KPF bierze udział w konsultacjach wytycznych EBA dotyczących udzielania kredytów

KPF bierze udział w konsultacjach wytycznych EBA dotyczących udzielania kredytów

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), mając na celu zapewnienie właściwej ochrony konsumentów, opracował i przekazał do konsultacji publicznych projekt wytycznych dotyczących udzielania kredytów przez kredytodawców. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), jako aktywny uczestnik publicznych konsultacji dokumentu, przekaże EBA zagregowane i zanonimizowane odpowiedzi, udzielone przez swych Członków oraz włączy się w dalszy proces uchwalania ostatecznej treści przedmiotowych wytycznych.

Przekazany do konsultacji dokument jest związany z Planem działania Komisji Europejskiej dotyczącym przeciwdziałania wysokiemu poziomowi kredytów nieobsługiwanych (NPL). Celem zawartych w nim proponowanych wytycznych jest w szczególności poprawa praktyk kredytodawców m.in. w zakresie tworzenia oraz zarządzania procesami i mechanizmami związanymi z udzielaniem kredytów, zapewnienia odpowiednich i ostrożnych standardów zarządzania i monitorowania ryzyka kredytowego czy dokonywania właściwej oceny zdolności kredytowej.

Wytyczne EBA kierowane są – co do zasady – do instytucji kredytowych (w rozumieniu Rozporządzenia UE nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych), ale sekcja piąta wytycznych ma być skierowana do wszystkich kredytodawców kredytu konsumenckiego, a więc również do instytucji pożyczkowych. To pierwszy tego typu akt prawny, który może objąć nie tylko podmioty bezpośrednio nadzorowane przez EBA, ale także innych kredytodawców kredytu konsumenckiego, nie podlegających bezpośredniej jurysdykcji tego organu nadzoru – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

Projekt wytycznych EBA wskazuje między innymi zasady zarządzania i kontroli w zakresie udzielania i monitorowania kredytów, w tym podejmowania decyzji kredytowych. Określa też wymagania dotyczące gromadzenia informacji, dokumentacji i danych od kredytobiorców oraz oceny zdolności kredytowej kredytobiorców, a także elementy, w oparciu o które należy dokonywać wyceny kredytów.

W dokumencie zawarto również wskazówki dotyczące wyceny nieruchomości i ruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów, jak i zasady bieżącego monitorowania ryzyka kredytowego i ekspozycji kredytowych.

Wytyczne EBA stanowią pierwszą, dokonywaną na poziomie UE, próbę unifikacji zasad dystrybucji kredytów w zakresie zarządzania procesami wewnętrznymi, podejmowania decyzji kredytowych czy wyceny kredytów. Nie ingerują one w treść odpowiednich Dyrektyw (w tym w szczególności Dyrektywy hipotecznej czy Dyrektywy o kredycie konsumenckim), ale stanowią oczekiwanie organów nadzoru działań ostrożnościowych, zebrane na bazie dotychczasowych doświadczeń nadzorczych.

W przygotowanym przez EBA dokumencie zawarto także 12 pytań dotyczących treści i zakresu zaproponowanych wytycznych. EBA pyta między innymi o to, czy możliwa jest ich implementacja do wskazanej daty, tj. 30 czerwca 2020 r., czy są one adekwatne do stosowanych obecnie rozwiązań technologicznych, a także o to, jak profesjonalni uczestnicy rynku oceniają poszczególne zasady szczegółowe.