KRUK rozpoczyna prace nad VII Programem Emisji Obligacji Publicznych

Zarząd KRUK S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł. W jego ramach Spółka będzie mogła  przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych (Obligacje) przez kolejny rok od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Poszczególne emisje Obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji, w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości. Szczegółowe warunki emisji danej serii Obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach tej serii. Obecnie KRUK  posiada otwarty VI Programu Emisji Obligacji, z którego może korzystać jeszcze  do 4 lipca 2020 roku.

– Jako zarząd przyjęliśmy właśnie uchwałę i w najbliższym czasie złożymy do Komisji Nadzoru Finansowego, siódmy już z kolei,  prospekt na program emisji obligacji wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Program będzie przede wszystkim ponownie skierowany do inwestorów  indywidualnych, ale tak jak i poprzednio, nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych. Z tego powodu łączna wartość programu jest taka sama jak w przypadku obecnego VI Programu  i wynosi do 700 mln zł. Obligacje są ważnym źródłem finansowania Grupy KRUK, a także realizacją strategii  ich dywersyfikacji. Począwszy od 2013 roku, regularnie emitujemy prospektowe obligacje publiczne, których łączna wartość wyniosła 478 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy na finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej Grupy KRUK. Co prawda obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, ograniczyliśmy  zakupy nowych portfeli wierzytelności, jednak naszym celem jest przygotowanie Grupy na powrót do aktywności inwestycyjnej w kolejnych miesiącach. Dzisiejsze przyjęcie programu umożliwia złożenie prospektu do KNF i daje możliwość emisji obligacji publicznych przez kolejne 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentu przez KNF. Z uwagi na obecne utrudnienia, m.in. konieczność pracy zdalnej, z wyprzedzeniem rozpoczynamy prace nad procedowaniem prospektu  – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK jest jednym z większych emitentów obligacji korporacyjnych na polskim rynku.  Dotychczas wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej  2,4 mld zł, z czego 1,1 mld zł już wykupił.