Laureaci X Konkursu Verba Veritatis

Laureaci X Konkursu Verba Veritatis

Dziewięcioro autorów prac dyplomowych z zakresu etyki biznesu wyłoniła Kapituła Konkursu Verba Veritatis pod przewodnictwem profesora Bolesława Roka, w jubileuszowej, dziesiątej edycji. Troje najwyżej ocenionych laureatów otrzymało nagrody finansowe, których łączna pula wyniosła 7 000 złotych. Rozstrzygnięcie konkursu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych wraz z Akademią Leona Koźmińskiego, nastąpiło podczas III Konferencji Nienieodpowiedzialni.

DOBRE INSPIRACJE MAJĄ JUŻ 10 LAT

Od 2006 roku obie instytucje, KPF i ALK, starają się upowszechniać wiedzę o szeroko pojętej etyce biznesu. Dlatego problematyka, na której mogą się skupić uczestnicy Konkursu Verba Veritatis, obejmuje duży zakres zagadnień, związanych z etyką – począwszy od społecznej odpowiedzialności biznesu, przez ład korporacyjny, innowacyjność społeczną w gospodarce, dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance, przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym, a na zagadnieniach etycznych w ekonomii teorii zarządzania kończąc.

Projekt Konkursu powstał z inspiracji profesora Wojciecha Gasparskiego z Centrum Etyki Biznesu, który w 2005 roku wpierając merytorycznie i osobiście tworzenia Kodeksu Etycznego KPF, wskazał na potrzebę budowania wokół tego dokumentu całego programu różnych działań, które składać się będą na program etyczny KPF. Jestem bardzo rad, że ta inspiracja zmaterializowała się między innymi Konkursem, który od 9 lat przyczynia się do budowania kapitału społecznego poprzez promowanie postaw etycznych. Przy tej okazji specjalne podziękowania należą się profesorowi Bolesławowi Rokowi, który od samego początku wspiera ten projekt swoją kapitalną wiedzą i godną pochwały postawą, kierując pracami Kapituły Konkursu – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Uprawnieni do udziału w Konkursie Verba Veritatis byli studenci, absolwenci i doktoranci uczelni wyższych w Polsce, którzy swoje prace obronili przed końcem 2011 roku. Nieprzypadkowo to właśnie do nich skierowana jest propozycja KPF i ALK. Intencją organizatorów projektu jest bowiem promowanie wśród młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy lub planujących karierę naukową, postaw etycznych i idei zrównoważonego rozwoju, które mogą przełożyć się na późniejsze funkcjonowanie w przestrzeni społecznej.

Mamy do czynienia ze zmianą percepcji biznesu, przejawiającą się w konieczności uwzględniania przez przedsiębiorców etycznych zachowań. Z pewnością wiąże się to ze zmianą pokoleniową i dostrzeganiem przez młode osoby, kończące studia, potrzeby podkreślania w strategiach firm wartości inne niż tylko wartość sprzedaży – mówił przedstawiając laureatów tegorocznej edycji konkursu, prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych. – Wśród przedsiębiorców wciąż nie widać przekonania, że etyka i odpowiedzialność stanowią fundament każdego biznesu. Natomiast ci, którzy opuszczają mury uczelni, już nie mają co do tego wątpliwości. Co więcej, poszukują efektywnych narzędzi do wcielania w życie idei zrównoważonego rozwoju – dodawał przewodniczący Kapituły.

CZY CSR UMARŁ?

Jakość zgłoszonych prac członkowie kapituły oceniali według czterech podstawowych kryteriów: wartości merytorycznej, znaczenia praktycznego, innowacyjności oraz poziomu warsztatu naukowego.
Na szczególną uwagę zasługuje rosnąca liczba prac doktorskich, które – w ocenie członków kapituły – prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny. Trzy z nich znalazły uznanie w oczach jurorów, z czego dwie – uhonorowano nagrodą pieniężną. Pierwsze miejsce w tej kategorii przypadło Piotrowi Wójcikowi za pracę zatytułowaną „Dynamic capability to create shared value as a new approach to corporate social responsibility”, napisaną w Szkole Głównej Handlowej pod kierunkiem prof. Tomasza Gołębiowskiego. – W swojej pracy stawiam dość obrazoburczą tezę, że CSR umarł, w związku z czym przedsiębiorstwa, uwzględniające w swoich strategiach zarządzania zrównoważony rozwój mogłyby, poprzez tworzenie wartości ekonomicznej, kreować wartość wspólną, społeczną. Punkt wyjścia do teoretycznych rozważań stanowi koncepcja zaproponowana przez Michaela Portera z Harvard Business School – twierdzi Wójcik.

„Drugie miejsce w kategorii prac doktorskich przyznano Beacie Balickiej–Błagitce za pracę „Instytucjonalizacja etyki w działalności podmiotów ekonomii społecznej”, obronioną na Uniwersytecie Opolskim pod kierunkiem ks. prof. Piotra Morcińca.

zdj-20161106-verba

fot. Radosław Jóźwiak 

Oprócz dwóch doktoratów, nagrodę finansową za najlepszą, w ocenie kapituły, pracę magisterską odebrała Lena Grzesiak. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła w gronie właścicieli firm ankietę na temat zjawiska nadużyć, a wnioski z niej zawarła w pracy „Analiza i ocena skali występowania zjawisk nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora MŚP na przykładzie województwa łódzkiego”. – W przyszłości chciałabym realizować się zawodowo jako biegły rewident. Jeśli tak się stanie, to w swojej działalności – w miarę możliwości – będę kładła nacisk na uczciwość, lojalność i odpowiedzialność zamiast w pierwszej kolejności troski o zysk – deklaruje laureatka konkursu.

Ponadto zostało wyróżnionych sześć innych prac – spośród doktorskich, praca autorstwa Jarosława Gresera („Transnarodowe korporacje a prawa człowieka”), w kategorii prac magisterskich – Agaty Blinkiewicz („Systematyczny CSR jako wkład korporacji transnarodowych w zmniejszanie skali niedożywienia na świecie”), Michaliny Filipkowskiej („Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banków i instytucji rynku kapitałowego”) oraz Iwony Wziętek („Etyka w rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego biznesu”). Na uznanie zasłużyły również prace licencjackie Justyny Pietryszak („Inwestowanie społecznie odpowiedzialne oparte o analizę czynników ESG ujawnionych w raportach na podstawie wybranych przykładów”) i Jakuba Wesołego („Zastosowanie gryfikacji w ramach społecznej odpowiedzialności”).

Szczegółowe wyniki konkursu dostępne są TUTAJ

To, co zwraca szczególną uwagę w pracach zgłaszanych do konkursu, to zaangażowanie i pasja, z jaką ich autorzy podchodzą do prowadzonych badań i analiz. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że świadomość znaczenia wartości etycznych w działalności gospodarczej staje się coraz bardziej powszechna i rośnie nam nowy zastęp liderów odpowiedzialnego biznesu – podkreśla dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

W dziewięcioletniej już historii konkursu VERBA VERITATIS wzięło udział blisko 200 uczestników, przyczyniając się do rozszerzenia bazy wiedzy na temat etycznych aspektów praktyki biznesowej. Rozstrzygnięcie jego dziesiątej, jubileuszowej edycji zyskało uroczystą oprawę, ponieważ nastąpiło podczas III Konferencji Nienieodpowiedzialni w Sali Pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Patronat honorowy nad projektem objęły Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.