Konsultacje zewnętrzne ZDP zakończone

Konsultacje zewnętrzne ZDP zakończone

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, integrująca przedsiębiorstwa reprezentujące wiele sektorów rynku usług kredytowych, zakończyła proces konsultacji zewnętrznych dokumentu samorządowego, określającego dobre praktyki sprzedaży produktów kredytowych. Mowa o nowelizowanej Księdze drugiej Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), obowiązującej wszystkich Członków KPF, którzy oferują takie produkty lub pośredniczą w ich sprzedaży.

Merytoryczny udział w konsultacjach nowelizowanej Księgi drugiej Zasad Dobrych Praktyk KPF, poprzez odpowiedź na zaproszenie do analizy i wyrażenia opinii, wzięły między innymi takie instytucje i organizacje jak UOKiK, KNF i ZBP. Zgłoszone przez nie uwagi i komentarze zawierały propozycje doprecyzowania niektórych sformułowań, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęstsze problemy, ujawniające się w praktyce rynkowej.

Potrzeba aktualizacji Księgi drugiej Zasad Dobrych Praktyk KPF wynika z naturalnego rozwoju metod oferowania produktów kredytowych oraz zmian prawnych, zachodzących w tym zakresie, a także z coraz częściej spotykanego udzielania pożyczek przez instytucje pożyczkowe nie tylko konsumentom, lecz także podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Proponowane zmiany mają na celu stałe podnoszenie jakości obsługi klientów oraz doskonalenie standardów ochrony ich praw – powiedział dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Obecnie projekt nowelizacji Księgi drugiej ZDP jest opiniowany przez Komisję Etyki KPF. W czerwcu br. stanie się przedmiotem debaty Walnego Zebrania Członków KPF. W przypadku ostatecznej akceptacji tego dokumentu, wejdzie on do praktyki biznesowej kilku sektorów rynku usług kredytowych, reprezentowanych w KPF.

Aktualizacja Zasad Dobrych Praktyk, zawartych w kodeksie etycznym KPF, dokonywana z udziałem szerokiego grona interesariuszy KPF, to ważny element programu etycznego naszej organizacji. Ich realizacja przez podmioty zrzeszone w KPF jest monitorowana przez Komisję Etyki KPF. Proces ten obejmuje zarówno weryfikację zgodności praktyk biznesowych Członków KPF z ZDP na wniosek klientów lub kontrahentów, analizę wydarzeń i informacji w przestrzeni medialnej, współpracę z interesariuszami, których zadaniem statutowym jest ochrona praw konsumentów, jak również coroczny audyt etyczny – podsumował Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.