KPF uczestnikiem projektu nakierowanego na rozwój kompetencji zawodowych i poprawę jakości usług

KPF uczestnikiem projektu nakierowanego na rozwój kompetencji zawodowych i poprawę jakości usług

logo_srkfinanseSektor finansowy, jako jeden z sześciu sektorów gospodarki polskiej, rozpoczyna pionierski projekt, który ma na celu lepsze dopasowanie kompetencji bankowców i finansistów do nowych trendów rynkowych i oczekiwań klientów. W pracach nad realizacją tego projektu, realizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Finansowego, nie mogło zabraknąć Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania, jakie stawia przed sobą projekt. Został on zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łącznie w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego reprezentowanych jest 25 podmiotów, w tym m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego oraz firmy szkoleniowe.

Jak wynika z badania „Bilans Kapitału Ludzkiego”, realizowanego od 2010 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, aż 75% polskich przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Tylko pozornie głównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak oczekiwanych kompetencji samych pracowników.

W przypadku sektora finansowego powstanie i działalność Rady pozwoli na dostosowanie i jeszcze lepsze wkomponowanie się całego sektora finansowego w zmieniający się krajobraz usług finansowych i potrzeb klientów banków. Dzięki temu możliwe będzie także skuteczniejsze przygotowanie się instytucji finansowych do nowych trendów rynkowych i regulacji oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i obsługi klientów w bankach poprzez budowę relacji powierniczych pomiędzy doradcą finansowym i klientem – powiedział Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Rady, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji, jako reprezentacja sektora, chce włączyć się w tworzony właśnie w Polsce i Unii Europejskiej nowy, transparentny i spójny system kwalifikacji, który dzięki zdefiniowanym kompetencjom ułatwia komunikację uczestników rynku pracy i pomaga realizować ideę uczenia się przez całe życie. Jak wskazują inicjatorzy Rady, w Polsce wskaźnik uczestnictwa dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie jest niepokojąco niski. Unia Europejska wyznaczyła jako cel na 2020 r. wartość tego wskaźnika na poziomie 15%. Aktualnie średnio w krajach unijnych kształtuje się on na poziomie 10,7%, a w Polsce w zeszłym roku wynosił on zaledwie 3,5% (dane Eurostat). Nowe narzędzia tworzonego systemu: Europejska Rama Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, a także sektorowe ramy kwalifikacji będą pomagać rozwijać się ludziom przez całe życie.

Ludzie dorośli muszą się uczyć, aby dostosować swoje umiejętności do wymagań pracodawców w szybko zmieniającym się środowisku pracy. Uczelnie i firmy szkoleniowe muszą skutecznie i na czas odpowiadać na te potrzeby. Kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora finansowego muszą być dobrze pomyślane, jasno opisane, potwierdzone i aktualizowane. Katalizatorem tych procesów będzie Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego – powiedziała p.o. Prezesa Warszawskiego Instytutu Bankowości i Animator Rady, Mariola Szymańska–Koszczyc.  

Prace związane z udziałem KPF w projekcie koordynuje Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. ładu korporacyjnego, który wszedł w skład Komitetu ds. edukacji, kwalifikacji i Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Jego zdaniem uczestnictwo w Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego stanowi naturalne dopełnienie działalności KPF, gdyż, poprzez standaryzację procesu nabywania kompetencji zawodowych na wysokim poziomie, przyczynia się do budowania kapitału społecznego w branży finansowej. A tylko wysoko wykwalifikowanie pracownicy mogą zapewnić przedsiębiorstwom finansowym rzetelne prowadzenie działalności, z dużym naciskiem na ochronę praw ich klientów, w szczególności konsumentów.