Konsultacje EBA w sprawie projektu nowych wytycznych dotyczących ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Konsultacje EBA w sprawie projektu nowych wytycznych dotyczących ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zainicjował właśnie konsultacje w sprawie projektu nowych wytycznych, o których mowa w art. 17 i art. 18 ust. 4 Dyrektywy 2015/849 (tzw. Dyrektywa AML IV), dotyczących czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których właściwe są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta.

Aktualnie obowiązujące w tym zakresie wytyczne zostały wydane w czerwcu 2017 r., jednakże z uwagi na fakt, że od tego czasu zmianie uległy obowiązujące w UE ramy prawne oraz zidentyfikowano nowe zagrożenia w obszarze ML/TF, podjęto decyzję o ich aktualizacji.

Nowa wersja wytycznych ma wzmocnić walkę ze zdiagnozowanymi zjawiskami i uspójnić praktyki nadzorcze w obszarach, w których ujawniły się odmienne podejścia krajowych organów nadzorczych – zauważył mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF.

Nowe wytyczne skierowane będą zarówno do:

1) instytucji finansowych – w szczególności w zakresie determinowania czynników, które instytucje powinny wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wskazywania w jaki sposób należy dostosować swoje środki należytej staranności wobec klienta, aby ograniczyć zidentyfikowane ryzyka; jak i

2) organów nadzoru – m.in. poprzez wyjaśnienia w zakresie analizy adekwatności ocen ryzyka instytucji finansowych oraz stosowanych przez nie zasad i procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W nowych wytycznych, EBA proponuje liczne zmiany, w tym w szczególności nowe zasady dotyczące wzmocnionych środków należytej staranności wobec klienta związanego z krajami trzecimi wysokiego ryzyka. Co bardzo istotne, dodano nowe wytyczne sektorowe dotyczące: platform crowdfundingowychdoradztwa finansowego dla przedsiębiorstwdostawców usług inicjowania transakcji płatniczej (PISP) ​​i dostawców usług dostępu do informacji o rachunku (ASIP), a także podmiotów prowadzących działalność kantorów wymiany walut. Zmienione wytyczne są również bardziej szczegółowe w zakresie czynników ryzyka finansowania terroryzmu i środków należytej staranności wobec klienta, w tym identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w celu identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta.

Dokument ten zawiera również 20 otwartych pytań konsultacyjnych dotyczących oceny proponowanych zmian.

ZPF włącza się aktywnie w proces konsultacyjny przygotowując stanowisko w tej ważnej sprawie, które będziemy prezentować EBA podczas spotkania konsultacyjnego. Członkowie ZPF traktują przepisy AML jako najwyższy priorytet w codziennej działalności, dbając aby implementacja nowych obowiązków była jak najbardziej efektywna dla bezpieczeństwa systemu finansowego  – dodaje mec. Marcin Czugan.