Konsument w centrum uwagi – II Krajowa Konferencja Konsumencka

Konsument w centrum uwagi – II Krajowa Konferencja Konsumencka

Misselling, postawy uczestników rynku, świadomość i edukacja konsumentówte ważne i zbyt rzadko poruszane w publicznej debacie zagadnienia będą tematem przewodnim II Krajowej Konferencji Konsumenckiej. Wydarzenie to będzie polem merytorycznej dyskusji szerokiego grona interesariuszy rynku finansowego w Polsce nad jego obecnym stanem oraz potrzebą poprawy standardów praktyk i postaw jego uczestników.

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski, któremu towarzyszyły różnorodne zjawiska na rynku usług finansowych. Były wśród nich zarówno te wspierające rozwój, jak i te generujące problemy, wymagające zaangażowania, czy wprost interwencji ze strony interesariuszy tego rynku. Rzeczowa dyskusja w gronie naukowców, ekspertów i praktyków biznesu, przedstawicieli organizacji samorządowych, organizacji konsumenckich i urzędów centralnych może pozwolić nie tylko na opisanie dotychczasowych doświadczeń z wielu perspektyw, ale również na wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

Ten rynek bowiem, jak żaden inny, wymaga szczególnego podejścia i wyjątkowej troski instytucji publicznych oraz instytucji finansowych o zapewnienie jasnych, przejrzystych i pozbawionych nieuczciwych praktyk rynkowych reguł gry rynkowej w celu ochrony wartości, jaką jest zaufanie mierzone także poziomem rzetelności i uczciwości w relacjach z konsumentem. Odbudowa zaufania do instytucji finansowych i rynku finansowego jest trudną lekcją do odrobienia po kryzysie, wymagającą wysiłku wielu podmiotów publicznych, w tym zarówno organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, jak i samych instytucji finansowych. Brak jest dalszego przyzwolenia na stosowanie jakichkolwiek nadużyć i nieuczciwych praktyk rynkowych w relacjach umownych z konsumentami.  Eliminowanie skutków tych, które już miały miejsce, wymaga zaś właściwego stosowania, interpretowania i egzekwowania prawa przez wszystkich uczestników tego rynku.

– Rynek finansowy i fundament jego funkcjonowania, jakim jest zaufanie, stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników, a podstawą jego zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa powinna być także wysoka kultura prawna i etyka w działalności instytucji finansowych. Relacje instytucji finansowej z klientem, a zwłaszcza konsumentem, powinny być przejrzyste i zrozumiałe, oparte na zaufaniu i przekonaniu, że instytucja finansowa jest jego godna zaufania, świadczone na rzecz klientów usługi finansowe są odpowiednie i adekwatne do jego potrzeb, a ona sama podejmuje działania w najlepiej pojętym interesie klienta – powiedziała dr hab. Edyta Rutkowska–Tomaszewska z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współorganizatora Krajowej Konferencji Konsumenckiej.

Takie właśnie cele przyświecają organizatorom II Krajowej Konferencji Konsumenckiej, którzy liczą na udział w debacie wszystkich grup interesariuszy rynku usług finansowych. Uczestnicy wydarzenia – ludzie nauki i biznesu – przyjrzą się modelowi przeciętnego konsumenta rynku usług finansowych, wyzwaniom związanym z edukacją konsumentów oraz zagadnieniom z zakresu ekonomii behawioralnej. Wydarzenie współtworzyć będą również debaty z udziałem doświadczonych specjalistów rynku finansowego, podczas których poruszone zostaną tematy istotne z punktu widzenia praktyków sektora, zarówno dyskutując na temat  negatywnych zjawisk i doświadczeń klienta, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na polskim rynku, jak i nad sposobami przeciwdziałania takim sytuacjom w przyszłości. To także miejsce, w którym wszystkie grupy interesariuszy tego sektora mogą podzielić się swoim bogatym doświadczeniem, zbudować relacje dialogu, tak potrzebne do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rynku.

Dobrze funkcjonujący rynek finansowy, uznawany powszechnie za niezbędny element wzrostu gospodarczego i społecznego, wymaga zaangażowania jego uczestników. To dlatego, w intencji organizatorów, Krajowa Konferencja Konsumencka jest otwarta na wszystkie środowiska interesariuszy rynku finansowego. Tylko wtedy rozwój rynku może osiągnąć zrównoważony charakter, a on sam dobrze chronić prawa jego uczestników, zachęcać do odpowiedzialnych działań i współpracy w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego oraz, w efekcie – budować kapitał społeczny i wzmacniać zaufanie – twierdzi Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, współorganizującej konferencję.

II Krajowa Konferencja Konsumencka obędzie się 30 listopada 2018 r. w sali 2 D w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rejestracja jest możliwa na stronie internetowej: https://zpf.pl/wydarzenia/kkk/zglos-uczestnictwo-2/

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Nauk Ekonomicznych i Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego REK-FIN Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców, przy współpracy i merytorycznym wsparciu Patrona Honorowego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.