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT oraz w reprezentowaniu klientów w postepowaniach kontrolnych i podatkowych przed organami podatkowymi, a także w procesach podatkowych przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Maciej Kostrzewski, Starszy menedżer w Zespole Instytucji Finansowych w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim
Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe, świadcząc usługi podatkowe dla instytucji finansowych oraz innych podmiotów gospodarczych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych. Maciej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa przy transakcjach dla instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych, podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego (pośredników finansowych) oraz funduszy inwestycyjnych. Maciej brał udział w kompleksowych audytach podatkowych, badaniach wybranych obszarów działalności podmiotów gospodarczych oraz badaniach typu „due diligence” w zakresie rozliczeń podatkowych. Prowadził także szkolenia z zakresu problematyki podatkowej.

Paweł Skorłutowski, Menedżer w Zespole Instytucji Finansowych w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, doradca podatkowy, radca prawny
Student Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej. Posiada osiem lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, m.in. w firmach tzw. „wielkiej czwórki”. Paweł zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą podatkową klientów z sektora usług finansowych w zakresie podatków dochodowym i podatku VAT, a także wsparciem w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w opodatkowaniu VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz pośredników ubezpieczeniowych. Prowadzący warsztaty i szkolenia podatkowe.

Koszt udziału:

Koszt udziału jednej osoby w warsztatach do dnia 7 listopada 2016 wynosi 1000 zł/os. brutto, po 7 listopada 2016 wynosi 1390 zł/os. brutto.

Członkowie KPF biorą udział w warsztatach na zasadach preferencyjnych.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formułę wydarzenia.

Regulamin
1.Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
2.Warunkiem udziału w Kongresie jest:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Bank Zachodni WBK S.A. 20 Oddział w Gdańsku, numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Kongresie otrzyma wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunek księgowy. Rachunek księgowy jest wystawiany 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie/Konferencji upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
g. Na 3O dni do daty wydarzenia jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.

Regulamin

REJESTRACJA

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Kontakt:
Sandra Smętek
Manager Projektów
tel. 58 302 92 05
email: ssmetek@zpf.pl