Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – jubileusz z silnym europejskim akcentem

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – jubileusz z silnym europejskim akcentem

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to przede wszystkim 15 lat praktykowania etyki w biznesie i budowania kapitału społecznego na rynku finansowym – przyznawał Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF, otwierając obchody jubileuszu KPF, organizacji, która właśnie w 2014 celebruje 15 lat działalności na rzecz rynku finansowego.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RELACJI FILMOWEJ

Witający gości, obok Dyrektora Rotera, jego odpowiednik w EUROFINAS, Tanguy van de Werve mówił: – Fantastycznie, że mogliśmy spotkać się na tej uroczystości, celebrując 15-lecie KPF, ale co szczególnie istotne, to możliwość jeszcze głębszej integracji środowiska europejskiego przemysłu kredytowego. To bowiem pozwala na jeszcze skuteczniejszą promocję interesów tego sektora wobec instytucji unijnych. Wizyta w Polsce to potwierdzenie wagi zaangażowania ekspertów KPF i ich znacznego wkładu merytorycznego w europejski proces legislacyjny.

LAURY 15-LECIA KPF

„Za wyznaczanie kierunku, stworzenie solidnych etycznych podstaw i życzliwe podzielenie się swoim autorytetem w budowaniu programu etycznego KPF” – to fragment laudacji na cześć profesora Wojciecha Gasparskiego, osobowości – etyka biznesu, który wywarł olbrzymi wpływ na kształt jednego z filarów działalności KPF, czyli właśnie etyki.

– W moim przekonaniu KPF to organizacja, której wzrost, dojrzałość można liczyć od momentu przyjęcia Zasad Dobrych Praktyk i więcej – programu etycznego, z Komisją Etyki, audytem etycznym, Certyfikatem Etycznym, współtworzonym przez Pana profesora. Bardzo poważne potraktowanie Zasad Dobrych Praktyk (ZDP) przez Członków KPF zmieniało na pozytywne, społeczne postrzeganie kredytu konsumenckiego, przyczyniając się do tzw. demokratyzacji kredytu i wspierając wzrost gospodarczy w Polsce. ZDP zmieniło wizerunek sektora pośrednictwa finansowego, utrwaliło pozycję BIG-ów jako ważnego uczestnika życia gospodarczego, także rynku kredytowego i utrwaliło ich wkład w rzetelny obrót gospodarczy. Poważne traktowanie Zasad Dobrych Praktyk zmieniło filozofię windykacji w Polsce. Z tego osobiście jestem najbardziej dumny i za to bardzo dziękuję Członkom KPF – dodawał Andrzej Roter.

KPF jest uznawana za ekspercką organizację, a źródłem tej opinii jest między innymi merytoryczne i profesjonalne zaangażowanie MecenasMirosławy Szakun, która doradztwem prawnym służy KPF od początku jej istnienia. Dlatego też, w uznaniu zasług, Panią Mecenas wyróżniono Laurem 15-lecia KPF. Laudację wygłosił Przewodniczący Komitetu KPF, Krzysztof Opaliński, który wręczył pamiątkowe astrolabium – przyrząd, wyznaczający niegdyś kierunek nawigacji. – Właśnie z KPF poznawałam przebieg procesu legislacyjnego. Prawda jest taka, że prawnik, który go nie zna, nie uczestniczy w nim praktycznie, ma spore trudności ze stosowaniem prawa. Co ważne, współpraca z KPF umocniła moje motto życiowe i zawodowe: każdą porażkę można znieść, o ile jest się głęboko przekonanym, że swoją pracę wykonało się rzetelnie. Bo rzetelna praca zawsze wydaje owoce – przekonywała Mec. Szakun.

Legislacja i etyka – dwa filary aktywności KPF, w dużej mierze oddziałujące na kształt polskiego rynku finansowego, przynajmniej tej jego części, reprezentowanej przez KPF. – Jesteśmy organizacją doświadczoną i doświadczaną. Funkcjonujemy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Technologia, mobilne przetwarzanie danych, podlegające zmianom ustawodawstwo – wszystko sprawia, że musimy być ciągle przygotowani do generowania zmian w tych obszarach, na które mamy wpływ – zauważa Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Komitetu KPF w swoim wystąpieniu podczas uroczystości.

PRZEWODNICZĄCY EUROFINAS: WIĘCEJ DIALOGU Z EURODEPUTOWANYMI

Jako EUROFINAS jesteśmy bardzo dumni, że możemy współpracować z KPF – silne zaangażowanie naszych polskich partnerów w prace „Brukseli” jest niesłychanie istotne. W końcu siła EUROFINAS płynie właśnie z jakości wkładu i dzielenia się informacją o rynku przez narodowe organizacje samorządowe. Potrzebujemy tak mocnego wsparcia, jakie otrzymujemy od KPF – podkreśla Valentino Ghelli, Przewodniczący EUROFINAS.

Ghelii akcentował też rolę EUROFINAS w dialogu z eurodeputowanymi. Za konieczne uznał przygotowanie analiz na temat poszczególnych produktów finansowania gospodarstw domowych, ich prezentacje dla europosłów i wypracowanie wspólnego stanowiska do prezentacji na forum Parlamentu Europejskiego i innych gremiów unijnych.

W gronie uhonorowanych znalazła się także Gdańska Akademia Bankowa, która od wielu lat współorganizuje wraz z KPF Kongres Consumer Finance, z kolei cykliczne opracowywanie raportu „Sytuacja na rynku consumer finance” byłoby utrudnione bez zaangażowania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Dlatego obie instytucje odebrały z rąk szefa KPF „Wyróżnienia 15-lecia KPF”.

W liście, skierowanym do Dyrektora Generalnego, Andrzeja Rotera, zarządzająca IRG SGH, prof. Elżbieta Adamowicz napisała m.in. że „(…) bardzo ceni sobie trwającą od 2006 roku współpracę z Konferencją. Umożliwiła ona uczestniczenie w rozpoznawaniu zjawisk zachodzących na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz udział w rozpowszechnianiu tej wiedzy zarówno wśród jego uczestników, zajmujących się zawodowo działalnością finansową, jak i zwykłych obywateli (…)”. Członkowie KPF docenili również – ku jego zaskoczeniu – samego Andrzeja Rotera, na 10-lecie kierowania KPF.

ROŚNIE SIŁA SAMORZĄDOWA KPF

Jubileuszowe uroczystości towarzyszyły XV Walnemu Zebraniu Członków KPF i posiedzeniu zarządu EUROFINAS, które po raz pierwszy w historii zorganizowano w Polsce.

Sytuację na rynku kredytowym przedstawił Valentino Ghelli, mówiąc o rosnącym wskaźniku „pewności konsumenckiej” w kwietniu 2014 roku, zarówno na obszarze Unii Europejskiej, jak i w strefie euro. Ósmy z rzędu miesiąc rośnie także popyt na nowe samochody, finansowane kredytem, który – zdaniem ekonomistów – zawsze stanowi czuły barometr koniunktury.

OPTYMIZM NA EUROPEJSKIM RYNKU KREDYTOWYM

Z analiz danych jakie na temat unijnego rynku consumer finance przedstawiła Jurgita Bucyte z EUROFINAS, perspektywy rozwoju rysują się optymistycznie, zwłaszcza na rynku finansowania samochodów. W większości krajów odnotowano wyraźne wzrosty. Ponieważ poprawia się sytuacja makroekonomiczna to przekłada się to na nastawienie gospodarstw domowych do zwiększenia konsumpcji.

Z kolei prezentacja dr Mirosława A. Bieszki, doradcy ekonomicznego KPF, składała się z części opisującej wskaźniki makroekonomiczne, parametry decydujące o stabilności systemu finansowego i wreszcie rynek kredytów konsumenckich. Analiza obejmowała okres od 2004 roku, czyli od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podkreślono niewątpliwe sukcesy, jakie Polska odniosła w tym okresie ale jednocześnie autor prezentacji wskazał na malejące tempo zamykania „luki” między starymi krajami UE a Polską. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca ciągle jest o 1/3 niższy od średniej unijnej. Natomiast zmiany jakie zachodzą na rynku kredytów konsumpcyjnych wskazują na dostosowanie się instytucji finansowych do wymagań regulacyjnych oraz głęboką kosztów oraz marż. Stąd dla przykładu szybki wzrost średniej kwoty kredytu gotówkowego i jego wykorzystania choćby na finansowanie zakupu samochodu. Ogólny wniosek po prezentacji? Polska jest stabilnym i atrakcyjnym dla kapitału zewnętrznego krajem.

DYNAMICZNY ROZWÓJ KPF

W okresie 2013 roku, liczba nowych Członków KPF wzrosła o 25%, osiągając na koniec 2013 roku liczbę 72 podmiotów, przy czym już na dzień Walnego Zebrania, przekroczyła liczbę ponad 80 firm Członkowskich. W tym czasie najliczniej w KPF reprezentowane były przedsiębiorstwa z dwóch sektorów rynku finansowego: kredytowego (pośrednictwo kredytowe, banki, firmy pożyczkowe) i zarządzania wierzytelnościami – odpowiednio 31 i 27. KPF skupia podmioty z ośmiu branż usług finansowych: banków, zarządzania wierzytelnościami, pośredników i doradców finansowych, instytucji pożyczkowych, biur informacji gospodarczych, ubezpieczeń, funduszy hipotecznych w modelu sprzedażowym i firmy, świadczące usługi wspierające procesy kredytowe.

Firmy, zarządzające wierzytelnościami, będące Członkami KPF, reprezentują 70-80% wartości rynku. W przypadku branży pośrednictwa finansowego, analizując rynek z punktu widzenia poszczególnych jego segmentów i oferowanych przez pośredników produktów, ten udział zawiera się w przedziale 30-50%. Z kolei 3 z 4 biur informacji gospodarczej, funkcjonujących w Polsce, także należy do KPF. W gronie KPF są również bardzo istotne podmioty, działające w sektorze usług wspomagających proces podejmowania decyzji kredytowych i pomimo faktu, iż jedynie 2 firmy należące do sektora odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, to reprezentują one co najmniej 80% udział w wartości polskiego rynku. Ambicją KPF jest też to, by w najbliższych latach poziom reprezentatywności innych sektorów osiągnął taki pułap, jak w przypadku branży zarządzania wierzytelnościami.

ZMIANY W STATUCIE I W SKŁADZIE KOMITETU KPF

XV Walne Zebranie obejmowało programem między innymi ważne zmiany w Statucie KPF, w szczególności te w odniesieniu do kompetencji Komisji Etyki. Zmiany te umożliwią między innymi dokonywanie przez Komisję Etyki ogólnej wykładni Zasad Dobrych Praktyk oprócz, jak było to dotychczas – tylko w stosunku do konkretnej praktyki Członka KPF, będącej przedmiotem postępowania. Ponadto sformułowano i przyjęto w głosowaniu zupełnie nową kompetencję tego organu KPF, będącą następstwem utworzenia rejestru nierzetelnych praktyk.

Przyjęte zmiany wzmacniają rolę Komisji Etyki i podkreślają znaczenie dobrych praktyk i zasad etycznego działania dla wszystkich instytucji finansowych zrzeszonych w KPF – przekonuje dr Krzysztof Grabowski, odpowiedzialny w KPF za ten obszar działalności.

Walne Zebranie dokonało wyboru składu Komitetu KPF. W gremium tym znalazło się 11 osób: Marzena Dobrzańska-Główczyk (KRUK S.A.), Urszula Rybszleger (BEST S.A.), Andrzej Reterski (Dom Finansowy QS), Marcin Suchocki (Kancelaria Finansowa Tritum Group sp. z o.o.), Adam Łącki (KRD BIG S.A.), Krzysztof Opaliński (Fines S.A.), Dominik Wieliński (Optima S.A.), Artur Nowak-Gocławski (Grupa ANG), Paweł Adamiak (Dom Kredytowy NOTUS), Marat Nevredtinov (TU Europa) i Jacek Mościcki (Santander Consumer Bank).
XV Walne Zebranie Członków KPF odbyło się w warszawskim Hotelu Bristol.