Marcin Czugan szefem Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS

Marcin Czugan szefem Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS

Marcin Czugan, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, został przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (European Federation of Finance Associations).

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje, iż obszar legislacji, w szczególności w obszarze prawa konsumenckiego, stanowiąc istotne źródło integracji europejskiej jednocześnie odgrywa kapitalną rolę w wyznaczaniu nowych standardów ochrony praw konsumentów. W każdym takim przypadku, rosną obowiązki europejskiego przemysłu finansowego, rosną jednocześnie koszty oferowania usług finansowych. – Wybór Marcina Czugana na Przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS jest z całą pewnością docenieniem bardzo konkretnego, merytorycznego wkładu KPF w przygotowanie i udział tej organizacji w procesie legislacyjnym – stwierdza Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. – Co jeszcze ważniejsze, to fakt, iż zaangażowanie eksperckie KPF, organizacji reprezentującej kilku sektorów szeroko rozumianego przemysłu kredytowego na każdym z etapów europejskiego procesu legislacyjnego, pozwala nie tylko na bardzo wczesną analizę i ocenę wpływu projektów nowych przepisów na praktykę biznesową. Ich implementacja do polskiego porządku prawnego dzięki temu jest procesem bardziej efektywnym z punktu widzenia jego organizacji, a przystosowanie do niego modelów biznesowych jest dokonywane z wyprzedzeniem, ograniczając koszty wdrożenia. Zapewnia także lepsze dostosowanie procesów biznesowych do nowych warunków prawnych– dodaje Roter.

Doświadczenia zdobywane w trakcie prawie 10-letniego już udziału KPF w europejskim procesie legislacyjnym procentowały wielokrotnie w trakcie implementacji do polskiego systemu prawnego choćby takich regulacji, jak dyrektywa o kredycie konsumenckim, czy dyrektywa o kredycie hipotecznym. Wyjątkową cechą zaangażowania KPF jest to, iż uczestnicząc w implementacji przepisów, mających rzeczywisty i bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie rynku kredytowego, bierze pod uwagę perspektywę kilku sektorów rynku finansowego, w tym między innymi bankowego, pośrednictwa i doradztwa finansowego, pożyczkowego, biur informacji gospodarczych, reprezentowanych przez KPF. – W obecnej rzeczywistości legislacyjnej występuje przecież bardzo silna korelacja pomiędzy regulacjami powstającymi w Brukseli, a naszym porządkiem prawnym. Ważne, by adresować konkretne postulaty uwzględniające punkt widzenia przemysłu kredytowego na wstępnym etapie prac legislacyjnych – a to znaczy już na etapie konsultacji społecznych na poziomie europejskim. Stąd objęcie przeze mnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim bardzo wymagające i odpowiedzialne zadanie reprezentowania całego przemysłu kredytowego na każdym etapie europejskiego procesu legislacyjnego – mówi Mec. Marcin Czugan.

Wybór mecenasa Czugana nastąpił jednogłośną decyzją zarządów wszystkich 17 organizacji krajowych, Członków EUROFINAS, a funkcję Przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS Marcin Czugan będzie sprawował przez następne dwa lata. Kadencja rozpoczęła się formalnie z dniem 1 stycznia 2015 r. Przejął ją od szefa duńskiego odpowiednika KPF, Christiana Brandta.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KOMITET PRAWNO-POLITYCZNY EUROFINAS?

Komitet Prawno-Polityczny (Legal and Policy Committee) liczy 17 członków – po jednym z każdej organizacji krajowej, zrzeszonych w EUROFINAS. Gremium to aktywnie – jako strona społeczna – uczestniczy w europejskim procesie legislacyjnym na wszystkich jego etapach, wypracowując, formułując i rekomendując instytucjom unijnym istotne, z punktu widzenia branży finansowej, rozwiązania prawne. Podczas niedawnego posiedzenia w listopadzie, jego członkowie ustalili priorytety działalności organizacji na 2015 rok. Wśród nich znalazły się następujące zagadnienia:
• w zakresie nadzoru ostrożnościowego – monitorowanie implementacji dyrektywy o wymogach kapitałowych (CRD IV), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płynności, problematyki sekurytyzacji oraz wytycznych Europejskiego Banku Centralnego w zakresie nadzoru
• pośrednictwo ubezpieczeniowe – aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych nad projektem dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2); uczestnictwo w pracach nad wytycznymi wydawanymi przez Europejski Urząd Ubezpieczeń i Programów Pracowniczych EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)
• kredyt konsumencki – wypracowanie stanowiska wobec oceny dokonanej przez Komisję Europejską implementacji dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD), aktywne uczestnictwo w ewentualnych pracach nad zmianą Dyrektywy CCD; merytoryczne uczestnictwo w pracach EBA (European Banking Authority) w zakresie ochrony konsumenta,
• ochrona danych osobowych – aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych nad unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS podlegają tzw. grupy robocze, odpowiedzialne za monitoring prac legislacyjnych poszczególnych regulacji i wsparcie Komitetu argumentami wzmacniającymi stanowisko EUROFINAS w zakresie pracy nad konkretnymi aktami prawnymi. Obecnie, w obrębie Komitetu, funkcjonują dwie grupy robocze: zajmująca się regulacjami ostrożnościowymi oraz obejmująca kwestie pośrednictwa ubezpieczeniowego. W niedługim czasie planuje się powołanie zespołu ds. problematyki ochrony danych osobowych. Zarządzanie pracami Komitetu Prawno–Politycznego EUROFINAS to także koordynowanie prac grup roboczych, wspierających pracę Komitetu. Ważnym bowiem jest, aby tak jak do tej pory, głos przemysłu kredytowego w procesie legislacyjnym był wyłącznie merytoryczny i miał charakter ekspercki – podsumowuje mec. Czugan.

 


Marcin Czugan, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF – Magister prawa i ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Od października 2012 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W czerwcu 2010 r. rozpoczął współpracę z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w której odpowiadał za przebieg procesu legislacyjnego na poziomie polskim i europejskim. Powołany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Prawno – Politycznego Eurofinas (European Federation of Finance House Associations) z siedzibą w Brukseli. Członek Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee).