Komisja Etyki KPF działa już 14 lat. Właśnie wybrano jej nowy skład

Komisja Etyki KPF działa już 14 lat. Właśnie wybrano jej nowy skład

Upływająca właśnie 2-letnia kadencja Komisji Etyki KPF, odgrywającej istotną rolę w zapewnieniu przestrzegania zasad etycznych przez firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, zbiegła się z 14-leciem działalności funkcjonowania tego statutowego organu. Podczas tegorocznego Walnego Zebrania Członków KPF wybrano nowy skład osobowy Komisji Etyki, zajmującej się między innymi rozpatrywaniem wniosków dotyczących naruszenia Zasad Dobrych Praktyk oraz realizacją corocznego audytu etycznego Członków KPF.

Komisja Etyki została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków KPF. Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed Komisją, jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk (ZDP) przez zrzeszone w KPF przedsiębiorstwa. Sprawne funkcjonowanie tego organu jest ważnym elementem spójnego, wieloaspektowego programu etycznego KPF, pozytywnie oddziałuje też na standardy praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym.

W skład Komisji Etyki wchodzą osoby zgłaszane przez Członków KPF, wybierane przez Walne Zebranie Członków KPF na dwuletnią kadencję, reprezentujące różne sektory rynku finansowego. W ten sposób zapewnione jest wszechstronne podejście Komisji Etyki do rozpatrywanych spraw, których jest obecnie kilkadziesiąt rocznie. Dzięki temu każda z nich może być rzetelnie i dogłębnie zbadana, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę praw klientów instytucji finansowych oraz prowadzenie działalności przez Członków KPF w sposób w pełni zgodny z zasadami etyki biznesu.

Rok 2018 był przełomowym w działalności Komisji Etyki KPF. To właśnie wtedy wdrożone zostały zmiany w programie etycznym KPF, skutkujące powołaniem dodatkowego organu statutowego – Rzecznika Etyki i podział kompetencji z tym związanych. Był to także okres intensywnej pracy związanej z rozpatrywaniem zgłoszeń dotyczących naruszenia Zasad Dobrych Praktyk, co przyczyniło się do wymiernych efektów w zakresie poprawy praktyk biznesowych Członków naszej organizacji. Nie do przecenienia była także działalność KE w zakresie współpracy z instytucjami chroniącymi interesy konsumentów – powiedział Krzysztof Sołkiewicz, przewodniczący Komisji Etyki KPF w latach 2017-2019. – Za to wszystko dziękuję obecnemu składowi Komisji Etyki, działającemu w trakcie tej dwuletniej kadencji i życzę nowo wybranym dziś członkom tego organu sukcesów w wypełnianiu zadań z tym związanych.

Na nową, dwuletnią kadencję (2019-2021) zostali powołani przez Walne Zebranie: Łukasz HorodowiczBorysław Mikołaj Iwaszkiewicz, Marcin Tadeusz Kamiński, Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, Marta Kulpa, Robert Majkowski, Dominika Miodek, Magdalena Mitraszewska, Michał Sapkowski, Krzysztof Sołkiewicz, Mariusz Trajfacki, Małgorzata Widomska.

Komisja Etyki (KE) rozpatruje sprawy, podejmowane na podstawie indywidualnych zgłoszeń konsumentów lub przedsiębiorców, z inicjatywy własnej, bądź też zgłoszonych przez organizacje reprezentujące interesy konsumentów, jak Rzecznicy Praw Konsumentów, Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. W przypadku stwierdzenia naruszenia ZDP, KE może zastosować wybrany środek dyscyplinujący – począwszy od łagodnego upomnienia, aż po najostrzejszą sankcję, jaką stanowi wniosek do Walnego Zebrania KPF o wykluczenie danej instytucji finansowej z grona Członków KPF. Cały ten katalog możliwych do nałożenia kar był już zastosowany w praktyce. W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia konkretnej zasady, Komisja Etyki zobowiązuje Członka KPF do usunięcia przyczyn stwierdzonych naruszeń, po czym monitoruje realizację takiego zobowiązania. Podstawowym celem prowadzonych przez Komisję postępowań jest wskazywanie podmiotom sposobu możliwie najpełniejszego stosowania Zasad Dobrych Praktyk. Na wniosek Członka KPF, w wyniku prowadzonej przez Komisję Etyki procedury weryfikacyjnej, może ona także uchwalić rekomendację interpretacyjną konkretnej Zasady Dobrych Praktyk, stanowiącą uzupełnienie zbioru wykładni, dostępnego dla wszystkich Członków KPF.

Komisja Etyki KPF przeprowadza również weryfikację wykonania przez Członków KPF corocznego audytu wewnętrznego. W tym celu Komisja opracowuje specjalne formularze, dostosowane do biznesowego profilu działania poszczególnych Członków KPF, które następnie są przez nich wypełniane i przekazywane Komisji. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Członek KPF otrzymuje certyfikat zgodności działania z ZDP. Certyfikat ten zachowuje ważność przez jeden rok, po czym wymagane jest ponowne przejście pełnego procesu audytu wewnętrznego.

Zadania Komisji Etyki obejmują także przedsięwzięcia, mające na celu promowanie zasad etycznego działania i świadomego korzystania z usług finansowych, współpracę z organizacjami reprezentującymi interesy konsumentów oraz z innymi podmiotami, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji w tym zakresie. Komisja Etyki KPF jest także organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszelkiego rodzaju dokumenty i publikacje poruszające tematykę związaną z etycznym prowadzeniem działalności, przygotowywane przez KPF lub w tworzeniu których KPF bierze udział. Komisja Etyki uczestniczy również w opracowywaniu projektów zmian w wewnętrznych dokumentach Konferencji.

Działania realizowane przez Komisję Etyki i Rzecznika Etyki stanowią fundamenty programu etycznego KPF. Ostatnio zintensyfikowana współpraca tych organów z interesariuszami, działania edukacyjne i promocyjne skierowane m.in. do rzeczników konsumentów czy Federacji Konsumentów, przekładają się na poprawę standardów działania firm członkowskich, jak i wzrost rozpoznawalności programu etycznego KPF w otoczeniu rynku. W efekcie, w ostatnich trzech latach KE odnotowała ponad dwukrotny wzrost liczby prowadzonych spraw dotyczących naruszenia ZDP – z 21 w 2016 roku do 43 w roku 2017. Pokazuje to, że aktywność KE stała się niezbędnym i stałym elementem budowy kultury odpowiedzialności wśród firm członkowskich KPF – podkreślił Dominik Stanny, Rzecznik Etyki KPF.