KPF i Stowarzyszenie POLRISK zawarły porozumienie

KPF i Stowarzyszenie POLRISK zawarły porozumienie

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK zawarły porozumienie, przewidujące partnerską współpracę przy organizacji szkoleń i kongresów, w szczególności z zakresu zintegrowanego zarządzania ryzykiem, czyli całościowego i spójnego zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka w firmie, np. kredytowego, rynkowego, koncentracji i płynności, operacyjnego, ubezpieczeniowego, biznesowego.

KPF zrzesza blisko 80 przedsiębiorstw w rynku finansowego, w tym z sektorów zarządzania wierzytelnościami, pośrednictwa i doradztwa finansowego, pożyczkowego, biura informacji gospodarczej, podmioty, oferujące produkty odwróconej hipoteki, firmy ubezpieczeniowe i banki.

Stowarzyszenie POLSRISK z kolei skupia członków zarządów, menedżerów ryzyka i ekspertów, wychodzących poza obszar swojej wąskiej specjalizacji i kompleksowo szacujących ryzyka biznesowe realizacji celów spółek. Są oni odpowiedzialni za zintegrowane zarządzanie ryzykami poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa (strategia, sprzedaż, marketing, finanse, IT, kadry), by całościowo optymalizować środki kontroli ryzyka jego działalności.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, kredytowym (wiarygodności kontrahenta) odgrywa w praktyce biznesowej firm członkowskich KPF kluczową rolę, dlatego współpraca ze Stowarzyszeniem POLRISK otwiera drogę do podnoszenia kompetencji menedżerów właśnie optymalnym przekładaniu wpływu w/w obszarów ryzyka na ryzyko całościowej działalności firmy.

Im dedykowane będą zajęcia, prowadzone przez Akademię POLRISK, a których inauguracja kolejnej znowelizowanej edycji nastąpi 16-17 września 2014 roku. W programie znajdują się m.in. warsztaty z metod analizy ryzyka i zagrożeń ze specjalistami z Centrum Doskonałości MANHAZ Narodowego Centrum Badań Jądrowych, moduł poświęcony ładowi korporacyjnemu, dotyczący praktycznych aspektów i ryzyk w statucie spółki, ciągłości działania, kreowania wartości poprzez zarządzanie ryzykiem, ryzyko ubezpieczeniowe, itp.

Zajęcia, odbywające się pod patronatem honorowym Federation of European Risk Management Association (FERMA) do której należy POLRISK potrwają do grudnia i zakończą się nadaniem ich uczestnikom Certyfikatu Menedżera Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Rekrutacja na Akademię POLRISK jest przeprowadzania w trybie ciągłym – istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych modułach – i zdobycie certyfikatu poprzez uczestnictwo w pozostałych wymaganych modułach w kolejnych planowanych edycjach w 2015 roku i kolejnych latach.